Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Beogradu Fakulteta političkih nauka je predstavničko telo studenata definisano Statuom kao organ Fakulteta. Predstavnici u Parlamentu biraju se od strane studenata, s u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i nadležnim pravilnicima. Studentski parlament predlaže i Studenta prodekana, člana dekanskog kolegijuma iz reda studenata, čiji izbor vrši Savet Univerziteta u Beogradu Fakulteta političkih nauka, ukoliko ispunjava potrebne uslove predviđene relevantnim pozitivnopravnim normama.

Student prodekan: Ana Grčić
telefon: 062/107-5479
e-pošta: anagrcicfpn@gmail.com

Studentski parlament
Internet prezentacija: parlament.fpn.bg.ac.rs
e-pošta: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs

Predsednik studentskog parlamenta: Smiljana Aleksić
telefon: 060/600-6308 e-pošta: aleksics14@gmail.com