Naučno-istraživački centri

U skladu sa Statutom Fakulteta i Pravilnikom o naučnoistraživačkim centirma Fakulteta, naučnoistraživačka delatnost se odvija i u okviru Naučno-istraživačkih centara Fakulteta i to:

 • Centra za demokratiju
 • Centra za medije i medijska istraživanja
 • Centra za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije
 • Centar za međunarodnu bezbednost
 • Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država
 • Centra za studije roda i politike
 • Centra za studije Azije i Dalekog istoka
 • Centra za studije mira
 • Centra za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu
 • Centar za ekološki razvoj i održivu politiku (CEPOR)
 • Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike
 • Centar za ruske studije
 • Centar za nemačke studije
 • Centar za društvena i primenjena istraživanja

1. Centar za demokratiju 

Korukovodioci: doc. dr Zoran Stojiljković, doc. dr Slaviša Orlović

Pored teorijskog i akademskog izučavanja demokratije u okviru mnogih disciplina i kurseva koji se izučavaju na Fakultetu političkih nauka, postojala je dodatna potreba za formiranjem  Centra za demokratiju.  Centar se bavi:
organizovanjem istraživanja u oblasti demokratije i demokratske politike,
organizovanjem istraživanja u vanškolskim oblicima obrazovanja za demokratiju u saradnji sa srodnim institucijama i organizacijama u oblasti edukacije za političku participaciju i unapređenje demokratije;
unapređenjem rada u ublasti građanskog i civilnog obrazovanja kako bi se pružila podrška novom obrazovnom programu u okviru bolonjskog nastavnog plana;
proučavanjem i istraživanjem stanja u oblasti ljudskih prava i njihove zaštite;
podizanjem nivoa demokratske političke kulture.
    Centar sarađuje sa drugim akademskim i naučnoistraživačkim centrima i institucijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave istraživanjima i obrazovanjem za demokratiju.

2. Centar za medije i medijska istraživanja

http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/

Rukovodilac centra: prof. dr Snježana Milivojević
Centar u okviru odeljenja za medije, obavlja nastavnu delatnost, odnosno obuku studenata novinarskog smera, stručno usavršavanje zaposlenih u medijima u smislu jačanja opšteg nivoa znanja novinara, kao i njihovog usmeravanja na pojedine novinarske specijalnosti, vrši radijsku i TV produkciju, kao i izdavačku delatnost. U okviru odeljenja za medijska istraživanja, organizuje se naučnoistraživačka delatnost koja je u funkciji unapređivanja znanja iz oblasti javne i političke komunikacije i uloge masovnih medija u savremenom društvu i podizanja standarda u akademskim istraživanjima iz ovih oblasti. Takođe, radi na unapređivanju nastave, teorijskih i empirijskih istraživanja, primenjenih istraživanja, organizuje istraživačke radionice, i vrši istraživanja za treća lica.

3. Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

http://mhp.fpn.bg.ac.rs/

Rukovodilac centra: prof. dr Vesna Knežević-Predić
Centar predstavlja intelektualno središte za kontinuiran rad na istraživanju savremenog razvoja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnih organizacija. U okviru naučno-istraživačke delatnosti Centra prioritetni zadaci su: rad na razvijanju naučnih metoda u oblasti međunarodnih organizacija kako bi se na taj način pomoglo u izvođenju nastave na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama. Centar organizuje već dve godine zaredom regionalnu školu/kurs iz „Međunarodnog humanitarnog prava“, kao i seminare, okrugle stolove i druge oblike naučnog rada. U okviru njegove delatnosti je i organizacija programa obuke pripadnika određenih ciljnih grupa koji se u svojim profesionalnim delatnostima susreću sa pitanjima iz oblasti međuanrodnog humanitarnog prava i međuanrodnih organizacija.

4. Centar za međunarodnu bezbednost

Rukovodilac centra: prof. dr Filip Ejdus
Centar za međunarodnu bezbednost osnovan je 2019. godine sa ciljem povezivanja istraživača, nastavnika i studenata zainteresovanih za savremene probleme iz oblasti ljudske, nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti. Kroz realizaciju istraživačkih projekata, organizovanje naučnih skupova, edukativnih seminara, radionica i drugih oblika saradnje sa istraživačkim organizacijama iz Srbije i inostranstva, Centar nastoji da podstakne veće učešće studenata u naučno-istraživačkim aktivnostima, te doprinese jačanju veze između nastave i istraživanja. Pored toga, Centar nastoji da osnaži i vezu između teorije i prakse kroz izradu analiza usmerenih na unapređenje bezbednosne politike i savetovanje odlučilaca iz sektora nacionalne i međunarodne bezbednosti. Snažnu potporu ovim ciljevima pruža master Međunarodne bezbednosti, podržan od strane Misije OEBS-a u Srbiji kroz finansiranje studentskih stipendija, dolazak gostujućih predavača, razvoj novih studijskih programa i organizovanje studijskih poseta bezbednosnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Izdavačka delatnost Centra se prevashodno zasniva na uređivanju časopisa Journal of Regional Security, o čijem kvalitetu najbolje govore internacionalni karakter uredništva, autora i recenzenata, ulazak u međunarodne indeksne baze i rastuća citiranost u časopisima na SSCI listi. Kroz svoju istraživačku i izdavačku delatnost, Centar neguje odličnu saradnju sa važnim istraživačkim institucijama u inostranstvu, pa je ubrzo nakon osnivanja postao deo OEBS mreže akademskih institucija i tink-tenkova.

5. Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država 

Rukovodilac centra: prof. dr Dragan Simić
Osnovan 2004. godine, Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država organizuje specijalističke i master Studije SAD. U okviru studija se izučavaju i istražuju istorija SAD, liberalna politička tradicija i savremena liberalna misao u SAD, privredni i pravni sistem, američke vrednosti i popularna kultura, istorija spoljne politike SAD, savremena spoljna i bezbednosna politika i srpsko-američki odnosi. U okviru Centra se organizuju gostovanja, tribine i predavanja inostranih profesora i visokih zvaničnika. Pored toga, Centar ima za cilj vršenje naučnih istraživanja, i izdavačke delatnosti. Centar ima bogatu stručnu biblioteku.

6. Centar za studije roda i politike 

Rukovodilac centra: prof. dr Daša Duhaček
Studije roda, polazeći od pitanja položaja žena, istražuju probleme identiteta, odnose političke teorije i političke prakse, ljudskih prava, odnose moći, ideoloških matrica, itd. Okosnicu programa rada Centra čini utemeljivanje, implementacija i razvoj studija roda, kao i raznovrsni naučnoistraživački projekti. Centar realizuje projekte teorijskih i empirijskih istraživanja koja bi podsticala saradnju na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.

7. Centar za studije Azije i Dalekog istoka 

Rukovodilac centra: prof. dr Dragana Mitrović

Ekonomski, politički, socijalni, kulturni i drugi aspekti razvoja zemalja Azije, kao i regionalne institucije i mehanizmi saradnje, problemi i pitanja koji određuju sadašnjost i budućnost ovog, najdinamičnijeg dela sveta, predmet su naučno-istraživačke aktivnosti Centra. Centar pokreće i časopis, formira se baza podataka, biblioteka, kao i predstavljanje radova članova Centra javnosti. Centar stvara i mrežu partnerskih institucija iz Azije, ali i drugih delova sveta, te nastoji da se etablira kao prepoznatljiva adresa za pitanja Azije u naučnoj i široj javnosti Srbije, ali i most između naučnih, obrazovnih i poslovnih institucija, odnosno ljudi iz naše i zemalja Azije.

8.  Centar za studije mira 

Rukovodilac centra: prof. dr Radmila Nakarada
Centar za studije mira je novoosnovani naučno–istraživački centar Fakulteta političkih nauka. U svom delovanju Centar stavlja akcenat na široki spektar pitanja čija tematika je blisko povezana sa problemima rata i mira. Centar nastoji da promoviše vrednosti mira i nenasilja, ali svoju pažnju takođe usmerava na probleme konflikata, kako regionalnih tako i globalnih. 
U radu Centra učešće uzimaju studentni osnovnih i poslediplomskih studija. Centar za studije mira predstavlja dinamičnu celinu koja po svojoj oblasti istraživanja predstavlja jedinstvenu instituciju u našoj akademskoj zajedici.

9. Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu 

Rukovodilac centra: prof. dr Petar Nastasić
Promene u društvu nastale procesom tranzicije i globalizacije, nameću nove istraživačke poduhvate i predstavljaju izvor tema kojima se bavi Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu. Centar je svoje aktivnosti usmerio na istraživački rad na teorijskim problemima, izdavanje publikacija, prezentovane istraživanja, organizovanje raznih dodatnih vrsta edukacija iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada kao i povezivanje sa relevantnim institucijama.

10. Centar za ekološki razvoj i održivu politiku (CEPOR)

Rukovodilac centra: prof. dr Vukašin Pavlović

Ekološka politika postaje za sadašnje i buduće generacije jedna od najvažnijih oblasti javnih politika. Zato je osnovna namena Centra da bude istraživačko-projektna baza za master program iz oblasti ekološke politike. Funkcije Centra za ekološku politiku i održivi razvoj su: istraživačke, obrazovne, analitičke, kulturno-vaspitne, izdavačke.

11. Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike

Rukovodilac centra: prof. dr Snežana Đorđević

Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike je osnovan sa ciljem da doprinese unapređenju teorijskog i praktičnog rada profesora, nastavnog osoblja i studenata u tri povezane oblasti: javne uprave, lokalne samouprave i javne politike. Centar će otvoriti kanal za empirijska istraživanja, izradu analiza i studija koje će imati praktičnu dimenziju, kao i za sticanje novih znanja i veština.

12. Centar za britanske studije

Predsednik Saveta Centra: prof. em Vukašin Pavlović

Rukovodilac centra: prof. dr Slobodan G. Marković

Centar za britanske studije osnovan je 2017. godine. U okviru Centra organizuju se gostovanja, tribine i predavanja profesora s britanskih univerziteta. Pored toga, Centar se bavi naučnim istraživanjima iz oblasti parlamentarne demokratije, razvoja političke misli u Britaniji, vladavine prava i istorijskih veza Srbije, Balkana i Velike Britanije. Centar sarađuje s više naučnih ustanova iz Velike Britanije. Centar ima svoju biblioteku. Centar je 26-27. januara 2018. održao veliki međunarodni naučni skup „Srpsko (jugoslovenko) – britanski odnosi od XIX do XXI veka“.