Добривоје Станојевић

редовни професор др

Доктор филолошких наука, редовни професор Факултета политичких наука у Београду, Катедра за новинарство и комуникологију (предмети: Стилистика, Реторика, Реторика електронских медија, Јавни дискурс). Дипломирао на Филолошком факултету у Београду 1981. Магистрирао на истом факултету 1994 (Типови прозе у часопису ‘Коло’ 1901-1903), докторску дисертацију одбранио 2000 (Стилски и реторички поступци у роману “Златно руно” Борислава Пекића). Уредник Књижевне трибине Дома културе “Студентски град” у Београду 1982-2000; уметнички директор Смедеревске песничке јесени 2000-03.

Стручне њиге: Форма или не о љубави (1985); Реторика “Златног руна” (2001); Стилистика “Златног руна” (2002); Медији и начела дијалога (2005); Реторика поезије (2004); Збивање необичног догађаја (2005); Медијска еристика и јавни дискурс (2010), Реторика и политика (2013) (са проф. др Радомиром Животићем), Бежање од смрти, Миодраг Булатовић – стил и књижевна демонологија (2014).

Књиге поезијеСократ вежба нестајање (2001), Хорорскоп њежности (2003).  Антологија српске поезије до Другог светског рата (Парнас искоса, 2006) и антологија савремене српске поезије Поезија и последњи дани (2009).

Коаутор романа Под сенкама баобаба (2006), са Борисом Ђурицом.

 1. Добитник награде за књижевну критику „Милан Богдановић“ (2012) и песничких награда: Златна струнаСмедеревски Орфеј, Награда радио Смедерева. Награда смедеревске „Седмице“.
 2. „Јавни дискурс и савремена политичка комуникација“, Годишњак ФПН, бр. 10, Београд, 2013, стр. 99-111, ISSN 1820-6700.
 3. „Паланачки клишеи и штампа у Србији“, Зборник Медијски дијалози, Истраживачки медијски центар Подгорица, Црна Гора, Подгорица, 2013, стр. 31-45, УДК: 070:316.77(497.11), ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480.
 4. „Пера Тодоровић – говорник смелих преокрета“, Зборник радова „Пера Тодоровић- нови (п)огледи, политичке идеје и књижевно-публицистичко дело“, Институт за књижевност и уметност“, Београд, 2014, стр. 205-223, УДК 808.5(497.11), ISBN 978-867095-208-9, COBISS.SR-ID 205770508.
 5. „Contemporary Serbian journalism – from language to language crisis“, „Media and Communication“,, Бијело Поље (Монтенегро), 1/2014, 119-131, ISSN 2336-9981, COBISS.CG-ID 25072912.
 6. „Језик маргине и електронски медији“, „Култура полиса“, Нови Сад, бр. 24/2014, 245-253, ISSN 1820 – 4589, COBISS.SR-ID 199568391, УДК 81’ 27: 316. 77.
 7. Нови медији и истина: Од филозофије апсурда ка филозофији ’нове медијске просвећености’“, „Медијски дијалози“, Истраживачки медијски центар, Подгорица, бр.11, фебруар 2012, стр. 261-269, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480.
 8. „Ријалити и тривијални роман“, Истраживачки медијски центар, Подгорица, бр. 12, мај 2012, стр. 43-53, (саопштење на Међународном научном скупу), ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480.
 9. „Јавни дискурс и савремено новинарство“, „Култура“, Београд 2011, бр. 132, стр. 157-168, УДК 070 41(497.11).
 10. „Стилови субјективности у савременом новинарству“, Међународни зборник, темат „Веродостојност медија, домети медијске транзиције“, ФПН, Београд, стр. 205-213. УДЦ 070.41, 174:070, 659.3, ISBN 978-86-7558-869-6, COBISS.SR-ID 187931404.10. „Нушићева Аутобиографија – од параболичног смеха до алегоријског трагизма“, „Књижевна историја“, Београд, бр. 147/2012, стр. 355-365, COBISS.SR-ID 55823, ISSN
 11. „Стилско-реторички аспекти емисије Буђење Првог програма Радио Београда“, „Радио-дифузија у Србији садашњост и будућност“, (Зборник са Научне конференције, уредник Раде Вељановски), ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 49-59, ISBN 978-86-7558-948-8, COBISS.SR-ID 195500044.
 12. „Језик медија и нове вредности“, Зборник „Језик, књижевност, вредности“, Филозофски факултет Ниш, ур. Биљана Мишић Илић / Весна Лопичић, Ниш 2013, стр. 497-503. УДК 070.41:81’38, ISBN 978-86-7379-278-1, COBISS.SR-ID 198116620
 13. „Паланачки клишеи и штампа у Србији“, Зборник Медијски дијалози, Истраживачки медијски центар Подгорица, Подгорица, 2013, стр. 31-45, УДК: 070:316.77(497.11), ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480
 14. „Језичка агресивност и масовни медији“, ЦМ, »Протоцол«, Нови Сад; ФПН, Београд, бр. 2/2007, стр. 85-95.
 15. »Политичка еристика и медији у Србији“, »Језик, књижевност, политика« (Зборник радова са Научног скупа), Филозофски факултет, Ниш, 2007, стр. 69-79.
 16. „Демократија, политика и медији“, „Истраживачко-издавачки центар“, Београд, 2007, стр. 282-292.
 17. „Реторика јавне комуникације“, (Зборник „Етика јавне речи у медијима и политици“), „Центар за либерално-демократске студије“, Београд, 2004, стр. 91-115.
 18. „Реторика и екран“, „Култура“, Београд, 124/09, (Темат „Екранска култура“, приредила др Владислава Гордић-Петковић), стр. 69-79, ISSN 0023-5164, УДК 316.7.
 19. „Реторички топоси и говор у скупштини“, Годишњак ФПН, 3/2009, 391-399, ISSN. 1820-6700, COBISS.SR-ID 145774604, УДЦ 808. 5:342.533 (497.11).
 20. „Топос Балкана у ’Златном руну’ Борислава Пекића“, у Зборнику „Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова“, ур. Петар Пијановић и Александар Јерков, „Службени гласник“, „Институт за књижевност и уметност“, Београд, 2009, стр. 329-336, (УДК 821,163.41.09-31 Пекић Б.) (ISBN 978-86-519-0300-0).
 21. „Језик и моћ медија“, ЦМ, бр. 13/2009, ФПН, Београд, Протоцол, Нови Сад; стр. 81-97, УДК 070.41:80856:316.772.4,
 22. „Романескни облици у роману Златно руно Борислава Пекића“, „Анали“, бр. 5/2008, стр. 135-147, ISSN 1452-1156.
 23. Свезавичајни дискурс у поезији Борислава Радовића“, „Зенит“, бр. 7/2008, стр. 54-61, COBISS.SR-ID 131369228, ISSN 1452-5534,
 24. Модерни стилови и стваралаштво«, »Књижевни магазин« (Часопис српског књижевног друштва), Београд, бр. 72/2007, стр. 23-28.
Добривоје Станојевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught