Tanja Miščević

redovni profesor dr

Obrazovanje 

 • Diplomirani politikolog, 1989, Fakultet političkih nauka
 • Magistar političkih nauka, 1997, Fakultet političkih nauka
 • Doktor političkih nauka, 2002, Fakultet političkih nauka

Kretanje u karijeri

 • Istraživač-pripravnik, 1991-1993, Institut za međunarodnu politiku i privredu
 • Demonstrator za engleski jezik, 1991-1995, Fakultet političkih nauka
 • Asistent pripravnik, 1995-1998, Fakultet političkih nauka
 • Asistent na predmetima Međunarodne organizacije i Međunarodno javno pravo 1998-2003, Fakultet političkih nauka
 • Docent za užu Međunarodnopravnu oblast, 2003-2009, Fakultet političkih nauka
 • Vanredni profesor za Međunarodno-pravnu oblast, 2009-2016, Fakultet političkih nauka
 • Redovni profesor za Međunarodno-pravnu oblast, 2016, Fakultet političkih nauka

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • Predavala je kao gostujući profesor u Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rim III, Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Ljubljani, Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Republike Hrvatske, Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na osnovu sporazuma sa Fakultetom političkih nauka u Beogradu, vodila je predmet Međunarodne organizacije tokom dve školske godine (2010-2012). Predavala je kao profesor po pozivu na Evropskom koledžu u Brižu, Londonskoj školi za ekonomiju i politiku, Vojnoj akademiji Vojske Srbije, Visokim studijama bezbednosti Ministarstva odbrane, Policijskoj akademiji i Diplomatskoj akademiji u Beču.
 • Od 2004. do 2007. godine vodila je modul Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije, a u periodu 2009. do 2012. predmet Evropska unija. Predaje i na različitim modulima posvećenim procesu evropske integracije organizovanim u okviru alternativnih programa obrazovanja AAOM-a, kao i Beogradske otvorene škole, Fonda Centar za demokratiju, Fondacije za političku izuzetnost, Fonda Zoran Đinđić, Centra za civilno-vojne odnose, Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice itd.

Učešće u istraživačkim projektima 

 • Istraživački projekat “Strukturne promene u međunarodnim odnosima i njihov uticaj na Evropu i Jugoslaviju”, 1991-1998.
 • Istraživački projekat “Izrada harmonigrama o usklađenosti nacionalnih pravnih propisa SRJ/Srbije i Crne Gore sa pravom Evropske unije”, od 2001. Koordinator projekta za sledeće oblasti: socijalna politika, finansijske usluge i slobodno kretanje kapitala, poljoprivreda i ribarstvo.
 • Od 1996. godine učestvovala na istraživačkim projektima Fakulteta političkih nauka, Katedre za međunarodne studije „Savezna Republika Jugoslavija u međunarodnim odnosima“ uz podršku Ministarstva nauke Republike Srbije. Vodila je projekat „Jačanja kapaciteta administracije državne zajednice Srbija i Crna Gora u evropskim poslovima“ u periodu od 2001-2003. godine, koji je finansiran sredstvima EU pristupnih programa (KARDS program). Od 2003. do 2005. godine učestvovala je u projektu izrade nacrta „Strategije SCG za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“, koju je radio konzorcijum fakulteta i instituta iz Srbije, za potrebe Kancelarije za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji Vlade Srbije. Takođe je učestovavala u tvining projektu EU „Unapređenje administrativnih kapaciteta za koordinaciju poslova evropske integracije“ u periodu od 2005-2008. godine.
 • Član istraživačkog tima u okviru naučnostraživačkog projekta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu ”Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu”, koji je podržan od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za period 2011-2014 (2016.). Rukovodila je projektom ”Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji” sprovedenog u periodu 2011-2014, finansiranog od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije. Od 2013. godine učestvuje u projektima „Podrška procesu pregovora Srbije za članstvo u EU“ Nemačke razvojne pomoći (GIZ) i „Politički i pravni savetodavni centar“ finansiran od strane EU, preko programa IPA 2014.

Naučne monografije i uređivanje tematskih zbornika

 • ABC about EU, Konrad Adenauer Shtiftung, Belgrade, October 2002.
 • Pridruživanje Evropskoj uniji, ESPI Institut za ekonomska i socijalna istraživanja, Beograd, 2006, 189 strana (ISBN 86-7642-032-7)
 • Pridruživanje Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009, 200 strana, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje) (ISBN 978-86-519-0264-5)
 • Nova era međunarodnih organizacija: međunarodne organizacije nakon kraja hladnog rata, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 348 strana, prvo izdanje, (ISBN: 978-86-519-1487-7)
 • Ugovor iz Lisabona: sigurna luka ili početak novog putovanja? Službeni glasnik i Fondacija Fridrih Ebert, Beograd, 2010 (ISBN 978-86-519-0658-2)

Prevodi naučnih monografskih knjiga

 • Oli Ren, Budući dometi Evrope, Kancelarija za pridruživanje EU i Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, decembar 2007, 124.str. (prevod Tanja Miščević) (ISBN: 978-86-86661-10-4)
 • Dezmon Dinan, Menjanje Evrope: istorija Evropske unije, Beograd, Službeni glasnik, 2010, 340 str, (s engleskog preveli Tanja Miščević i Dušan Ignjatović), (ISBN 978-86-519-0583-7)

Objavila je veliki broj naučnih radova i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama.

Odlikovanja i nagrade

 • Tokom osnovnih i poslediplomskih studija stipendista Fondacije za stipendiranje naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije.
 • Nagrada Fakulteta političkih nauka za uspeh postignut tokom osnovnih studija.
 • Dobitnica je nagrada „Doprinos godine Evropi” Evropskog pokreta u Srbiji za 2005. godinu, „Najevropljanka Balkana” Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu i nagrade „Duga”za borbu protiv homofobije za 2015. godinu. Imenovana je za Viteza Nacionalnog reda za zasluge, dekretom predsednika Republike Francuske
Informacije

Predmeti koje predaje