Bojan Vranić

vanredni profesor dr

Biografski podaci

 

Bojan Vranić je rođen 5. aprila 1986. godine u Beogradu. Fakultet političkih nauka u Beogradu, studije politikologije, upisao je 2005. godine. Diplomirao je po ubrzanom režimu studiranja za tri godine, 2008. godine.

Nakon diplomiranja kandidat je pohađao diplomske akademske – master studije na Fakultetu političkih nauka školske 2008/2009. godine koje je završio najvišom prosečnom ocenom odbranivši master rad na temu Status suštinski spornih pojmova 2010. godine. Po okončanju master studija, kandidat je na Fakultetu političkih nauka upisao doktorske studije politikologije i doktorirao 2014. godine, odbranivši rad na temu Značaj logičkog pozitivizma za razvoj političke filozofije.

Bojan Vranić je od 2009. do 2015. godine bio angažovan kao asistent na Fakultetu političkih nauka, u okviru naučne oblasti Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka, a na nastavnim predmetima Uvod u političku teoriju (2009-2012), Savremena politička istorija (2009-2010), Politička kultura (2009-2015).

Bojan Vranić je 2015. godine izabran u zvanje docenta u užoj naučnoj oblasti Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka i predaje predmete Politička kultura i politički poredak, Političke ideologije i Kulturni obrasci izbornog ponašanja. Predavao je i držao kurseve na inostranim univerzitetima: Univerzitetu u Konstancu (2016. i 2018. godine, predmeti Developinng political orientations in democratisation process – a political culture approach i Introduction to Populism Studies), Univerzitetu u Zagrebu (2018. godina), Univerzitetu u Banjoj Luci (2018. i 2019. godine) i na Univerzitetu u Varšavi (gostujuće predavanje 2019. godine).

Od 2015. do 2019. godine Bojan Vranić je organizator i predavač na letnjoj školi Beograd – Konstanc koja se održava u saradnji Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Konstancu. Od 2014., bio je organizator i predavač na IV, V, VI i VII regionalnoj školi političke filozofije Zoran Đinđić. Takođe, 2017. i 2019. godine držao je gostujuće kurseve (”Ideja reprezentativne vladavine DŽ. S. Mila” i ”Bernštajnova kritika marksizma”) u okviru letnjeg seminara istorije IS Petnica. Bojan Vranić je od 2012. do 2019. godine bio angažovan na dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (br. 179076) i Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države – Slučaj Srbije (br. 47026). Od 2017. do 2019. godine bio je angažovan i na projektu Populism and Ethno-Territorial Politics in Europe Univerziteta u Salcburgu.

 

Radovi (dostupni na www.linkedin.com/in/bojan-vranić-b8b2a1a3)

 

 1. Vranić, B. . 2019. “A Clash of Myths: populism and ethno-nationalism in Serbia”. In: The People and The Nation: Populism and Ethno-Territorial Politics in Europe, (eds.) Reinhard Heinisch, Emanuele Massetti, Oscar Mazzoleni, pp. 256–279. Abington and New York: Routledge.
 2. Vranić, B. 2019. “Toward Ideational Collective Action: The Notions of Common Good and of the State in Late 19th Century Social Liberalism”, Philosophy and Society, Vol. 30. No. 3: 369 – 383
 3. Vranić, B. 2018. „Zoran Djindjic: The Myth, a Legacy and Interpretations“, Südosteuropa Mitteilungen, 3/2018: 76–87.
 4. Vranić, B. 2018. “Populism to the left: democratisation and class consciousness”, Politeia, VIII/16: 89–102.
 5. Vranić, B., Vuković, Đ., Kecmanović., N. 2018. Kulturna uporišta politike. Beograd: Čigoja štampa.
 6. Vranić, B. 2018. „Jezik, ideologija i teorija klasnih odnosa u delu Najdana Pašića: duh nadgradnje ili duh vremena?“ U: Najdan Pašić – temelji politikologije u Srbiji, (ur.) Vukašin Pavlović i Milan Jovanović, str. 173–184. Beograd: FPN.
 7. Vranić, B. 2017. “From Metaphysical to Political: Does political culture make Rawls’s principle of tolerance morally relativistic?” Politeia, Vol. 7. No 17: 9–22.
 8. V. B. Gali i V. Konoli. 2017. Suštinski sporni pojmovi. Prevod i predgovor: Bojan Vranić i Michael Sladeček. Beograd i Novi Sad: Akademska knjiga i IFDT.
 9. 2016. Urušavanje ili slom demokratije. Ur: Ilija Vujačić i Bojan Vranić. Beograd: UPNS i FPN.
 10. Vranić, B. 2016. „Između ježeva i lisica: model izgradnje kulturnih objekata na primeru tranzicione Srbije“. U: Demokratska tranzicija Srbije – (re)kapitulacija prvih 25 godina. Ur: Bojan Vranić i Goran Dajović, str. 163–178. Beograd: Pravni fakultet UB.
 11. 2016. Demokratska tranzicija Srbije – (re)kapitulacija prvih 25 godina. Ur: Bojan Vranić i Goran Dajović. Beograd: Pravni fakultet UB.
 12. Vranić, B. 2016. “Democratic Values, Emotion and Emotivism”, Philosophy and Society, Vol. 27. No. 4: 723 – 738.
 13. Vranić, B. 2015. „Političke ideologije i moć kod Majkla Fridena: da li ideologije ukidaju suštinski sporne pojmove?“, Godišnjak FPN, IV/14: 71–86.
 14. Vranić, B. 2014. “Why Politics is not Essentially Contested?”, CEU Political Science Journal, vol. 9 no. 1-2: 1–15.
 15. Vranić, B. 2013. “Praktička filozofija kao odgovor na krizu političke filozofije: doprinos Ljubomira Tadića.” U: Politika – nauka i profesija, Milan Podunavac (Ur.), str. 137–152. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 16. Vranić, B. 2013. “Između levice i “Carinskog rata” – kakva bi bila politička filozofija logičkih pozitivista?”, Godišnjak FPN, god. VII Br. 10: 49–65.
 17. Vranić, B. 2012. “Da li su političke institucije otporne na promene?”, Politeia god. II br. 4: 247–256.
 18. Vranić, B. 2012. “Why is Rawls’s Social Contract Hypothetical“ U: Jurisprudece and Political Philosophy in the 21th Century, ur. Miodrag Jovanović i Bojan Spajić 117-129. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 19. Vranić, B. 2011. „Suštinska spornost i politički pojmovi“, Godišnjak FPN god. V br. 5: 245–264.
 20. Vranić, B. 2010. „Dva statusa normativnih pojmova u savremenoj političkoj teoriji“, Sintezis god. II br 1: 13–27.
 21. Vranić, B. 2009. „Uticaj filozofije jezika na savremenu političku teoriju“, Godišnjak FPN god. 3. br. 3: 143-168.

Predmeti koje predaje