Бојан Вранић

ванредни професор др

Биографски подаци

 

Бојан Вранић је рођен 5. априла 1986. године у Београду. Факултет политичких наука у Београду, студије политикологије, уписао је 2005. године. Дипломирао је по убрзаном режиму студирања за три године, 2008. године.

Након дипломирања кандидат је похађао дипломске академске – мастер студије на Факултету политичких наука школске 2008/2009. године које је завршио највишом просечном оценом одбранивши мастер рад на тему Статус суштински спорних појмова 2010. године. По окончању мастер студија, кандидат је на Факултету политичких наука уписао докторске студије политикологије и докторирао 2014. године, одбранивши рад на тему Значај логичког позитивизма за развој политичке филозофије.

Бојан Вранић је од 2009. до 2015. године био ангажован као асистент на Факултету политичких наука, у оквиру научне области Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука, а на наставним предметима Увод у политичку теорију (2009-2012), Савремена политичка историја (2009-2010), Политичка култура (2009-2015).

Бојан Вранић је 2015. године изабран у звање доцента у ужој научној области Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука и предаје предмете Политичка култура и политички поредак, Политичке идеологије и Културни обрасци изборног понашања. Предавао је и држао курсеве на иностраним универзитетима: Универзитету у Констанцу (2016. и 2018. године, предмети Developinng political orientations in democratisation process – a political culture approach и Introduction to Populism Studies), Универзитету у Загребу (2018. година), Универзитету у Бањој Луци (2018. и 2019. године) и на Универзитету у Варшави (гостујуће предавање 2019. године).

Од 2015. до 2019. године Бојан Вранић је организатор и предавач на летњој школи Београд – Констанц која се одржава у сарадњи Универзитета у Београду и Универзитета у Констанцу. Од 2014., био је организатор и предавач на IV, V, VI и VII регионалној школи политичке филозофије Зоран Ђинђић. Такође, 2017. и 2019. године држао је гостујуће курсеве (”Идеја репрезентативне владавине Џ. С. Мила” и ”Бернштајнова критика марксизма”) у оквиру летњег семинара историје ИС Петница. Бојан Вранић је од 2012. до 2019. године био ангажован на два пројектa Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (бр. 179076) и Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – Случај Србије (бр. 47026). Од 2017. до 2019. године био је ангажован и на пројекту Populism and Ethno-Territorial Politics in Europe Универзитета у Салцбургу.

 

Радови (доступни на www.linkedin.com/in/bojan-vranić-b8b2a1a3)

 

 1. Vranić, B. . 2019. “A Clash of Myths: populism and ethno-nationalism in Serbia”. In: The People and The Nation: Populism and Ethno-Territorial Politics in Europe, (eds.) Reinhard Heinisch, Emanuele Massetti, Oscar Mazzoleni, pp. 256–279. Abington and New York: Routledge.
 2. Vranić, B. 2019. “Toward Ideational Collective Action: The Notions of Common Good and of the State in Late 19th Century Social Liberalism”, Philosophy and Society, Vol. 30. No. 3: 369 – 383
 3. Vranić, B. 2018. „Zoran Djindjic: The Myth, a Legacy and Interpretations“, Südosteuropa Mitteilungen, 3/2018: 76–87.
 4. Vranić, B. 2018. “Populism to the left: democratisation and class consciousness”, Politeia, VIII/16: 89–102.
 5. Вранић, Б., Вуковић, Ђ., Кецмановић., Н. 2018. Културна упоришта политике. Београд: Чигоjа штампа.
 6. Вранић, Б. 2018. „Jезик, идеологиjа и теориjа класних односа у делу Наjдана Пашића: дух надградње или дух времена?“ У: Наjдан Пашић – темељи политикологиjе у Србиjи, (ур.) Вукашин Павловић и Милан Jовановић, стр. 173–184. Београд: ФПН.
 7. Vranić, B. 2017. “From Metaphysical to Political: Does political culture make Rawls’s principle of tolerance morally relativistic?” Politeia, Vol. 7. No 17: 9–22.
 8. В. Б. Гали и В. Коноли. 2017. Суштински спорни поjмови. Превод и предговор: Боjан Вранић и Michael Sladeček. Београд и Нови Сад: Академска књига и ИФДТ.
 9. 2016. Урушавање или слом демократиjе. Ур: Илиjа Вуjачић и Боjан Вранић. Београд: УПНС и ФПН.
 10. Вранић, Б. 2016. „Између jежева и лисица: модел изградње културних обjеката на примеру транзиционе Србиjе“. У: Демократска транзициjа Србиjе – (ре)капитулациjа првих 25 година. Ур: Боjан Вранић и Горан Даjовић, стр. 163–178. Београд: Правни факултет УБ.
 11. 2016. Демократска транзициjа Србиjе – (ре)капитулациjа првих 25 година. Ур: Боjан Вранић и Горан Даjовић. Београд: Правни факултет УБ.
 12. Vranić, B. 2016. “Democratic Values, Emotion and Emotivism”, Philosophy and Society, Vol. 27. No. 4: 723 – 738.
 13. Вранић, Б. 2015. „Политичке идеологиjе и моћ код Маjкла Фридена: да ли идеологиjе укидаjу суштински спорне поjмове?“, Годишњак ФПН, IV/14: 71–86.
 14. Vranić, B. 2014. “Why Politics is not Essentially Contested?”, CEU Political Science Journal, vol. 9 no. 1-2: 1–15.
 15. Вранић, Б. 2013. “Практичка филозофија као одговор на кризу политичке филозофије: допринос Љубомира Тадића.” У: Политика – наука и професија, Милан Подунавац (Ур.), стр. 137–152. Београд: Факултет политичких наука.
 16. Вранић, Б. 2013. “Између левице и “Царинског рата” – каква би била политичка филозофија логичких позитивиста?”, Годишњак ФПН, год. VII Бр. 10: 49–65.
 17. Вранић, Б. 2012. “Да ли су политичке институције отпорне на промене?”, Политеиа год. II бр. 4: 247–256.
 18. Vranić, B. 2012. “Why is Rawls’s Social Contract Hypothetical“ U: Jurisprudece and Political Philosophy in the 21th Century, ur. Miodrag Jovanović i Bojan Spajić 117-129. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 19. Вранић, Б. 2011. „Суштинска спорност и политички појмови“, Годишњак ФПН год. V бр. 5: 245–264.
 20. Вранић, Б. 2010. „Два статуса нормативних појмова у савременој политичкој теорији“, Синтезис год. II бр 1: 13–27.
 21. Вранић, Б. 2009. „Утицај филозофије језика на савремену политичку теорију“, Годишњак ФПН год. 3. бр. 3: 143-168.
Бојан Вранић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught