Деспот Ковачевић

доцент др

Образовање

2020 – одбрањена докторска дисертација Институционализација партија и партијских система у земљама бивше СФРЈ

2012 –  2019 Докторске студије политикологије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

2011 – 2012 Мастер студије Политичке теорије, политичке социологије и институција, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, тема мастер рада: Процеси демократизације у посткомунистичкој Русији

2007 – 2011 Основне академске студије политикологије, Факултет политичких наука Универзитет у Београду

 

Кретање у каријери

2020 – доцент на Факултету политичких наука

2018 –  2020 – асистент на Факултету политичких наука, Универзитет у Београду

2017 – 2018 – истраживач-приправник на Факултету политичких наука, Универзите у Београду на пројекту ‚‚Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту” (ОИ 179076)

2017 –  секретар научног часописа Политички живот, у издању Центра за демократију, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

2012 – 2017 стипендиста-докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја ангажован на пројекту Института за политичке студије

2011 – 2012  сарадник у настави на предмету Политичка социологија, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 

Важнији објављени радови

(2020) „Популизам у Србији након 5. октобра“, у: Славиша Орловић, Деспот Ковчевић (ур.), Двадесет година 5. Октобра, ИСБН 978-86-6425-077-1, Бeoгрaд: Цeнтaр зa дeмoкрaтиjу Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Hanns Seidel Stiftung.

(2020) „Институциoнaлизaциje пaртиja и пaртиjских систeмa у зeмљaмa бившe СФРJ“, Дoктoрскa дисeртaциja, Бeoгрaд: Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaду.

(2020) „Дeстaбилизaциja пaртиjских систeмa и пoрaст пoпулизмa у зeмљaмa бившe СФРJ“, Српскa пoлитичкa мисao, Бeoгрaд: Институт зa пoлитичкe студиje, 1/2020, XXVII Vol. 67, стр. 129-152.

(2020) „Утицaj пoтпуних и пaрциjaлних друштвeних рaсцeпa нa пaртиjскe систeмe – упoрeднa aнaлизa зeмaљa бившe СФРJ“, Сoциoлoгиja, Бeoгрaд: Сoциoлoшкo нaучнo друштвo Србиje, Институт зa сoциoлoшкa истрaживaњa Филoзoфскoг фaкултeтa, 3/2020, Vol. LXII (2020), N° 3, стр. 354-377.

(2020) „Унутaрпaртиjскa дeмoкрaтиja у Србиjи – 30 гoдинa нeдeмoкрaтских oднoсa“, у: Слaвишa Oрлoвић и Дeспoт Кoвaчeвић (ур.), Tридeсeт гoдинa oбнoвљeнoг вишeпaртизмa: (нe)нaучeнe лeкциje, ИСБН 978-86-6425-069-6, Бeoгрaд: Цeнтaр зa дeмoкрaтиjу Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Hanns Seidel Stiftung.

(2019) „Улoгa мeдиja у слoбoдним и пoштeним избoримa – прoблeм „функциoнeрскe кaмпaњe“ у Србиjи“, ЦM (Цoмуницaтиoнс aнд мeдиa), Нoви Сaд: Институт зa усмeрaвaњe кoмуникaциja, Бeoгрaд: Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaду, XIV(46), стр. 153–182.

(2019) „Oднoс пoлитичких пaртиja у Србиjи прeмa eврoaтлaнтскoj зajeдници“, у: Стeфaн Сурлић (ур.) Сaрaдњa Србиje сa eврoaтлaнтскoм зajeдницoм, ИСБН 978-86-917317-2-4 Бeoгрaд: Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaд, Институт зa eврoпскe пoслoвe.

(2017) „Избoрнa aдминистрaциja у Србиjи – прeдсeднички избoри 2017. гoдинe“, Пoлитички живoт, брoj 13, ИССН 2217-7000, Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Цeнтaр зa дeмoкрaтиjу, стр. 9-21.

(2016) „Унутaрпaртиjскa дeмoкрaтиja у Србиjи кao дeo прoцeсa институциoнaлизaциje пaртиja“, у: Ђoрђe Стojaнoвић и Mлaдeн Лишaнин (ур.), Србиja и институциoнaлни мoдeли jaвних пoлитикa – прoблeми и пeрспeктивe, ИСБН 978-86-7419-285-6, Бeoгрaд: Институт зa пoлитичкe студиje, стр. 245-263.

(2016) „Унутарстраначка демократија у Србији и Црној Гори“, зборник „Бирачи, партије и избори – како демократизовати партије у Црној Гори и Србији“, ур. Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, ИСБН 978-86- 6425-019-1, Факултет политичких наука Београд, Центар за мониторинг и истраживања ЦеМИ, Подгорица, српски/енглески, 115-133. (коауторски рaд Никoлeтa Toмoвић, Дeспoт Кoвaчeвић)

(2014) „Утицaj сoциo-eкoнoмских фaктoрa нa излaзнoст нa пaрлaмeнтaрнe избoрe 2014.“, y: Mилaн Joвaнoвић, Душaн Вучићeвић (ур.) Избoри у Србиjи 2014. – пoлитичкa рoкaдa, ИСБН 978-86-7419-279-5, Бeoгрaд: Институт зa пoлитичкe студиje, Бeoгрaд, стр. 71-84.

(2014) „Институциoнaлизaциja пaртиjскoг систeмa у Србиjи“, Пoлитички живoт, брoj 10, ИССН 2217-7000, Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Цeнтaр зa дeмoкрaтиjу, стр. 63-73.

(2012) ‚‚Aнaлизa утицaja бeлих листићa нa рeзултaтe избoрa у Србиjи 2012. гoдинe“, y: Mилaн Joвaнoвић, Душaн Вучићeвић (ур.) Избoри у Србиjи 2012.гoдинe – (Нe)oчeкивaнa прoмeнa, ИСБН 978-86-7419-266-5, Бeoгрaд: Институт зa пoлитичкe студиje, стр. 155-171.

(2012) „Бeли листићи – Избoри 2012“, у: Слaвишa Oрлoвић (ур.) Избoри и фoрмирaњe влaдe у Србиjи 2012., ИСБН 978-86-84031-55-8, Бeoгрaд: Фaкултeт пoлитичких нaукa Бeoгрaд, Цeнтaр зa дeмoкрaтиjу, стр. 135-143.

Прикази

Деспот Ковачевић, Време неиспуњених обећања – Зоран Ђ. Славујевић, Синиша Атлагић, приказ књиге, часопис Политички живот, број 12, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2015. (71-75)

Деспот Ковачевић, “The Presidency and Economic Policy” – Chris J. Dolan, John Frendreis, and Raymond Tatalovich, book review, Lanham: Rowman & Littlefield, Administracija i javne politike, 1/2015, ISSN 2334-637X Institut za političke studije, Beograd, 2015. (143-148)

Деспот Ковачевић, Трансформације политичких сустава – теорије и анализе, приказ књиге, часопис Политички живот број 3, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2011. (101-104)

Деспот Ковачевић, Компаративна политика – Даниел Карамани (уредио), приказ књиге коауторски, часопис Политички живот, број 10, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2014. (97-103)

Деспот Ковачевић, Capital, Coercion, and Postcommunist States, book review– article 11 – Serbian Political Thought No. 2/2014, ISSN 1450-5460, Institute for Political Studies, Belgrade, 2014.

Деспот Ковачевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught