Naučno-istraživački centri

U skladu sa Statutom Fakulteta i Pravilnikom o naučnoistraživačkim centirma Fakulteta, naučnoistraživačka delatnost se odvija i u okviru Naučno-istraživačkih centara Fakulteta i to:

 • Centra za demokratiju
 • Centra za medije i medijska istraživanja
 • Centra za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije
 • Centar za međunarodnu bezbednost
 • Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država
 • Centra za studije roda i politike
 • Centra za studije Azije i Dalekog istoka
 • Centra za studije mira
 • Centra za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu
 • Centar za ekološki razvoj i održivu politiku (CEPOR)
 • Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike
 • Centar za britanske studije
 • Centar za ruske studije
 • Centar za nemačke studije
 • Centar za latinoameričke studije
 • Centar za studije konstitucionalizma
 • Centar za studije kulture
 • Centar za društvena i primenjena istraživanja
 • Centar za interdisciplinarne studije Balkana

1. Centar za demokratiju 

Rukovodioci centra su: prof. dr Zoran Stojiljković i prof. dr Slaviša Orlović

Centar za demokratiju osnovan je 2007. godine. U periodu od 2007. do 2011. godine rukovodilac Centra bio je prof. dr Vukašin Pavlović.

Misija centra

Centar za demokratiju je nastavno-naučna organizaciona jedinica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u okviru koje se organizuju i sprovode specijalističke i postiplomske studije, istraživanja, analize i organizuju naučni i stručni skupovi, seminari, istraživanja i debate o problemima demokratije.

Saradnja sa državnim institucijama

Centar je imao više projekata sa državnim institucijama kao što su:

 • Izrada strategije: „Implementacija strategije za smanjenje siromaštva u srpskim opštinama i naseljima na Kosovu i Metohiji” (uz podršku Ministarstva za Kosovo i Metohiju Republike Srbije),
 • Edukacija: „Teritorijalna organizacija vlasti i lokalna samouprava za srpske opštine i naselja na Kosovu i Metohiji“ (uz podršku Ministarstva za Kosovo i Metohiju Republike Srbije),
 • Izrada strategije: „Strategija održivog opstanka i povratka na Kosovu i Metohiji“ (uz podršku Ministarstva za Kosovo i Metohiju Republike Srbije),
 • Projekat „Podizanje kapaciteta političkih institucija grada Beograda“ urađen je po narudžbi Grada Beograda. Projektom je rukovodio prof. dr Slaviša Orlović. Rezultati sa ovog projekta su publikovani u knjizi koju su uredili prof. dr Vukašin Pavlović, doc. dr Slaviša Orlović, „Beograd – demokratska metropola“.  Kao rezultat projekta štampana je i publikacija – izvršni rezime: Podizanje kapaciteta političkih institucija Grada Beograda, priredio Slaviša Orlović,
 • Drugi projekat „Podrška strategiji reforme državne uprave u Srbiji – druga faza” urađen je za potrebe Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Projekat je finansiran od strane UNDP, a realizovan je od juna do septembra 2009. godine.  Projektom je rukovodila prof. dr Snežana Đorđević.
 • U saradnji i uz podršku Grada Beograda realizovan je projekat Jačanje izdavačke delatnosti Fakulteta i pokretanje časopisa Politički život. Od sredstava ovog projekta prevedene su i štampane sledeće knjige:
 1. Rod Hag i Martin Harop, Uporedna vladavina i politika, uvod (Comparative Government and Politics. An Introduction), Palgrave Macmillan, 2013, deveto izdanje
 2. Erik Lou, Mediji i politički proces (The Media and Political Process), SAGE Publications Ltd
 3. Aleksandar Vent,  Društvena teorija međunarodne politike (Social Theory of International Politics), Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1999.
 4. Pol Spiker, Socijalna politika: Teme i pristupi (Social Policy: Themes and Approaches), Paul Spicker, Policy Press
 5. Jirg Štajner , Osnove deliberativne demokratije (The Foundation of Deliberative Democracy), Cambridge University Press, 2012.
 6. Izabrana dela prof. dr Vučine Vasovića:
 • Savremene demokratije, Prvi deo
 • Savremene demokratije, Drugi deo
 • Korifeji demokratije
 • Demokratija i politika – Izbori i izborni sistemi u savremenom svetu
 • Politički eseji

Izabrana dela štampana su u saradnji, odnosno saizdavaštvu sa izdavačkom kućom CID iz Podgorice.

Specijalističke studije i obrazovni programi

 • Specijalistički program za nastavnike srednjih škola iz „Građanskog vaspitanja“ u saradnji sa nevladinom organizacijom „Građanske inicijative“ iz Beograda.
 • Specijalističke strukovne studije „Strategije i metode nenasilne društvene promene”.
 • Specijalističke strukovne studije „Političke partije i izbori“, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer.

Konferencije i skupovi

 • Međunarodna konferencija „Parlamentarni izbori u Nemačkoj 2017.“ u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer;
 • Međunarodna konferencija, „Socijalna demokratija u Evropi i koncept ,,dobrog društva”, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert;
 • Međunarodna konferencija „Dileme i izazovi parlamentarizma“, u saradnji sa Fondacijom Konard Adenauer;
 • Međunarodna konferencija, „Iskušenja parlamentarizma“ u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert;
 • Naučni skup pod nazivom „Kvalitet političkih institucija“;
 • Naučna konferencija „Dvadeset godina partija i izbora u Srbiji“, u saradnji sa Fondacije Fridrih Ebert;
 • Nučni skup pod nazivom „Lavirinti tranzicije“, uz finansijsku podršku Fondacije Fridrih Ebert;
 • Naučni skup „Zašto glasam, kako glasam, ako uopšte glasam?“ sa Fondacijom Fridrih Ebert;
 • U saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Centar za demokratiju je organizovao monitoring izborne kampanje, sa posebnim fokusom na polje javnih politika;
 • Tribina „Sport i politika“, „Rokenrol i politika“, „Film i politika“, „Književnost i politika“ u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer.

Međunarodna saradnja i projekti

 • U saradnji sa UNDP-om realizovan je projekat „Jačanje odgovornosti Narodne skupštine Republike Srbije“.
 • Projektni tim Centra za demokratiju, u veoma jakoj konkurenciji (među 60-ak projekata iz zemalja Zapadnog Balkana odobreno je samo deset, a u Srbiji od četrdesetak odobrena su četiri), dobio projekat u okviru programa Research Project Proposal Western Balkans 2011, koji je raspisao RRPP (Regional Research Promotion Programme). Međunarodni i regionalni projekat: „Comparative Analyses of Democratic Performances of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Parliaments“ („Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore“) realizovan je u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore i Sarajevskim otvorenim centrom. U okviru projekta održano je tri konferencije: u Beogradu, Sarajevu i Podgorici. Rezultat projekta je istoimena publikacija (zbornik radova) međunarodnog karaktera i preporuke „Poboljšanje demokratskih performansi Narodne skupštine Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu”.
 • U saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, KIPRED iz Prištine, i kolegama sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, realizovani su projekti: Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal Party Relations i Balkan Comparative Electoral Study: The Presidentialisation of Political Parties – Limiting Internal Party Democracy.

Izdavačka delatnost

 • Pokrenut je časopis Politički život (bodovan M53), štampano je 17 brojeva.
 • U štampi je knjiga o Vilhemu Rajhu, urednik je Slobodan Marković.
 • Aktuelnost Frojdove misli, urednici: Žarko Trebješanin i Slobodan G. Marković, Institut za Evropske studije i Informatika.
 • Timoti Snajder, O tiraniji. Dvadeset pouka iz dvadesetog veka, Dosije studio u saradnji sa Centrom za demokratiju FPN, Beograd 2018.
 • Stranke i javne politike – izbori u Srbiji 2016. godine, uredili Gordana Pilipović i Zoran Stojiljković, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2017.

 • Socijalna demokratija u Evropi i koncept ,,dobrog društva”, priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Fondacija Fridrih Ebert, Beograd, 2016.

 • Birači, partije i izbori – kako demokratizovati partije u Crnoj Gori i Srbiji?, priredili Zoran Stojiljković i Dušan Spasojević, Fakultet političkih nauka i CeMI, Beograd i Podgorica, 2016.

 • Kako približiti poslanike građanima – Analiza za izmenu izbornog zakonodavstva, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2016.

 • Kako internu stranačku demokratiju učiniti mogućom?, priredili Zoran Stojiljković, Dušan Spasojević i Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka i CeMI, Beograd i Podgorica, 2015.

 • How to make  intra-party  democracy  possible?  Institutional factors and internal dynamics of intra-party relations in Serbia, editors Zoran Stojiljković, Dušan Spasojević, Jelena Lončar, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Center for Monitoring and Research CEMI, Podgorica, 2015.

 • Parlament i demokratija, Zoran Stojiljković, Jelena Lončar i Dušan Spasojević, Fakultet političkih nauka, 2015.

 • Izborne ponude i rezultati – evropski izbori i izbori u Srbiji 2014. godine, priredili Zoran Stojiljković, Gordana Pilipović i Dušan Spasojević, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2014.

 • Iskušenja parlamentarizma, priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Fridrih Ebert Stiftung, Beograd, 2013.

 • Levica u postkriznom kontekstu, priredio Zoran Stojiljković, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Fridrih Ebert Stiftung, Beograd, 2013.

 • (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, priredili Zoran Stojiljković,Gordana  Pilipović i Dušan Spasojević, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2013.

 • Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Sarajevski otvoreni centar, Fakultet političkih nauka – Univerzitet Crne Gore, Beograd, Sarajevo, Podgorica, 2012.

 • Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, uredio Slaviša Orlović, FPN Beograd, FPN Podgorica, Sarajevski otvoreni centar, Regional Research Promotion, Recezenti zbornika su: prof. Drago Zajc, Faculty of Political Sciences, University of Ljubljana i prof. Florian Bieber, University of Graz, 2012.

 • Poboljšanje demokratskih performansi Narodne skupštine Republike Srbije – preporuke, priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Beograd, 2012.

 • Javne politike u izbornoj ponudi: Izbori i formiranje vlasti u Srbiji 2012. godine, priredili Zoran Stojiljković i Gordana Pilipović, Dušan Spasojević, Jelena Lončar, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2012.

 • Izbori i formiranje vlade u Srbiji 2012. , priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Beograd, 2012.

 • Lavirinti tranzicije, priredio Zoran Stojiljković, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2012.

 • Političke stranke i zakonodavna aktivnost Narodne skupštine Republike Srbije, priredili Zoran Stojiljković, Jelena Lončar, Dušan Spasojević, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Beograd, 2012.

 • Zašto glasam, kako glasam, ako uopšte glasam?, priredio Zoran Stojiljković, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Fridrih Ebert Stiftung, Beograd, 2012.

 • Partije i izbori u Srbiji, dvadeset godina, priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Fridrih Ebert Stiftung, Beograd, 2011.

 • Podizanje kapaciteta političkih institucija Grada Beograda, priredio Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Beograd, 2010.

 • Kvalitet političkih institucija, priredio Vukašin Pavlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Beograd, 2010.

 • Savremena država: struktura i socijalne funkcije, priredili Vukašin Pavlović i Zoran Stojiljković, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2010.

 • Beograd, demokratska metropola, priredili Vukašin Pavlović i Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Beograd, 2009.

 • Savremena država, priredili Vukašin Pavlović i Zoran Stojiljković, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2008.

 • Dileme i izazovi parlamentarizma, priredili Vukašin Pavlović i Slaviša Orlović, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Centar za demokratiju, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2007.

 • Postkomunizam i demokratske promene, priredili: Vučina Vasović i Vukašin Pavlović, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, 2001, Beograd.

 

Knjige štampane iz sredstava projekata Centra za demokratiju:

 1. Rod Hag i Martin Harop, Uporedna vladavina i politika, uvod (Comparative Government and Politics. An Introduction), Palgrave Macmillan, 2013, deveto izdanje
 2. Erik Lou, Mediji i politički proces (The Media and Political Process), SAGE Publications Ltd
 3. Aleksandar Vent, Društvena teorija međunarodne politike (Social Theory of International Politics), Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1999.
 4. Pol Spiker, Socijalna politika: Teme i pristupi (“Social Policy: Themes and Approaches”), Paul Spicker, Policy Press
 5. Jirg Štajner, Osnove deliberativne demokratije, (The Foundation of Deliberative Democracy), Cambridge University Press, 2012.
 6. Štampanje izabranih dela prof. dr Vučine Vasovića, istaknutog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i to:
 • Savremene demokratije, Prvi deo
 • Savremene demokratije, Drugi deo
 • Korifeji demokratije
 • Demokratija i politika – Izbori i izborni sistemi u savremenom svetu
 • Politički eseji

 

2. Centar za medije i medijska istraživanja

http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/

Rukovodilac centra: prof. dr Snježana Milivojević
Centar u okviru odeljenja za medije, obavlja nastavnu delatnost, odnosno obuku studenata novinarskog smera, stručno usavršavanje zaposlenih u medijima u smislu jačanja opšteg nivoa znanja novinara, kao i njihovog usmeravanja na pojedine novinarske specijalnosti, vrši radijsku i TV produkciju, kao i izdavačku delatnost. U okviru odeljenja za medijska istraživanja, organizuje se naučnoistraživačka delatnost koja je u funkciji unapređivanja znanja iz oblasti javne i političke komunikacije i uloge masovnih medija u savremenom društvu i podizanja standarda u akademskim istraživanjima iz ovih oblasti. Takođe, radi na unapređivanju nastave, teorijskih i empirijskih istraživanja, primenjenih istraživanja, organizuje istraživačke radionice, i vrši istraživanja za treća lica.

3. Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

http://mhp.fpn.bg.ac.rs/

Rukovodilac centra: prof. dr Vesna Knežević-Predić
Centar predstavlja intelektualno središte za kontinuiran rad na istraživanju savremenog razvoja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnih organizacija. U okviru naučno-istraživačke delatnosti Centra prioritetni zadaci su: rad na razvijanju naučnih metoda u oblasti međunarodnih organizacija kako bi se na taj način pomoglo u izvođenju nastave na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama. Centar organizuje već dve godine zaredom regionalnu školu/kurs iz „Međunarodnog humanitarnog prava“, kao i seminare, okrugle stolove i druge oblike naučnog rada. U okviru njegove delatnosti je i organizacija programa obuke pripadnika određenih ciljnih grupa koji se u svojim profesionalnim delatnostima susreću sa pitanjima iz oblasti međuanrodnog humanitarnog prava i međuanrodnih organizacija.

4. Centar za međunarodnu bezbednost

Rukovodilac centra: prof. dr Filip Ejdus
Centar za međunarodnu bezbednost osnovan je 2019. godine sa ciljem povezivanja istraživača, nastavnika i studenata zainteresovanih za savremene probleme iz oblasti ljudske, nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti. Kroz realizaciju istraživačkih projekata, organizovanje naučnih skupova, edukativnih seminara, radionica i drugih oblika saradnje sa istraživačkim organizacijama iz Srbije i inostranstva, Centar nastoji da podstakne veće učešće studenata u naučno-istraživačkim aktivnostima, te doprinese jačanju veze između nastave i istraživanja. Pored toga, Centar nastoji da osnaži i vezu između teorije i prakse kroz izradu analiza usmerenih na unapređenje bezbednosne politike i savetovanje odlučilaca iz sektora nacionalne i međunarodne bezbednosti. Snažnu potporu ovim ciljevima pruža master Međunarodne bezbednosti, podržan od strane Misije OEBS-a u Srbiji kroz finansiranje studentskih stipendija, dolazak gostujućih predavača, razvoj novih studijskih programa i organizovanje studijskih poseta bezbednosnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Izdavačka delatnost Centra se prevashodno zasniva na uređivanju časopisa Journal of Regional Security, o čijem kvalitetu najbolje govore internacionalni karakter uredništva, autora i recenzenata, ulazak u međunarodne indeksne baze i rastuća citiranost u časopisima na SSCI listi. Kroz svoju istraživačku i izdavačku delatnost, Centar neguje odličnu saradnju sa važnim istraživačkim institucijama u inostranstvu, pa je ubrzo nakon osnivanja postao deo OEBS mreže akademskih institucija i tink-tenkova.

5. Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država 

Rukovodilac centra: prof. dr Dragan Simić
Osnovan 2004. godine, Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država organizuje specijalističke i master Studije SAD. U okviru studija se izučavaju i istražuju istorija SAD, liberalna politička tradicija i savremena liberalna misao u SAD, privredni i pravni sistem, američke vrednosti i popularna kultura, istorija spoljne politike SAD, savremena spoljna i bezbednosna politika i srpsko-američki odnosi. U okviru Centra se organizuju gostovanja, tribine i predavanja inostranih profesora i visokih zvaničnika. Pored toga, Centar ima za cilj vršenje naučnih istraživanja, i izdavačke delatnosti. Centar ima bogatu stručnu biblioteku.

6. Centar za studije roda i politike 

Rukovodilac centra: prof. dr Daša Duhaček
Studije roda, polazeći od pitanja položaja žena, istražuju probleme identiteta, odnose političke teorije i političke prakse, ljudskih prava, odnose moći, ideoloških matrica, itd. Okosnicu programa rada Centra čini utemeljivanje, implementacija i razvoj studija roda, kao i raznovrsni naučnoistraživački projekti. Centar realizuje projekte teorijskih i empirijskih istraživanja koja bi podsticala saradnju na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.

7. Centar za studije Azije i Dalekog istoka 

Rukovodilac centra: prof. dr Dragana Mitrović

Ekonomski, politički, socijalni, kulturni i drugi aspekti razvoja zemalja Azije, kao i regionalne institucije i mehanizmi saradnje, problemi i pitanja koji određuju sadašnjost i budućnost ovog, najdinamičnijeg dela sveta, predmet su naučno-istraživačke aktivnosti Centra. Centar pokreće i časopis, formira se baza podataka, biblioteka, kao i predstavljanje radova članova Centra javnosti. Centar stvara i mrežu partnerskih institucija iz Azije, ali i drugih delova sveta, te nastoji da se etablira kao prepoznatljiva adresa za pitanja Azije u naučnoj i široj javnosti Srbije, ali i most između naučnih, obrazovnih i poslovnih institucija, odnosno ljudi iz naše i zemalja Azije.

8.  Centar za studije mira 

Rukovodilac centra: prof. dr Radmila Nakarada
Centar za studije mira je novoosnovani naučno–istraživački centar Fakulteta političkih nauka. U svom delovanju Centar stavlja akcenat na široki spektar pitanja čija tematika je blisko povezana sa problemima rata i mira. Centar nastoji da promoviše vrednosti mira i nenasilja, ali svoju pažnju takođe usmerava na probleme konflikata, kako regionalnih tako i globalnih. 
U radu Centra učešće uzimaju studentni osnovnih i poslediplomskih studija. Centar za studije mira predstavlja dinamičnu celinu koja po svojoj oblasti istraživanja predstavlja jedinstvenu instituciju u našoj akademskoj zajedici.

9. Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu 

Rukovodilac centra: prof. dr Petar Nastasić
Promene u društvu nastale procesom tranzicije i globalizacije, nameću nove istraživačke poduhvate i predstavljaju izvor tema kojima se bavi Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu. Centar je svoje aktivnosti usmerio na istraživački rad na teorijskim problemima, izdavanje publikacija, prezentovane istraživanja, organizovanje raznih dodatnih vrsta edukacija iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada kao i povezivanje sa relevantnim institucijama.

10. Centar za ekološki razvoj i održivu politiku (CEPOR)

Rukovodilac centra: prof. dr Vukašin Pavlović

Ekološka politika postaje za sadašnje i buduće generacije jedna od najvažnijih oblasti javnih politika. Zato je osnovna namena Centra da bude istraživačko-projektna baza za master program iz oblasti ekološke politike. Funkcije Centra za ekološku politiku i održivi razvoj su: istraživačke, obrazovne, analitičke, kulturno-vaspitne, izdavačke.

11. Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike

Rukovodilac centra: prof. dr Snežana Đorđević

Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike je osnovan sa ciljem da doprinese unapređenju teorijskog i praktičnog rada profesora, nastavnog osoblja i studenata u tri povezane oblasti: javne uprave, lokalne samouprave i javne politike. Centar će otvoriti kanal za empirijska istraživanja, izradu analiza i studija koje će imati praktičnu dimenziju, kao i za sticanje novih znanja i veština.

12. Centar za britanske studije

Predsednik Saveta Centra: prof. em Vukašin Pavlović

Rukovodilac centra: prof. dr Slobodan G. Marković

Centar za britanske studije osnovan je 2017. godine. U okviru Centra organizuju se gostovanja, tribine i predavanja profesora s britanskih univerziteta. Pored toga, Centar se bavi naučnim istraživanjima iz oblasti parlamentarne demokratije, razvoja političke misli u Britaniji, vladavine prava i istorijskih veza Srbije, Balkana i Velike Britanije. Centar sarađuje s više naučnih ustanova iz Velike Britanije. Centar ima svoju biblioteku. Centar je 26-27. januara 2018. održao veliki međunarodni naučni skup „Srpsko (jugoslovenko) – britanski odnosi od XIX do XXI veka“.