Dragan Đukanović

vanredni profesor dr

Obrazovanje 

 • Doktorat, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2006.
 • Magistratura, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2004.
 • Diploma, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 1999.

Kretanje u karijeri

 • 2017 – vanredni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu,
 • 2013–2017, viši naučni saradnik, Institut za međunarodu politiku i privredu, Beograd,
 • 2008–2013, naučni saradnik, Institut za međunarodu politiku i privredu, Beograd,
 • 2004–2008, istraživač saradnik, Institut za međunarodu politiku i privredu, Beograd,
 • 2001–2004, pripravnik, Institut za međunarodu politiku i privredu, Beograd.

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije – 2010. i 2011. godine.

Najvažnije objavljene knjige

 1. Dragan Đukanović, Balkan na posthladnoratovskom raskršću, Institut za međunarodnu politiku i privredu, JP „Službeni glasnik“, Beograd, 2016, 210. str.
 2. Dragan Đukanović, Institucionalni modeli i demokratizacija postjugoslovenskih država, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2007, 336 str.

Učešće u istraživačkim projektima

 1. Od 8. marta 2012. godine do marta 2013. godine rukovodilac međunarodnog projekta Uticaj politike uslovljavanja EU na prava i zaštitu manjina u Slovačkoj i Srbiji, kojeg su uz potporu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Ministarstvo prosvete Republike Slovačke, zajednički realizovali Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i Filozofski fakultet Comenius univerziteta u Bratislavi,
 2. sekretar projekta i učesnik na projektu Srbija i savremeni svet: perspektive i putevi učvršćenja spoljnopolitičkog, bezbednosnog i spoljnoekonomskog položaja Srbije u savremenim procesima u međunarodnoj zajednici – Projekat. br. 149002D, finansiranog od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u periodu 2008–2010;
 3. zamenik koordinatora tima za izradu predloga projekta za period 2011–2017, sa kojim je IMPP aplicirao na konkurs Ministarsva za nauku i tehnološki razvoj – Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitilki, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspetki Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Takođe, i učesnik na ovom projektu.

Članstvo u profesionalnim organizacijama

– urednik časopisa Međunarodna politika od 17. septembra 2008. godine do 28. februara 2017. godine,

– član Uredništva časopisa Međunarodni problemi od 24. aprila  2008.

– član Izvršnog odbora Udruženja za međunarodno pravo (Beograd) od 2007. godine

– predsednik Programskog saveta naučne konferencije Srbija i regionalne integracije, organizatori: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, i Hanns Seidel Stiftung, Beograd, 15. jun 2009,

– predsednik Programskog saveta naučne konferencije Uloga i mesto Republike Srbije u međunarodnim organizacijama, Organizatori: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, i Hanns Seidel Stiftung, Beograd, Beograd, 12-14. oktobar 2010;

– član Programskog saveta naučnog skupa Japan and Serbia: Regional Cooperation and Border Issues: Comparative Analysis, IMPP, Research Institute for World Languages, Osaka University, Osaka – Beograd, 9-10 September 2010,

– predsednik Programskog saveta konferencije Usklađivanje spoljne politike Republike Srbije sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Organizatori: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, i Hanns Seidel Stiftung, Minhen, Beograd – Beograd, 10-11. oktobara 2011;

– koordinator konferencije Unapređenje odnosa Republike Srbije sa državama Jugoistočne Evrope, Organizatori: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, i Hanns Seidel Stiftung, Minhen, Beograd – Beograd, 8. i 9. oktobar 2012;

– koordinator skupa Od balkanskih ratova do balkanskog mirovnog projekta, Organizatori: Centar za strateška istraživanja Ministarstva inostranih poslova Republike Turske i Institut za međunarodnu politiku i privredu,  20. septembra 2012.

– koordinator naučne konferencije Izazovi i perspektive proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, IMPP, Hanns Seidel Stiftung, 20-21. jun 2013.

– konferencija Spoljnopolitički dijalozi: Države Zapadnog Balkana  na putu u Evropsku uniju, IMPP, Hanns Seidel Stiftung, planina Tara, 10-12. januar 2015.

– potpredsednik Centra za spoljnu politiku, Beograd (2011),

– potpredsednik Foruma za međunarodne odnsoe Evropskog pokreta u Srbiji (2015),

– član Saveta Centra za interdisciplinarne studije Balkana (2014),

Specijalizacije u inostranstvu

 • The Alexanteri Institute Finnish Centre for Russian and Eastern European Studies, University of Helsinki, Helsinki, Finska sturidijski boravak od 5. do 22. februara 2005. godine posvećen proučavanju međudržavne saradnje Nordijskog regiona.

Objavljeni članci

Predmeti koje predaje