Upravljanje

Glavni organ upravljanja Fakultetom je Savet Fakulteta koji čine:

 

 1. petnaest predstavnika Fakulteta, i to:

       trinaest (13) predstavnika koje bira Nastavno-naučno veće Fakulteta i

       dva (2) predstavnika koje biraju ostali zaposleni,

 1. četiri predstavnika Studentskog parlamenta Fakulteta,
  3. osam predstavnika osnivača.

  Mandat članova Saveta Fakulteta je četiri godine, sa izuzetkom studentskih predstavnika čiji mandat traje dve godine.

Savet Fakulteta bira predsednika Saveta i njegovog zamenika, iz reda svojih članova, tajnim glasanjem.
Predsednik Saveta Fakulteta bira se iz reda predstavnika Fakulteta. Savet Fakulteta:
1. donosi Statut Fakulteta,
2. bira i razrešava dekana Fakulteta,
3. donosi finansijski plan Fakulteta,
4. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta,
5. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije,
6. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta,
7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava,
8. donosi odluku o visini školarine,
9. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica,
10. podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju, najmanje jednom godišnje,
11. bira predsednika i zamenika predsednika Saveta Fakulteta ,
12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.

 

Predsednica Saveta:

prof. dr Nevenka Žegarac, predstavnik NNV Fakulteta

 

U 2018. godini izabrani su i novi čalnovi Saveta – mandat za školsku 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. i 2021/2022. godinu.

Predstavnici Nastavno-naučnog veća:

 1. Atlagić dr Siniša
 2. Bešić dr Miloš
 3. Veković dr Marko
 4. Danković Stepanović dr Sanja
 5. Đorđević dr Biljana
 6. Žegarac dr Nevenka
 7. Lončarević dr Katarina
 8. Milojević dr Ana
 9. Radić Milosavljević dr Ivana
 10. Simendić dr Marko
 11. Tmušić dr Marko
 12. Hrnjaz dr Miloš
 13. Džuverović dr Nemanja

 

Predstavnici koje biraju zaposleni u Stručnoj službi Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka:

 1. Ristić Gordana
 2. Šmidling Kristina

 

Predstavnici studenata:

 1. Aleksov Aleksandra
 2. Vasić Matija
 3. Ranković Petar
 4. Smiljanić Margareta