Ценовник

На основу члана 63. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18.-др.закон, 73/18. и 67/19), члана 53. Статута Универзитета у Београду-Факултета полизичких наука, Савет Факултета на 6. седници, одржаној 26.12.2019. године донео је:

ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПОЈЕДИНЕ УСЛУГЕ И РАДЊЕ КОЈЕ ВРШИ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА И ИНОВАЦИЈАМА ЗНАЊА

Члан 1.

За поједине услуге и радње које врши Факултет политичких наука на основним академским студијама (ОАС), специјалистичким струковним студијама (ССС) и иновацијама знања утврђује се накнада у износу од:

Редни број Назив услуге Висина накнаде
1. Припремна настава за пријемни испит 14.000,00
2. Пријава на конкурс за упис на основне академске студије 6.000,00
3. Пријава на конкурс за упис на специјалистичке струковне студије 3.000,00
4. Административни трошкови уписа на основне академске студије 5.000,00
5. Административни трошкови уписа на специјалистичке струковне студије 2.500,00
6. Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте 700,00 по ЕСПБ
7. Упис наредне године студија ван предвиђеног распореда 2.000,00
8. Упис једног или више предмета (обавезних и изборних) ван предвиђеног распореда 2.000,00
9. Промена одслушаног изборног предмета цена једног ЕСПБ за студијски програм x број ЕСПБ предмета
10. Пријава испита

(трећа и свака наредна у шк. години за буџетске и самофинасирајуће студенте, домаће и стране држављане); по испиту

1.000,00
11. Пријава испита у ванредном испитном року (по испиту) за основне академске студије 1.100,00
12. Пријава испита ван термина за пријаву испита цена пријаве испита + 1.000,00
13. Уверење о завршеним студијама првог степена и један примерак уверења о положеним испитима бесплатно
14. Уверење о завршеним студијама првог степена (један примерак) и један примерак уверења о положеним испитима за потребе пријаве на конкурс за упис прве године мастер студија Факултета политичких наука бесплатно
15. Дупликат уверења о завршеним студијама 1.600,00
16. Издавање дипломе и додатка дипломи о завршеним студијама у складу са одлуком Савета Универзитета у Београду 5.000,00
17. Одбрана дипломског рада за студенте уписане пре 2006. године 7.200,00
18. Издавање дипломе и додатка дипломи за студенте уписане пре 2006. године 2.800,00
19. Издавање дупликата дипломе 5.000,00
20. Уверење о положеним испитима на основним академским студијама и специјалистичким струковним студијама (за студенте ОАС уписане у текућу шк. годину два издавања уверења у шк. години су бесплатна) 500,00
21. Уверење о положеним испитима за студенте уписане пре 2006. године 500,00
22. Уверење о положеним испитима на студијама првог степена (за студенте који завршили студије) 1.000,00
23. Овера копија решења о акредитацији студ. програма, наставних планова, силабуса и сл. 1.000,00
24. Издавање нестандардних потврда и уверења 2.500,00
25. Издавање дупликата индекса 3.000,00
26. Подношење захтева за прелазак са другог факултета са територије Републике Србије и Републике Српске 8.000,00
27. Признавање испита са других факултета (по испиту) 2.000,00
28. Подношење захтева за прелазак са једног на други студијски програм Факултета 5.000,00
29. Испис са студија на лични захтев 2.500,00
30. Издавање потврде о изједначавању стечених назива до ступања на снагу Закона о високом образовању са статусом лица која ће стручне и академске називе стећи по ЗВО 5.000,00
31. Провера веродостојности диплома и уверења о дипломирању на захтев из иностранства која врши Факултет 80 америчких долара или одговарајући износ у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
32. Превод уверења које издаје Факултет на енглески језик (у три примерка) 1.600,00
33. Пријава на конкурс за програм иновација знања 1.500,00
34. Издавање уверења о завршеном програму иновације знања 2.000,00
35. Издавање потврде да је лице полазник програма иновација знања 2.000,00
36. Издавање потврде о систему оцењивања на Факултету 500,00
37. Издавање потврде о преосталом броју испита / ЕСПБ на основним академским студијама за потребе пријаве на мастер студије у земљи и иностранству  

500,00

Члан 2.

Изузетно, у календарској 2020. години, надоканда за припремну наставу за пријемни испит из члана 1, став 1, тачка 1. ове Одлуке умањује се:
– за 20% за уплате до 10. јануара 2020. године, односно;
– за 10% за уплате од 11. јануара до 10. фебруара 2020. године.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за поједине услуге и радње које врши Факултет политичких наука на основним академским студијама и иновацијама знања бр. 12-3359/1 од 28.12.2017. године, изузев члана 2. Одлуке бр. 12-3359/1 од 28.12.2017. године.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласним таблама Факултета.

Члан 5.

Ову Одлуку доставити: декану и продеканима Факултета, Служби за наставу и студентска питања првог степена високог образовања, доц. др Зорану Чупићу, руководиоцу финансијско-рачуноводствених послова Факултета, архиви.