Тања Мишчевић

редовни професор др

Образовање 

 • Доктор политичких наука, 2002, Факултет политичких наука
 • Магистар политичких наука, 1997, Факултет политичких наука
 • Дипломирани политиколог, 1989, Факултет политичких наука

Кретање у каријери

 • Истраживач-приправник, 1991-1993, Институт за медјународну политику и привреду
 • Демонстратор за енглески језик, 1991-1995. године, Факултет политичких наука
 • Асистент приправник, 1995-1998, Факултет политичких наука
 • Асистент, од 1998. године, Факултет политичких наука

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Алтернативна академска образовна мрежа, предавања на модулима о ЕУ од 2000. године
 • Београдска отворена школа, предавања на модулима о ЕУ од 2000. године

Учешће у истраживачким пројектима 

 • Истраживачки пројекат “Структурне промене у медјународним односима и њихов утицај на Европу и Југославију”, 1991-1998. Област којом сам се бавила јесу земље Централне и Источне Европе у процесу транзиције и успостављање придруживања са ЕУ.
 • Истраживачки пројекат “Израда хармониграма о ускладјености националних правних прописа СРЈ/Србије и Црне Горе са правом Европске уније”, од 2001. Координатор сам пројекта за следеће области: социјална политика, финансијске услуге и слободно кретање капитала, пољопривреда и рибарство.

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • Учествовала сам на семинарима, летњим школама и конференцијама у земљи и иностранству, измедју осталог
 • ooperation and Security in Europe, Mediterranean and the Balkans, 10-16. септембар 1994, Халки, Грчка, где сам представила свој рад “Prospects for Future Balkan Cooperation”;
 • Тransatlantic Summer Academy – Europe Today: Its Institutions and Its Peoples, 8. јун до 1. јула 1998. године, Бон, Немачка;
 • The Yugoslav-British Summer School for Democracy – Democracy and Social Change, 23. август до 12. септембар 1998, Будва, Југославија;
 • Округли сто – Перспективе Европске уније после Амстердама, 26. фебруар 2000. године, где сам представила свој рад “Концепт држављанства-градјанства у Уговору из Амстердама”;
 • Медјународна конференција “Is Visegrad a Viable Co-operation Pattern to be Studied and Implemented by South Eastern Europe”, од 13. до 15. новембра 2000. године, Егер, Мадјарска;
 • Округли сто – Пакт о стабилности за Југоисточну Европу – шанса или изазов за Југославију, 6. фебруар 2001. године, где сам представила свој рад “Демократизација и заштита људских права као значајни елементи Пакта стабилности”
 • II Сабор политиколога, Лепенски вир, новембар 2001, где сам представила свој рад Односи СР Југославије и Европске уније

Објављени чланци

 1. Остваривање слободе кретања радника према споразумима о придруживању Европској унији, Социјални рад и социјална политика, Зборник радова III, Факултет политичких наука, Београд, 1997, стр. 217-233.
 2. Легитимација за покретање поступка због повреде људских права пред медјународним органима, Југословенска ревија за медјународно право, бр.1, 1997, Вол. 44, стр. 90-115.
 3. Одлике споразума о придруживању Европској унији, Правни живот, бр. 12/1997, Том IV, стр.733-769.
 4. Измене у социјалној политици Европске уније које доноси споразум из Амстердама, Социјални рад и социјална политика, Зборник радова IV, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр. 117- 131.
 5. Настанак и развој три стуба Европске уније, Правни живот, 12/1998, IV том, стр.571-587
 6. Омбудсман Европске уније и заштита права индивидуалних субјеката, Југословенска ревија за медјународно право, бр. 3, 1998, стр.119-137.
 7. Дијалог о Европи – Медјувладина конференција о институционалној реформи Европске уније, Правни живот, 12/2000, IV том, стр. 233-249.
 8. Принципи демократије и људских права као услов за ступање у чланство Европске уније, ((Un)Even Partners – Political Conditionality in Telations with the Balkan Countries, Balkan Yearbook of Human Rights, Balkan Human Rights Network, 2001, str. 202-216.
 9. Приближавање СР Југославије Европској унији, Билтен Г17 Института, бр. 26, фебруар 2002, стр. 5-9.
 10. Предлог Устава Европске уније, Билтен Г17 Института, бр. 35, новембар 2002, стр. 10-13
 11. Савремени односи СР Југославије и Европске уније, Посткомунизам и демократске промене: Демократска реконструкција државе и политичког система, зборник, Југословенско удружење за политичке науке, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 477-495.
 12. Библиографија и преглед садржине радова о југословенској кризи и медјународном праву који су објавељени у домаћим часописима и зборницима од 1990. до 1999, Југословенска криза и медјународно право – Поуке за медјународно право, зборник радова, Ниш, 2001, стр. 265-295.
 13. ABC about EU, reader (ured.), Konrad Adenauer Shtiftung, Belgrade, October 2002.
 14. превод: Јозеф Вајлер, Устав Европе, Филип Вишњић, 2002. (превод другог дела књиге)
 15. превод: Амартија Сен Кумарта, Развој као слобода, Филип Вишњић, 2002.
 16. уредјујем рубрику Новости из Европске Уније која излази у Билтену Г17 Института

Одликовања и награде

 • Током основних и последипломских студија била сам стипендиста Фондације за стипендирање научног и уметничког подмлатка Републике Србије.
 • Награда Факултета политичких наука за успех постигнут током основних студија.
Информације

Предмети које предаје