Ljiljana Glišović

vanredni profesor dr

Obrazovanje

 • 1975 – studije germanistike, Filološki fakultetu u Beogradu i Humboltov univerzitet u Berlinu
 • 1982 – magistratura, Filološki fakultet u Beogradu
 • 2010 – doktorat, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Prethodna zaposlenja

 • 1975-82 prevodilac, konferencije i savetovanja podunavskih zemalja, JRB,  Beograd
 • 1982-93 prevodilac,  SSNO, Cenar za strategijske studije, Beograd
 • 1993-95 nastavnik,  Filološka gimnazija, Beograd
 • 1995-      predavač, Fakultet  političkih nauka, Beograd

Važniji objavljeni radovi

 • Glišović, Ljiljana, Srbija u ogledalu nemačke štampe, 1987-2006, Službeni glasnik, 2011.
 • Glišović, Ljiljana/ Frens Štekel , Deutsch als Fachsprache in den Politikwissenschaften – Lehrbuch für Fortgeschrittene DaF-Lerner an der FPN, Fakultet političkih nauka, 2016.
 • Glišović, Ljiljana, Politologisches deutsch-serbisches Handwörterbuch, Fakultet političkih nauka, 2016.
 • Ausgewählte politische Texte, Fakultet političkih nauka, 1997.
 • „Konstrukt kosmopolitske Evrope Ulriha Beka”, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Nova Evropa i njena periferija”, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka/Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd, 2015.
 • „Koncept druge moderne u političkoj sociologiji Ulriha Beka”, Humanističke studije, br. 1, 2015, HS, UDG.
 • “Didaktisierung der politikwissenschaftlichen Fachliteratur im DaF-Unterricht“, Zbornik radova Treće međunarodne konferencije STRANI JEZIK STRUKE, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Beograd 2015.
 • „Jezičke kompetencije na studijama političkih nauka i postignuća studenata na testovima nemačkog jezika“ Durbaba Olivera/Glišović Ljiljana, Zbornik radova Treće međunarodne konferencije STRANI JEZIK STRUKE, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Beograd 2015.
 • “U naslovima ništa novo: uloga aluzija kao manifestacija intertekstualnosti u novinskim naslovima na primeru nemačke štampe”, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 9, br. 31, 2014.
 • Jezik, mediji i politika: Tretman Srbije u nemačkoj štampi pre promene vlasti u Srbiji oktobra 2000. godine“, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 19, 2011.

Prevodi

 • Rizično društvo. U susret novoj moderni,/ Beck, Ulrich, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne/ Filip Višnjić, Beograd, 2001.
 • Na sopstvenom tragu. Otkrivanje vlastite biografije Gidjons, H., Pieper M., Wagner, B. Auf meinen Spuren. Das Entdecken der eigenen Lebensgeschichte/ Andragoške studije, 1-2, april-oktobar 2002.
 • Kratka istorija Nemačke/ Kleine deutsche Geschichte, Dirlmeier, Ulf, Gestrich Andreas, Herrmann, Ulrich, Hinrichs, Ernst, Jarausch, Konrad H, Kleßmann, Christoph, Reulecke Jürgen,  Albatros Plus, Beograd, 2009, (period od 1945-1990).
 • Svetsko rizično društvo. U potrazi za izgubljenom sigurnošću / Beck, Ulrich, Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit/, Akademska knjiga, Beograd, 2011.
 • Moj dobri otac /Nieman, Beate, Mein guter Vater/, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
 • Kosmopolitska Evropa/Beck, Ulrich/Edgar Grande: Das kosmopolitische Europa/Megatrend univerzitet, 2012.
 • Nemačka Evropa/Beck, Ulrich: Das deutsche Europa/Megatrend univerzitet, 2013.

Stipendije

Stipendistkinja Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD):

 • Univerzitet Hajnrih Hajne, Diseldorf, 2002.
 • Univerzitet Ludvig Maksimilijan, Minhen, 2007.
 • Univerzitet Fridrih Šiler, Jena, 2011, 2012.
 • Prevodilačka stipendija „Schritte“, Fondacija S.Fischer, Berlin, 2013.

Članstvo u profesionalnim organizacijama

 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije
 • Udruženje književnih prevodilaca Srbije
 • Udruženje za političke nauke Srbije
Informacije

Predmeti koje predaje