Вести

Упис на основне академске студије на УБ-ФПН без полагања пријемног испита

Прелазак на УБ-ФПН са друге високошколске установе у земљи или иностранству

 На студијски програм се без полагања пријемног испита може уписати:

  1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
  2. студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на другом студијском програму академских студија на истом или другом универзитету, под условима које прописује факултет;
  3. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова током студија, под условима које прописује Факултет. Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

 

1. Процедура за упис на УБ−ФПН без полагања пријемног испита за студенте који су диплому или уверење о пређеном делу студијског програма стекли на другој високошколској установи на територији Републике Србије

Рок за подношење документације: 15. септембар 2022.

Потребна документација:

  1. писани захтев за прелазак на студијски програм УБ−ФПН (молба или имејл),
  2. уверење о положеним испитима,
  3. доказ о уплати трошкова преласка на студијски програм УБ−ФПН у износу од 8.000 динара (број рачуна 840-1838666-35, модел 97, позив на број 52080).

Одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће УБ−ФПН.

По завршетку процедуре декан УБ−ФПН доноси решење о одобравању уписа на студијски програм које садржи: (1) податке о предметима који су признати, као и списак предмета из курикулума студијског програма које студент треба да положи да би завршио студије; (2) дужину трајања студија (рок у коме студент може завршити студије који се одређује као двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног програма, при чему се за сваких започетих 60 ЕСПБ рачуна једна година).

По преузимању решења студент доставља доказ о уплати таксе за признавање испита (у износу од 2.000 динара по признатом испиту, број рачуна 840-1838666-35, модел 97, позив на број 52080).

2. Процедура за упис на УБ−ФПН без полагања пријемног испита за студенте који су диплому или уверење о пређеном делу студијског програма стекли на другој високошколској установи ван територије Републике Србије

Рок за подношење документације: 15. септембар 2022.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета према процедури Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања, http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

Одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси ректор Универзитета у Београду.

По завршетку процедуре декан УБ−ФПН доноси решење о одобравању уписа на студијски програм које садржи: (1) податке о предметима који су признати, као и списак предмета из курикулума студијског програма које студент треба да положи да би завршио студије; (2) дужину трајања студија (рок у коме студент може завршити студије који се одређује као двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног програма, при чему се за сваких започетих 60 ЕСПБ рачуна једна година).

За све додатне информације у вези са преласком на студијске програме основних академских студија УБ−ФПН са других високошколских установа без полагања пријемног испита можете се обратити Ивани Илић−Шундерић, ЕСПБ координаторки, путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Related Posts