Kriterijumi za umanjenje školarine

UMANJENJE ŠKOLARINE NA OSNOVU USPEHA POSTIGNUTOG U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

 1. Stipendisti Fakulteta

Svi samofinansirajući studenti osnovnih akademskih studija koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili 60 i više ESPB sa prosečnom ocenom 8,00 ili višom za ispite položene u toku školske 2017/18. godine, školsku 2018/19. godinu upisuju u statusu samofinansirajućih studenata koji su u celosti oslobođeni plaćanja školarine o trošku Fakulteta.

 1. Umanjenje dela školarine

Fakultet će osloboditi plaćanja dela školarine za predmete upisane u školskoj 2018/19. godini do 180 samofinansirajućih studenata druge, treće i četvrte godine studiranja osnovnih akademskih studija koji se plasiraju u okviru jedinstvene rang liste. Svi samofinansirajući studenti koji upisuju drugu, treću i četvrtu godinu studija, bez obzira na studijski program, rangiraju se na jedinstvenoj rang listi ukoliko nisu stipendisti Fakulteta i ako ostvare 72 boda ili više po formuli za rangiranje. Formula za rangiranje je istovetna formuli za rangiranje za budžetsko finansiranje:

broj ostvarenih ESPB u školskoj 2017/18. godini + 3 x prosečna ocena.

Broj ostvarenih ESPB u školskoj 2017/18. godini ne može biti veći od 60, a prosečna ocena je prosečna ocena svih ispita položenih u 2017/18. godini.

Studenti će biti oslobođeni plaćanja dela školarine po sledećoj skali:

mesto na rang listi procenat umanjenja školarine
od 1. do 20. 90%
od 21. do 40. 80%
od 41. do 60. 70%
od 61. do 80. 60%
od 81. do 100. 50%
od 101. do 120. 40%
od 121. do 140. 30%
od 141. do 160. 20%
od 161. do 180. 10%

STUDENTI SA HENDIKEPOM

 

Samofinansirajući studenti sa hendikepom osnovnih akademskih studija Fakulteta političkih nauka oslobođeni su plaćanja školarine za sve predmete koje upišu u akademskoj 2018/19. godini. Studenti koji pravo na umanjenje školarine po ovom osnovu prvi put koriste pri upisu 2018/19. godine treba da podnesu molbu prilikom upisa i prilože odgovarajuću dokumentaciju. Studenti koji su tokom osnovnih akademskih studija koristili ovo pravo treba da podnesu samo molbu pri upisu 2018/19. godine.

Studenti sa hendikepom su:

 • studenti koji su korisnici kolica ili se otežano kreću;
 • studenti sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi);
 • studenti sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi);
 • studenti koji imaju teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija…);
 • studenti koji imaju teškoće u govoru;
 • studenti sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip1, maligna oboljenja…);
 • studenti sa psihološkim ili mentalnim teškoćama.

Studenti koji pravo na umanjenje školarine po ovom osnovu prvi put koriste pri upisu 2018/19. prilažu Fakultetu i jedan od sledećih dokumenata:

 • Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
 • Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć.
 • Mišljenje Interresorne komisije;
 • Preporuku Udruženja studenata sa hendikepom  (kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje  utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje.

STUDENTI PRIPADNICI ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Studenti osnovnih akademskih studija Fakulteta političkih nauka pripadnici romske nacionalne manjine oslobođeni su plaćanja školarine, na svim godinama studiranja, ukoliko se nisu plasirali u okviru budžetske kvote, za sve predmete koje upišu u školskoj 2017/18. godini. Studenti pripadnici romske nacionalne manjine prilažu Fakultetu sledeće dokumente:

 • izjavu u pisanoj formi da je romske nacionalnosti (model izjave biće objavljen na sajtu Fakulteta);
 • preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke biće objavljen na sajtu Fakulteta).

STUDENTI SLABOG MATERIJALNOG STATUSA

Studenti slabog materijalnog statusa oslobođeni su školarine u školskoj 2018/19. godini, delimično ili u celosti, ukoliko ispunjavaju neki od sledećih uslova:

uslov procenat umanjenja
nemaju jednog živog roditelja* 33%
roditelj je korisnik naknade za tuđu negu i pomoć* 33%
roditelj je korisnik naknade za tuđu negu i pomoć po uvećanom iznosu* 50%
roditelj je ratni vojni invalid* 100%
primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno roditelji primaju novčanu socijalnu pomoć 100%

* Studenti koji su tokom osnovnih akademskih studija već priložili potrebnu dokumentaciju, treba da podnesu samo molbu pri upisu 2018/19. godine.

               Fotokopije dokumentacije kojom se dokazuje da je student slabog materijalnog statusa i da ispunjava uslove za umanjenje ili oslobađanje školarine, uz original na uvid, potrebno je dostaviti na šalter studentske službe najkasnije do 15. oktobra 2018. godine.

 

Studenti slabog materijalnog statusa koji ne pripadaju nijednoj od navedenih kategorija, odnosno oni čiji je materijalni status takav da je im je neophodno dodatno umanjenje školarine, mogu uputiti molbu za umanjenje ili oslobađanje školarine komisiji koju obrazuje Savet Fakulteta, najkasnije do 15. oktobra 2018. godine. Savet će podnosiocima molbi umanjiti školarine do ukupnog iznosa sredstava opredeljenih za ovu namenu za 2018/19. godinu.

Pri odlučivanju će komisija uzeti u obzir imovno stanje studenta i njegove porodice i prosečan prihod po članu domaćinstva, posebno ukoliko je iznos ispod zvanične linije siromaštva, kao i sledeće kriterijume:

 • podnosilac molbe je dete bez roditeljskog staranja;
 • podnosilac molbe živi u jednoroditeljskoj porodici;
 • podnosiocu molbe je tokom studiranja odobreno mirovanje statusa studenta iz finansijskih razloga.

Ukoliko postoje raspoloživa sredstva, ne diskriminišući ostale podnosioce molbi za umanjenje školarine, komisija će uzeti u obzir i sledeće kriterijume:

 • roditelji ili staratelji podnosioca molbe nisu završili studije na fakultetu ili višoj školi;
 • roditelji ili staratelji podnosioca molbe nisu završili studije na fakultetu ili višoj školi, a brat ili sestra su studenti;
 • podnosilac molbe nema prebivalište u Beogradu.

Pri razmatranju molbi, komisija će razmotriti i druge elemente kojima se može utvrditi socijalni status studenta i njegove porodice, o čemu će izvestiti Savet Fakulteta.