Вести

,

МАС – Потребна документација за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у 2020/21. години

 

Уколико желе да се пријаве на  више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

 

Кандидати прилоком пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист прилажу фотокопије следећих докумената:

 

  1. Фотокопију дипломе и додатка дипломе, односно уверења о завршеном студијском програму првог степена и уверења о положеним испитима;

 

  1. Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);

 

  1. Попуњену пријаву на конкурс (формулар) преузима се са сајта;

 

  1. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 6.000,00 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070

 

  1. Фотокопију /очитану личну карту;

 

  1. Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима;

 

  1. Кадидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

 

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве на конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Факултет је дужан да провери податке високошколске исправе и уколико се утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис

На захтев стручног сарадника за студије другог степена, кандидат ће доставити и одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио основне студије.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном првом степену студија има недостатке, споводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

 

 

Related Posts