Poslovođenje

Dekan je rukovodilac Fakulteta i organ poslovođenja u saradnji sa dekanskim kolegijumom.

Dekan Fakulteta:

 1. predstavlja i zastupa Fakultet,
 2. organizuje i usklađuje rad i rukovodi radom i poslovanjem Fakulteta,
 3. predsedava Nastavno-naučnim i Izbornim većem Fakulteta, priprema i predlaže dnevni red sednica Nastavno-naučnog i Izbornog  veća,
 4. donosi opšte akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 5. predlaže Nastavno-naučnom veću i Savetu Fakulteta mere za unapređenje rada Fakulteta,
 6. sprovodi odluke Nastavno-naučnog veća i Saveta Fakulteta,
 7. predlaže poslovnu politiku i mere za njeno sprovođenje,
 8. predlaže Nastavno-naučnom veću finansijski plan Fakulteta,
 9. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
 10. zaključuje ugovore u ime Fakulteta,
 11. preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Fakulteta u vrednosti do iznosa utvrđenog u Zakonu o budžetu za javne nabavke male vrednosti, a u vrednosti preko tog iznosa uz saglasnost Saveta Fakulteta,
 12. učestvuje u radu Saveta Fakulteta bez prava glasa,
 13. potpisuje diplome i dodatke diploma,
 14. obavlja promociju, odnosno uručuje diplome o završenim studijama prvog i drugog stepena,
 15. odlučuje u radnopravnim stvarima u skladu sa propisima o radnim odnosima,
 16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Dekanski kolegijum čine dekan i prodekani Fakulteta.

U radu dekanskog kolegijuma učestvuje student-prodekan kada se razmatraju pitanja iz njegove nadležnosti.

Radi razmatranja pitanja od interesa za Fakultet, dekan može sazvati prošireni dekanski kolegijum u koji ulaze i šefovi veća odeljenja.

U 2018. godini reizabran je dekan, koji je zajedno sa dekanski kolegijumom stupio na dužnost 01. oktobra 2018. godine.

Dekan: 

prof. dr Dragan R. Simić

Prodekani: 

prof. dr Darko Nadić, prodekan za studije I stepena

prof. dr Veselin Kljajić, prodekan za studije II i III stepena

prof. dr Dejan Milenković, prodekan za kvalitet, samovrednovanje i naučnoistraživačku delatnost

prof. dr Miroslav Brkić, prodekan za razvoj

Student prodekan:

Margareta Smiljanić

Upravnik – menadžer:

mr Žarko Paunović

Sekretar:

Branka Popadić