Душан Павловић

ванредни професор др

Образовање (наведене године завршетка студија)

  • основне: 1994 (ФПН,  Београд)
  • мастер: 1997 (ЦЕУ, Будимпешта)
  • докторат: 2002 (ЦЕУ, Будимпешта)

Мастер и докторска теза се могу наћи на: http://www.dusanpavlovic.in.rs/mypage/Resume.html

 

Претходна запослења 

  • 1999-2001: Институт за европске студије, Београд
  • 2001-2003: Г17 Институт, Београд
  • 2005-данас: ФПН, Београд

 

Важнији објављени радови

 

Важнији истраживачки пројекти (до 5 истраживачких пројеката)

  • ”Labour Mobility in the Context of the South East Europe 2020 Strategy.” Ref. 011-014. Извођачи пројекта: Regional Cooperation Council, Сарајево, и Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.
  • 2012-2013. ”Успостављање дијалога између заједнице истраживача и доносилаца одлука ради унапређења квалитета истраживања у друштвеним наукама у Србији”. Swiss Agency for Development and Cooperation. Извођачи пројекта: Регионални програм подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (Regional Research Promotion Programme – RRPP) и Институт економских наука, Београд; 2012-2013.
  • ”Social Policy in South East Europe: Equity and Efficieny” Организатор: Friedrich Ebert Stiftung.
  • 2011-данас. ”Политички идентитет Србије у локалном и глобалном контексту.” Факултет политичких наука, Министарство просвете и науке (бр. 179076)
  • 2006-2011. ”Подизање капацитета политичких установа”, Факултет политичких наука, Министарство просвете и науке (бр. 149036).

 

Чланство у професионалним (стручним) удружењима

  • Удружење за политичке науке Србије (од 2009)
  • Хрватско политолошко друштво (од 2013)
  • Научно друштво економиста Србије (од 2003)

 

 

Чланство у редакцијама часописа:

  • 2012-2013: Главни уредник часописа Политичке перспективе
  • 2014-данас: Заменик гл. уреднице часописа Политичке перспективе
  • 2011-данас: Члан редакције часописа Contemporary Southeastern Europe: An Interdisciplinary Journal on South Eastern Europe
  • 2009-данас: Члан уређивачког одбора међународног часописа The Journal of Regional Security
  • 2010-данас: члан уређивачког одбора Serbian Political Thought (енглеско издање часописа Српска политичка мисао)

 

Стручна усавршавања у иностранству

  • 1999/2000. за време докторских студија у Будимпешети провео је два семестра на New School for Social Research и Columbia University у Њујорку. (Ментор Ендрју Арато.) Душан Павловић је искористио овај студијски боравак за рад на својој докторској тези коју је одбранио 2002. године.
  • 2002/2003. као корисник Хумболтове јуниор стипендије провео је пет месеси на Институту за филозофију на Лајпцишком универзитету. (Ментор: Георг Мегле.) Павловић је искористио овај студијски боравак за дораду своје докторске тезе и њену припрему за штампање под називом Аутономија личности у теорији правде Џона Ролса 2005. године.
  • 2007. као корисник Фулбрајтове стипендије провео је пет месеци на Корнел Универзитету на Oдељењу за владу и политику. (Супервизорка: Валери Банс.) Као резултат стипендије крајем исте године изашла је 2007. године књига Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године.
  • 2009. као корисник стипендије Центра за глобално истраживање транзиције боравио је месец дана на London School of Economics and Political Science. Боравак је искористио за припрему студије Списи из политичке економије коју је објавио 2010. године.

 

Учешће на конференцијама може се погледати на: http://www.dusanpavlovic.in.rs/mypage/Resume.html

 

Гостујући предавач и предавања по позиву

Гостујући предавач на мастер студијама у Центру за студије Југоисточне Европе на Универзитету у Грацу (Аустрија). Курсеви које држи у академској години 2015/2016 и 2016/2017 су:

  • Transition Еconomics and Regional Development (S 975.009)
  • Socio-economic Development in South-East Europe (W 975.009)

Предмети које предаје