Naučno-istraživačka delatnost

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka se obavlja naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Naučno-istraživački rad u koji su uključeni nastavnici i saradnici Fakulteta političkih nauka, ostvaruje se kroz:

  1. realizaciju projekata iz programa osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;
  2. rad naučno-istraživačkih centara Fakulteta,
  3. preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučno-istraživačkim projektima, ekspertizama i slično;
  4. individualnim istraživanjima i stvaralaštvom.