Нађа Бобичић

истраживачица-приправница

Образовање:

 • 2015 – 2020. Докторске студије културе и медија, Факултет политичких наука Универзитета у Београду (докторска дисертација Југословенски социјалистички феминизам у односу на савремене теорије настале на пресјеку питања класе и рода, под менторством проф. др Даше Духачек)
 • 2013 – 2016. Мастер студије културологије – Теорије културе и студије рода, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
 • 2011 – 2012. Мастер студије Опште књижевности са теоријом књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду2007 – 2011. Основне академске студије Опште књижевности са теоријом књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Избор у звање:

 • Истраживачица-приправница, Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Учешће у научниоистраживачким пројектима:

 • Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (бр. 47021)

Учешћа на научним конференцијама:

 • Bobičić, Nađa (2021). Vida Tomšič for Women of Yugoslavia and Women of the World: On Reproductive Rights and Non-aligned Practices of Cooperation. Panel Socialism or Barbarism V: Was Socialism Good for Women? II: Socialism, Women, and Social Reproduction, 3 December 2021. 53rd Annual Convention of the ASEEES.
 • Bobičić, Nađa (2021). “Elena Ferrante and Millennial women writers: An intergenerational dialogue”. Thematic seminar New Global Perspectives on Elena Ferrante, 8–11 April 2021. American Comparative Literature Association (ACLA) Annual Meeting.
 • Bobičić, Nađa (2020). „Blaženka Despot on the feminist and ecological movement“. Women Philosophers in South-Eastern Europe – Past, Present and Future, 15–17 December 2020. Zagreb: Centar za istraživanje žena u filozofiji, Institut za filozofiju u Zagrebu.
 • Бобичић, Нађа (2020). „‘Пепељуге од заната’ – женски рад у часопису Женски покрет“. Часопис Женски покрет (1920-1938), 7–9. октобар 2020. Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Бобичић, Нађа (2019). „Феминизам и марксизам: метафоре брака (од 1979. до данас)“. Феминизам и левица: некад и сад; Историја и пракса спорова и контроверзи, 15–17 новембар 2019. Београд: Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет УБ.
 • Бобичић, Нађа (2018). „Алтернативни лијеви медији – искуства жена“. Медији цивилног друштва као алтернатива медијском популизму, сензационализму и лажним вестима, 25 мај 2018. Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.

Чланство у одборима научних конференција:

„Феминизам и левица: некад и сад; Историја и пракса спорова и контроверзи“, 15–17 новембар 2019. Београд: Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет УБ.

Уређивачки рад:

 • Ивановић, Зорица и Нађа Бобичић, ур. (2020). „О насиљу над женама – прилог проучавању“, темат часописа Антропологија 20(3), стр. 9–160. ISSN: 1452-7243
 • Бобичић, Нађа, ур. (2017). „ʻЛинеарна објашњења су готово увек лажиʼ – феминистичка читања дела Елене Феранте“, темат часописа Генеро 21, стр. 1–84. ISSN: 1451-2203
 • Бобичић, Нађа, ур. (2018). Рат из дечје перспективе. Београд: Радник. ISBN: 978-86-900393-0-2 COBISS.SR-ID: 262345228

Објављени радови:

 • Бобичић, Нађа (2020). „Родно засновано насиље на пресјеку рода и класе: историјске и савремене перспективе.“ Антропологија 20(3): 11–28. ISSN: 1452-7243 УДК: 343.6:305.
 • Бобичић, Нађа (2020). „Феминизам и марксизам: метафоре брака (од 1979. до данас).“ Антропологија 20(1): 9–26. ISSN: 1452-7243 УДК: 141.72 141.82.
 • Бобичић, Нађа (2020). „‘Пепељуге од заната’ – женски рад у часопису Женски покрет.“ У: Часопис Женски покрет (1920–1938): књига сажетака. Београд: Институт за књижевност и уметност, 24–25. ISBN: 978-86-7095-261-4 (У изводу.)
 • Бобичић, Нађа (2019). „Независни љевичарски портали – искуства жена.“ У: Медији цивилног друштва као алтернатива медијском популизму, сензационализму и лажним вестима, ур Д. Грухоњић и Д. Валић-Недељковић. Нови Сад: Филозофски факултет, 209–223. ISBN: 978-86-6065-514-3 УДК: 305-055.2(497.6)
 • Бобичић, Нађа (2017). „Наћи своје место у ланцу женске историје: матрилинеарност у опусу Елене Феранте.“ Култура 157: 20–33. DOI: 10.5937/kultura1757020B ISSN: 0023-5164 УДК: 821.131.1.09-31 Феранте Е. COBISS-SR.ID: 252065036
 • Бобичић, Нађа (2017). „Тема мајчинства у раним романима Елене Феранте.“ Генеро: часопис за феминистичку теорију и студије културе 21: 1–18. DOI: 10.5937/Genero1721001B ISSN: 1451-2203 УДК: 821.131.1:316.66-055.2 82:141.72 COBISS-SR.ID: 518106455
 • Бобичић, Нађа (2016). „Незнање као мноштво: феминистички приступи епистемологијама незнања.“ Генеро: часопис за феминистичку теорију и студије културе 20: 101–127. DOI: 10.5937/Genero1620101B ISSN: 1451-2203 УДК: 141.72:165.61/.8(497.1) COBISS-SR.ID: 235786252
 • Бобичић, Нађа (2014). „Модернистичке одлике у Филозофским фрагментима и есејима Ксеније Атанасијевић.“ Генеро: часопис за феминистичку теорију и студије културе 18: 51–64. DOI: 10.5937/Genero1418051B ISSN: 1451-2203 УДК: 14 Атанасијевић К. 821.163.41.09-4 Атанасијевић К. COBISS-SR.ID: 211419404

Стручни радови:

 • Бобичић, Нађа (2019). Критикуј! : приручник за креативно читање и критичко писање. Београд: Дом културе Студентски град. ISBN: 978-86-7933-145-8 УДК: 808.1(035) 028.5(035) 82.09:808.1(035) COBISS.SR-ID: 282057740
 • Бобичић, Нађа (2018). „Читатељке се опиру: феминистичка критика савремене књижевности у регији.“ У: Опасно читање: појмовник књижевне критике. Загреб: Културтрегер – Удруга „Курзив“, 119–140. ISBN: 978-953-8256-02-8 (Kulturtreger), 978-953-57307-4-3 (Kurziv)
 • Бобичић, Нађа (2017). „Многа лица Жана Коктоа.“ У: Великани науке и уметности и њихова занемарена (хомо)сексуалност. Београд: Центар за квир студије, 63–76. ISBN: 978-86-918149-2-2 УДК: 929:305-055.3(082) COBISS.SR-ID: 229794572
 • Бобичић, Нађа (2016). „Умјетничке праксе (ре)апропријације Великог рата.“ У: EnGarde 20/21. Београд: „Хајнрих Бел“ и Центар за културну деконтаминацију, 144–159. ISBN: 978-86-86793-17-1

Прикази:

 • Бобичић, Нађа (2016). „Критичке студије медија и информатичког друштва.“ (Приказ зборника Critique, Social Media and the Information Society, ed. by Christian Fuchs & Marisol Sandoval. New York: Routledge, 2014). CM: Communication and Media, vol. 11, no. 36: 115–120. DOI: 10.5937/comman11-12013 ISSN: 2466-541X
 • Бобичић, Нађа (2013). „Феминистичко читање стварности.“ (Приказ Ђ. Кнежевић, Феминизам и како га стећи. Загреб: Фрактура, 2012). Генеро: часопис за феминистичку теорију и студије културе 17: 245–249. ISSN: 1451-2203
 • Бобичић, Нађа (2013). „Увођење у феминистичку књижевну критику.“ (Приказ Л. Чале-Фелдман и А. Томљеновић, Увод у феминистичку књижевну критику. Загреб: Leykam International, 2012). Књиженство: часопис за студије књижевности, рода и културе 3. ISSN: 2217-7809
 • Бобичић, Нађа (2012). „Наука је женског рода.“ (Приказ Д. Поповић, Жене у науци: од Архимеда до Ајнштајна: Освајање освојеног. Београд: Службени гласник, 2012). Књиженство: часопис за студије књижевности, рода и културе 2. ISSN: 2217-7809

Нађа Бобичић
Staff Information
Stay in Touch