Услови уписа у школску 2017/2018. годину

РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА

Студенти основних академских студија могу се у школској 2017/18. години финансирати из буџета уколико су у школској 2016/17. години остварили минимални број ЕСПБ предвиђен Законом о високом образовању и рангирали се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената за буџетско финансирање обухвата све студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се по формули:

број остварених ЕСПБ у школској 2016/17. години + 3 x просечна оцена.

Број остварених ЕСПБ у школској 2016/17. години не може бити већи од 60, а просечна оцена је просечна оцена свих испита положених у 2016/17. години.

Број буџетских места на другој, трећој и четвртој години студирања увећан је у односу на прву годину основних академских студија и износи:

година студирања ОАС политикологије ОА међународне студије ОАС новинарства ОАС соц. политике и соц. рада
друга 42 42 60 36
трећа 50 50 72 43
четврта 53 60 72 52

Студенти који се финансирају из буџета могу у том статусу да имају само један студијски програм на истом нивоу студија. Студенти који се не рангирају у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета настављају студије у статусу студената који се сами финансирају.

БРОЈ ЕСПБ КОЈИ СТУДЕНТИ МОГУ ДА УПИШУ

Буџетски студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука уписују најмање 60 ЕСПБ, а самофинансирајући најмање 37 ЕСПБ, осим уколико им је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ, односно мање од 37 ЕСПБ. Највиши број ЕСПБ који студенти могу уписати при упису друге и сваке наредне године студирања у школској 2017/18. години дат је у следећој табели:

година студирања студијски програм(и) број ЕСПБ
друга и трећа сви студијски програми основних академских студија 72
четврта Основне академске политиколошке студије 76
четврта Основне академске међународне студије, Основне академске студије новинарства и Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 80
пета и свака наредна сви студијски програми основних академских студија 90

При упису друге и сваке наредне школске године студенти морају претходно да упишу све предмете које нису положили током претходних година студирања.

Студенту који уписуje четврту годину основних академских студија одобриће се, уз писану молбу, упис до 90 ЕСПБ уколико му је до завршетка студија преостало 90 или мање ЕСПБ.

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

Студенти први пут уписани пре 2017/18. године
студијски програм износ цена по ЕСПБ
ОАС политикологије 91.700,00 1.528,33
ОА међународне студије 99.700,00 1.661,66
ОАС новинарства 99.700,00 1.661,66
ОАС соц. политике и соц. рада 91.700,00 1.528,33
Студенти први пут уписани 2017/18. године и касније
ОАС политикологије 100.000,00 1.666,66
ОА међународне студије 110.000,00 1.833,33
ОАС новинарства 110.000,00 1.833,33
ОАС соц. политике и соц. рада 105.000,00 1.750,00
упис године за стране држављане за све студијске програме и све године првог уписа 1.500,00 EUR* 25,00 EUR*

* у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа године

Школарина се обрачунава два пута: при упису зимског и при упису летњег семестра, за предмете уписане у семестру. Предрачун школарине за семестар састоји се од трију рата, од којих је прва у фиксном износу, а преостали износ школарине за семестар дели се на два једнака дела. Студенти пете и виших година студирања плаћају школарину у три једнаке рате за сваки семестар.

Распоред плаћања рата, износи рата и удели у укупној школарини

Износ
рата рок 1. година студирања 2, 3, 4. година студирања 5. и више године студирања, поновно уписани студенти
школарина за зимски семестар
1. упис године 25% укупног износа 15000 динара три једнаке рате
2. 20.11.2017. пола преосталог износа пола преосталог износа
3. 25.12.2017. пола преосталог износа пола преосталог износа
школарина за летњи семестар
4. упис летњег семестра 15000 динара 15000 динара три једнаке рате
5. 15.04.2018. пола преосталог износа пола преосталог износа
6. 25.05.2018. пола преосталог износа пола преосталог износа

Факултет политичких наука омогућава умањење школарине самофинансирајућим студентима на основу оствареног академског успеха, студентима са хендикепом и студентима слабог материјалног статуса. Детаљи о условима за умањење школарине за самофинансирајуће студенте доступни су овде.

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ СТУДИРАЊА ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ 2009. ГОДИНЕ

Студентима који су школској 2009/10. години уписали прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду — Факултету политичких наука, може се на лични захтев, поднет до 5. октобра 2017. године, продужити рок за завршетак студија за два семестра, односно једну школску годину. Студенти који упишу продужену годину студирања плаћају сваки поновно уписани бод цени од 700 динара.

ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА

У складу са чланом 94 Закона о високом образовању статус студента престаје када студент не упише школску годину или када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. У рок за завршетак студија не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са статутом. Студенти који не упишу школску 2017/18. годину најкасније до 30. новембра 2017. године губе статус студента.

ПОНОВНИ УПИС ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

Лица којима је престао статус студента, а остварила су најмање 60 ЕСПБ током студија могу се уписати на основне академске студије без полагања пријемног испита, уз признавање претходно положених испита. За упис је потребно приложити писани захтев за упис на студијски програм основних академских студија и уверење о положеним испитима. Рок за упис је 13. октобар 2017. године, а кандидати се уписују као самофинансирајући студенти и не убрајају се у одобрени број студената за студијски програм. Трошкови уписа укључују:

  1. административне трошкове уписа на основне академске студије (5000 динара);
  2. школарину у износу од 700 динара по уписаном ЕСПБ за студенте који су до истека рока за завршетак студија уписали 240 ЕСПБ.