Невенка Жегарац

редовни професор др

Образовање

 • 2002. Докторирала на ФПН
 • 1996. Магистрирала на ФПН
 • 1990. Дипломирала на ФПН, смер за социјални рад и социјалну политику
 • 1988. Виша школа за социјалне раднике Београд

Садашња позиција на ФПН:  Редовни професор

Датум избора у звање: 17.10.2012.

Предмет(и) на којима сте ангажовани:

 • Социјални рад с појединцем;
 • Социјални рад са децом и младима;
 • Комуникационе вештине;
 • Вођење случаја у социјалном раду;
 • Методски комплекси социјалног рада;
 • Квантитативни и квалитативни приступи у социјалним истраживањима

Области научног интересовања:

Злостављање и занемаривање деце; Вођење случаја; Деца на алтернативном старању; Трговина децом; Насиље у породици; Стандарди социјалних услуга; Професионални развој запослених у социјалним службама; Услуге за породицу; Евалуација социјалних услуга; Права корисника; Права детета.

Најважније објављене књиге:

 • Жегарац, Н. (2016). Од проблема до прилика у вођењу случаја: Приручник за практичаре. Београд: Факултет политичких наука, Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду. 
 • Жегарац, Н. (2016). Social Service Workforce Mapping in Serbia. Child Hub.
 • Жегарац, Н. (ур) (2016). Стандарди за образовање социјалних радника у Србији: Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу. Београд: Факултет политичких наука.
 • Жегарац, Н. (ур.) (2014). У лавиринту социјалне заштите: поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају. Београд: Факултет политичких наука и УНИЦЕФ.
 • Жегарац, Н. (2014). Право детета на квалитетно старање. Анализа спроводјења смерница УН за алтернативно старање о деци у земљама западног Балкана. Сарајево: Save the children.
 • Жегарац, Н. Џамоња Игњатовић Т. и Милановић, М. (2013). Када нам недеља долази средом: Услуге за децу са сметњама у развоју и њихове породице Београд: Факултет политичких наука http://www.fpn.bg.ac.rs/2013/12/06/nedelja-koja-dolazi-sredom/
 • Жегарац, Н. и Џамоња Игњатовић, Т. (2010). Инструменти процене у социјалној заштити – упитници, скале и технике. Београд: Центар за примењену психологију. ИСБН 987-86-83797-75-2.
 • Жегарац, Н., Бркић, М. и Џамоња Игњатовић, Т., (2010). Оперативно планирање у центрима за социјални рад. Београд: Републички завод за социјалну заштиту. ИСБН 978-86-88171-02-1. CIP 364-3:005.511.
 • Жегарац, Н. и Бркић, М. (2007), Развој локалних услуга – ка стандардима квалитета. Фонд за социјалне иновације и УНДП.
 • Жегарац, Н. (2007) Деца говоре – ризик од трговине људима и резилијентност деце у југоисточној Европи. Београд: Save the children UK и Центар за права детета, ИСБН 987-86-83939-21-3
 • Џамоња-Игњатовић, Т. и Жегарац, Н. (ур.) (2006). Медијација – концепти и контексти. Београд: Центар за примењену психологију. ИСБН 86-83797-44-9.
 • Жегарац, Н., Бауцал, А. и Гвозден, У. (2005). Ничија деца-трговина децом у Србији и Црној Гори, Београд, Центар за евалуацију, тестирање и истраживање, Save the children UK.
 • Жегарац, Н. (2004). Деца која чекају – изазови и трендови професионалне праксе у заштити деце од злостављања. Београд: Save the children UK, Центар за права детета;
 • Жегарац, Н. (ет ал.) (2001). Заштита детета од злостављања -– Приручник за центре за социјални рад и друге службе, Београд: Југословенски центар за права детета;

Кретање у каријери:

 • 2012. редовни професор на одељењу за социјални рад и социјалну политику ФПН, Универзитет у Београду
 • 2007. ванредни професор ФПН, УБ
 • 2002. Доцент ФПН, УБ
 • 1998. године асистент ФПН, УБ
 • 1994. асистент приправник ФПН, УБ

Учешће у истраживачким пројектима:

 • 2018-2019 „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata; istraživanje za unapređenje politika i praksi“ UNICEF FPN, i Institut za psihologiju BU, rukovoditeljka istraživačkog projekta.
 • 2014–2016 Ishodi korišćenja usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje” – UNICEF i FPN, BU, podržan od strane EK, rukovoditeljka istraživačkog projekta.
 • 2011–2013 „Praćenje uzroka, procesa donošenja odluka i ishoda za decu u sistemu socijalne zaštite“ – UNICEF i FPN, BU, podržan od strane EK, rukovoditeljka istraživačkog projekta.
 • 2011 – „Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, podržava Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (projekat br 47011), istraživačica na projektu.
 • 2011 – „Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa: istorijska i teorijska utemeljenja u Srbiji“ (projekat br 47021), istraživačica na projektu.
 • 2008 – 2010 Politike rodne ravnopravnosti: obrazovanje kao pokazatelj rodne ravnopravnosti” podržava Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, broj istraživačica na projektu
 • 2006-2007 ”Rizici od trgovine i rezilijentnost dece u Jugoistočnoj Evropi”, međunarodni istraživački projekat u okviru Regionalnog Save the Children UK projekta, rukovoditeljka istraživačkog projekta.
 • 2005-2006 ”Standardi i licenciranje lokalnih usluga socijalne zaštite”, naučno istraživački projekat UNDP i Ministrastvo rada i socijalne politike, rukovoditeljka istraživačkog projekta.
 • 2005 ”Trgovina decom u Srbiji i Crnoj Gori”, naučno-istraživački projekat Save the Children UK, rukovoditeljka istraživačkog projekta.
 • 1997 ”Prevencija, rano otkrivanje, prepoznavanje i zaštita dece žrtava nasilja”, Naučno-istraživački centar za socijalni rad i socijalnu politiku FPN, istraživačica na projektu.
 • 1995 ”Uloga neprofitnog sektora u socijalnoj politici Srbije”, projekat Centra za filantropiju Univerziteta u Indijani, istraživačica na projektu.
 • 1993. ”Porodice izbeglica u Jugoslaviji”, UNHCR i Institut za socijalnu politiku Beograd, saradnica na projektu.

Учешће у развојним пројектима:

 • 2019- 2023 COST akcija CA18123: „The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach“, Management Comitte Member – National representative.
 • 2015-2018 Erasmus + Improving the protection and wellbeing of children in Europe: enhancing the curriculum, UBG contact person.
 • 20132017 Tempus SHEPSS project Streghteninhg Higer Education for Social Policy making and Social Service delivery, UBG contact person.
 • 2012 –2014 „Social Card-Social Welfare Information System (SWIS) project“, Montenegro, UNDP and Ministry of Labour and Social Welfar,
 • 2012 –2014 The Social Welfare and Child Care System Reform Project IPA 2010, Montenegro, UNICEF and Ministry of Labour and Social Welfare,
 • 2011 – 2012 „Assessment of organizational capacity of centers for social welfare (CSW) in Montenegro“ – UNICEF i EK, konsultantkinja na projektu.
 • 2007- 2010 ”Подршка стратегији развоја социјалне заштите”, Министарство за рад и социјална питања и DIFID Oxford Policy Management, консултанткиња.
 • 2005 – 2006 ”Центар за медијацију – едукација и имплементација”, пројекат Градског центра за социјални рад у Београду у партнерству са ФПН, БУ, подржан од стране Фонда за социјалне иновације и УНДП, консултатнткња.
 • 2004-2005. ”Стратегија развоја социјалне заштите”, пратећи акциони планови и документа за имплементацију, консултатнткња.
 • 2003. ”Програм развоја цивилног друштва” Европске агенције за реконструкцију (Civil society programme, EAR), konsultatntknja na projektu.
 • 2002 – 2005 ”Развијање стандарда стручног рада у центрима за социјални рад” подржан од стране Минисарства за социјална питања и УНИЦЕФ-а, консултатнткња.
 • 2000. “Модел заштите деце од злостављања”, пројекат Југословенског центра за права детета, консултанткиња.

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству:

 • 2019 ESWRA European Conference for Social Work Research “Social work research, practice and core values of human rights and social justice in a changing welfare society”.in Leuven, Belgium on 10th-12th April 2019 Sa publikovanim apstraktima:
 • Foster care adolescents as research advisers: lessons learnt from the field (co-authors: Žegarac, N, Jović, N., and Skrobić, Lj.)
 • Challenges in involving foster care adolescents in research (co-authors: Jović, N., Žegarac, N, and Pucarević, B.)
 • Save the Children Policy Forum. Beograd, 18. decembar 2018. Izlaganje i moderacija panel diskusije: „Starateljstvo za decu bez pratnje i razdvojenu decu iz izbegličke i migrantske populacije u Srbiji“.
 • Global Social Service Aliance and UNICEF ECA office „Strengthening the Social Work and Social Service Workforce in Europe & Central Asia: Investing in our Children’s Future“, Bucharest, Romania, 21-23 November 2018. Izlaganje: „Ensuring relevance in social work education in Serbia“.
 • XXII Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti, Centar za socijalni rad Niš i Komora socijalne zaštite RS, 31.oktobar 2017. Izlaganje „Osnaživanje porodica sa decom kao osnovni odgovor na vulnerabilnosti i rizike: promena paradigme ili primena regulativa“ (koautori: Žegarac, N i Brašić, K.)
 • EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future, Paris, France 27-29 June 2017. Sa publikovanim abstraktom: „Using a real case scenario in teaching social work with children and families in different practice settings“ Žegarac N. and Burgund Isakov, A.
 • 2017. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 17 – 19 May. Izlaganje: „Resilience of youth leaving care for emancipation“, Burgund Isakov, A. and Žegarac N.
 • 2016. UNESCO Paris 7th-8th September 2016 Developing a European Family Support Network’
 • 2015. Eurochild, Unesco, Unicef, Council of Europe’s School ‘Realising children’s rights through empowering parents and families’ on 2-4 December, Galway, IUN, Ireland. Izlaganje po pozivu: „Best interest of the child – How to ensure respect for children’s rights in family and parenting interventions targeted at children and families at risk?”.
 • 2014. XX oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti, Niš 16 i 17.10.2014. „Saradnja sistema u zaštiti posebno osetljivih grupa“. Međunarodni stručni skup. Uvodno izlaganje sa publikovanim radom „Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju: perspektiva korisnika“.
 • 2013. Završna konferencija IPA 2010 projekta: „Usluge za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“, Evropska komisija, Unicef i MRSP, 14-15. 12. 2103. Izlaganje: „Evaluacija usluga iz korisničke perspektive“.
 • 2013. Seminar „Ljudi Govore“ u organizaciji Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije i Univerziteta u Beogradu. Tema: Društvo, grupa i grupna terapija., Beograd 9-10.12.2013., izlaganje sa publikovanim radomSocijalno značenje grupe“.
 • 2013. Centar za studije roda, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Novembra 2013 Beograd. „Rodno osetljivo obrazovanje socijalnih radnika. Koautori: Žegarac, N. Burgund, A. Hrnčić, J.
 • 2013. UNESCO Child and Family Research Centre. Ireland, Galway, „Engagement and Participation in Family Support“, 6th Biennial International Conference. 13th & 14th June 2013. Sa publikovanim abstaktom: „Participation by children and young people with disability and their families in definition of service provision and service user’s satisfaction“. Koautori: Žegarac, N. Džamonja Ignajtović, T.
 • Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Srbija, Beograd 25. januar 2013. Uvodno izlaganje „Istraživanje u službi evaluacije usluga i razvoja kapaciteta socijalne zaštite. Usluge u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju: prva iskustva i rezultati istraživanja“.
 • 2012. IASSW, IASW Conference “Social Work and Social Development 2012: Action and Impact”, Stockholm, Sweden 9-12 July 2012. Sa publikovanim apstraktima:
  • „Tracking the decision-making processes for children in care in the context of deinstitunalization in Serbia“;
  • „Expectations of new community based services for children with disability – parent’s perspective “:
  • „The level of Parental Stress among the parents of children with disabilities“
  • 2011. Save the Children Aliance. „Deca ulice – zakonodavni okvir: Kako osigurati primenu međunarodnih standarda na lokalnom nivou“.Street Involved Children: Our Responsibilitu, 7-8, June, 2011, Belgarade, Srebia.
  • 2010. Vlada Republike Srbije, Konferencija „Detinjstvo bez nasilja“, Beorad, 19. 11. 2010. Izlaganje: Žegarac, N. Trgovina decom u Srbiji – Deca govore.
  • 2010. Viktimološko društvo Srbije Međunarodna konferencija „Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama“. Beograd, 11 i 12 novembar 2010.g., Plenarno izlaganje: „Pomoć žrtvama i reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji“ –
 • 2009. International Conference on Coping and Resilience, Dubrovnik – Cavtat, October 3-6 2009, sa publikovanim apstraktom – referatom: ”Street Children in Serbia – Coping, Agency and Resilience”.
 • 2007. Sabor psihologa Srbije, sa publikovanim apstraktom-referatom: ”Metodološke implikacije refleksivnosti u kvalitativnim istraživanjima”.
 • 2005. IX ISPCAN Regional European Conference on Child Abuse and Neglect Warsaw, Poland;  & Different Interventions
 • 2003. International School of Social Work: ”Social work with Juvenile Offenders – Juvenile Offending ”Promoting Interdisciplinary Approaches to Child Protection”, , International University Center Dubrovnik (IUC), Croatia, sa publikovanim apstraktom-referatom: ”Designing a program outcome evaluation – understanding and measuring program outcomes”.
 • 2002. Ministarstvo za socijalna pitanja i UNICEF,”Standardizacija u socijalnim službama”, organizovano od strane sa publikovanim radovima – referatima: ”Standardizacija funkcija ili funkcionalna standardizacija – prilog redefinisanju pristupa socijalnoj zaštiti dece” i ”Razvojno stablo standarda”;
 • 2000. 5th International Conference on Family Violence: ”Advocacy, Assessment, Intervention, Research, Prevention and Policy”, Family Violence and Sexual Assault Institute and Children’s Institute International, sa publikovanim apstraktom-referatom: “Family Violence in FR Yugoslavia” (ko-autor mr Miroslav Brkic), San Diego, CA;
 • 1999. Tematska skupština Saveza društava socijalnih radnika Srbije, sa publikovanim radom-referatom: “Socijalni rad i promene u Jugoslovenskoj porodici”, Arandjelovac.
 • 1996. Međunarodna konferecija “Altruizam mladih i prosocijalno ponašanje”, Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda, sa publikovanim radom-referatom: “Empatijski potencijal socijalnih radika”;
 • 1994. Faculty of social sciences and Indiana University, Centre on Philantrophy, Indiana, USA, međunarodna konferencija” The profile of the voluntary sector in Eastern and Central European countries” University of Ljubljana, , sa publikovanim radom-referatom: “Profile of voluntary sector in FR Jugoslavia”, Ljubljana, Slovenia;

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама:

 • Global Social Service Aliance
 • European Family Support Network
 • European Social Work Research Association
 • Центар за права детета, Београд
 • Друштво социјалних радника Београд

Знање страног језика:
Енглески – а

Објављени чланци

 • Žegarac, N. & Burgund Isakov, A. (2018) Using a real case scenario in teaching social work with children and families in different practice settings, Social Work Education, DOI: 1080/02615479.2018.1529155
 • Džamonja Ignjatovic, T, Milanovic, M. and Žegarac, N. (2017) How services for children with disabilities in Serbia affect the quality of life of their families, Research in Developmental Disabilities 68 1–8, https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.06.009, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422217301634
 • Avramovic, M. and Zegarac, N. (2016) Me at the Center: Perspectives of children with disabilities on community-based services in Serbia. Children’s Geographies,Vol 14, Issue 5 541-557 DOI: 10.1080/14733285.2015.1136735
 • Burgund, A. and Zegarac, N. (2016) Perspectives of Youth in Care in Serbia. Child and Adolescent Social Work Journal, Vol. 33, Issue 2 151-161, DOI: 10.1007/s10560-015-0413-5
 • Zegarac, N. and Burgund, A. (2017) Caseworkers’ perceptions of the strengths of the child family and community. Child and Family Social Work, Vol. 22, Issue S3, 41-50, DOI:10.1111/cfs.12252
 • Brkić, M., Stanković, D., Žegarac, N. (2013) Očekivanja roditelja dece sa smetnjama u razvoju od usluga u zajednici. Godišnjak FPN, VII, br. 9. 211-230.
 • Marčetić-Radunović, G., Hrnčić, J., Žegarac, N. (2013) Psihometrijske karakteristike skale za procenu rizika za sukob sa zakonom kod dece i mladih. Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu 16, br. 3-4, str. 160-176.
 • Džamonja Ignjatović, T. Žegarac, N. Popović, D. i Duhaček, D. (2009). Istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti u sistemu visokoškolskog obrazovanja u Vujačić, I. (ur.) Godišnjak 2009, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Godina III, Broj 3, 697-712.
 • Hrnčić, J. Žegarac, N (2008). Instrumenti za procenu rizika za sukob sa
  zakonom kod dece i mladih, Zbornik Instituta za kriminološka i
  sociološka istraživanja
  , Vol. XXVII/ broj1-2, ISSN 0350-2694
  UDK 343
 • Žegarac, N. (2005) Zaštita dece od trgovine ljudima – izgradnja sistema’, Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, 4.
 • Žegarac, N. i Džamonja –Ignjatović T. (2002) Razvojno stablo standarda – proces izgradnje, Socijalna misao, Br. 4.
 • Žegarac, N. (2002) Standardizacija funkcija ili funkcionalna standardizacija – prilog redefinisanju pristupa socijalnoj zaštiti dece, Socijalna misao, 4,
 • Žegarac N. (1999) Socijalni rad i promene u Jugoslovenskoj porodici’, Socijalni rad i socijalna politika, Beograd, br 3-4, 40-47
 • Žegarac N. i Brkić (1998) Nasilje medju roditeljima školske dece-rezultati istraživanja’, Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, br. 4, 19-26;
 • Stanisavljević , (1996) Empatijska veština u socijalnom radu”, Socijalni rad i socijalna politika, Zbornik radova II, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 271-281;
 • Stanisavljević, (1995) Dobrovoljni sektor i socijalna politika’, Socijalni rad i socijalna politika, br.2-3.
 • Stanisavljević (1995) ‘The profile of the Voluntary Sector in Eastern and Central European Countries, Case of Yugoslavia’, edited by Kolaric, Z., Ružica, M. and Svetlik, I. , Družboslovne rasprave, Volume XI- number 19-20 95-114.

Објављена поглавља у зборницима:

 • Zegarac, N. (2017) Child Welfare and Serbia on the Path towards European Integration. In P. Dolan and N. Frost (Eds) The Routledge Handbook of Global Child Welfare. London: ISBN 978-1-138-94275-2 (hbk) ISBN 978-1-315-67296-0 (ebk) https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Global-Child-Welfare/Dolan-Frost/p/book/9781138942752
 • Zegarac, N. (2016) Kulturne kompetencije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, u: Žegarac, N., Kišjuhas, A., Tasev Prinović, B., Koprivica, I., Jovanović, D., Šovljanski, R. i Đorđević, Lj. Vodič za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti. Novi Sad: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 28-70, ISBN 978-86-89563-07-8, COBISS.SR-ID
 • Zegarac, N. (2016) Kulturni diverzitet kao izazov za praksu socijalne zaštite u Srbiji, u: Žegarac, N., Kišjuhas, A., Tasev Prinović, B., Koprivica, I., Jovanović, D., Šovljanski, R. i Đorđević, Lj. Vodič za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti. Novi Sad: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 7-21, ISBN 978-86-89563-07-8, COBISS.SR-ID
 • Žegarac, N. (2014) Ka socijalnoj zaštiti po meri deteta, u: N. Žegarac (ur), 371-381.
 • Burgund, A. i Žegarac, N. (2014) Jel radiš ti u ponedeljak, pa ko će da baci kofu vode iza mene: Iskustva i gledišta mladih na smeštaju, njihovih odgajatelja i voditelja slučaja. u: N. Žegarac (ur), 319-365.
 • Žegarac, N. i Burgund, A. (2014) Faktori koji utiču na donošenje odluka: nalazi iz forkus grupa sa stučnim radnicima centra za socijalni rad, u: N. Žegarac (ur), 301-318.
 • Žegarac, N. i Burgund, A. (2014) Percepcija voditelja slučaja o učinku smeštaja na dete, u: N. Žegarac (ur), 287- 300.
 • Žegarac, N. i Burgund, A. (2014) Kako voditelji slučaja procenjuju snage deteta, porodice i zajednice, u: N. Žegarac (ur), 267-286.
 • Žegarac, N. i Burgund, A. (2014) Kvaliet dokumentcije centra za socialni rad o deci na smeštaju, u: N. Žegarac (ur), 251-265.
 • Žegarac, N., Vučinić, M. i Milanović M. (2014) Deca Romi na smeštaju u sistemu socijalne zaštite u Srbiji. u: N. Žegarac (ur), 219-250.
 • Žegarac, N. i Milanović M. (2014) Istraživanje uzroka meštaja, procesa donošenja odluka i ishoda za decu na porodičnom i rezidencijalnom smeštaju, u: N. Žegarac (ur), 122- 217.
 • Žegarac, N. (2014) Deca na porodičnom i rezidencijalnom smeštaju – koncepti i konteksti, u: N. Žegarac (ur), 41-75.
 • Žegarac, N. (2014) Sistem zaštite dece u Srbiji, u: N. Žegarac (ur), 77-122.
 • Žegarac, Nevenka, Ignjatović, Tamara Džamonja, Burgund, Anita, Milanović, Marko (2012)., Razlike u stepenu stresa roditelja i kvaliteta života kod dece sa smetnjama u razvoju, Duhaček, D. I Lončarević, K. (ur.) Kultura, rod, građanski status, Centar za studije rod i politike, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 187-197.
 • Džamonja Ignjatović, T., Hrnčić, J. i Žegarac, N. (2011) Instrumenti za procenu mladih sa antisocijalnim ponašanjem. Zbornik Instituta za kriminološka i
  sociološka istraživanja.
 • Žegarac, N. (2011) Pomoć žrtvama i reforma socijalne zaštite u Srbiji. U: V. Nikolić-Ristanović & S. Ćopić (ur.) Prava žrtava i EU. Beograd: Viktimološko društvo Srbije & Prometej,. 179-188.
 • Žegarac, N. i Vujović, R. (2011) Intervencije centra za socijalni rad u zaštiti deteta od zlostavljanja i zanemarivanja. U: V. Išpanović-Radojković (ur.) Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja – Primena Opšteg protokola. Beograd: Centar za prava deteta, 99-141. ISBN 978-86-83109-49-4 COBISS.SR-ID 187409932.
 • Srna, J. I Žegarac, N. (2011) Intervencije za zaštitu deteta od zlostavljanja i zanemarivanja. U: V. Išpanović-Radojković (ur.) Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja – Primena Opšteg protokola. Beograd: Centar za prava deteta, 83-98. ISBN 978-86-83109-49-4 COBISS.SR-ID 187409932.
 • Išpanović-Radojković, V., Žegarac, N. (2011). Definicije zlostavljanja i zanemarivanja deteta. U: V. Išpanović-Radojković (ur.) Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja – Primena Opšteg protokola. Beograd: Centar za prava deteta, 11-20. ISBN 978-86-83109-49-4 COBISS.SR-ID 187409932.
 • Žegarac, N. (2011) Poseta porodici i organzacija ispitivanja u domaćinstvu. U: M. Mitić (ur.) Deca sa smetnjama u razvoju – potrebe i podrška. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu, 91-97. ISBN 978-86-88171-03-8 COBISS.SR-ID 182978572.
 • Žegarac, N. (2011) Dete sa smetnjama u razvoju u sistemu socijalne zaštite. U: M. Mitić (ur.) Deca sa smetnjama u razvoju – potrebe i podrška. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu, 47-55. ISBN 978-86-88171-03-8 COBISS.SR-ID 182978572.
 • Žegarac, N. (2009). Neutralnost i moć u medijaciji –preispitivanje održivosti koncepata, u: Džamonja Ignjatović, T. i Žegarac, N. (Eds.) Teorijske osnove medijacije – Perspektive i Doprinosi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 978-86-83797-72-1. str. 41-57.
 • Džamonja Ignjatović, T., Žegarac, N. (2008). Restorativna pravda između filozofije i empirije u: Podunavac, M. (ur.) Godišnjak 2008, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Godina II, Broj 2, 452-464, ISSN 1820-6700 COBISS.SR-ID 1457746042008452-464.
 • Žegarac, N. (2006). ”Ombudsman: zaštitnik građana i posrednik u sporovima”, u: Džamonja-Ignjatović, T. i Žegarac, N. (ur.) Medijacija – koncepti i konteksti, str. 224-233. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 86-83797-44-9.
 • Žegarac, N. (2004). Planiranje usluga i mera, u: Milosavljević (red.) Zlostavljanje i zanemarivanje dece. Socijalno-humanitarno udruženje ”Sačuvajmo decu”, Beograd,
 • Žegarac, N. (2004). Interviju sa nenasilnim roditeljem, u: Milosavljević (red.) Zlostavljanje i zanemarivanje dece. Socijalno-humanitarno udruženje ”Sačuvajmo decu”, Beograd,
 • Žegarac, N. (2001). Izgradnja multidisciplinarnih timova – sadržaj i proces rada, u: Srna, J. (urednik) Od grupe do tima- Multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Centar za brak i porodicu
 • Žegarac, N. (2001).Postupak vodjenja slučaja zlostavljanja i zanemarivanja dece u centru za socijalni rad, u: Srna, J. (urednik) Od grupe do tima- Multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja,  Beograd: Centar za brak i porodicu.
 • Žegarac, N. (2001). Izgradnja multidisciplinarnih timova – sadržaj i proces rada, u: Srna, J. (urednik) Od grupe do tima- Multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Centar za brak i porodicu.
 • Žegarac N. (1999). Fondacija ”Spomenica solidarnosti”, U: Milosavljević, M. I Vidanović, I. Socijalni rad i dobrovoljne socijalne aktivnosti. Beograd: Naučno-istraživački centar za socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Žegarac N. (1999). ‘Dobrovoljni sektor i socijalna politika’, u: Milosavljević, M. i Vidanović, I. Socijalni rad i dobrovoljne socijalne aktivnosti. Beograd: Naučno-istraživački centar za socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Žegarac N. i Brkić (1998). Nasilje u porodici-mogućnosti zašite i prevencije’, u: Milosav Milosavljević (red.) Nasilje nad decom, 79-121. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Obretković, M. i Žegarac N. (1998). ‘Centri za socijalni rad i uloga organa starateljstva u prevenciji i zaštiti dece od nasilja’, u: Milosavljević (red.) Nasilje nad decom, 297-321. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta.

Објављене књиге (са потпуним библиографским подацима – назив, издавач, место, година, ISBN број):

 • Žegarac, N. (2107) Evaluacija usluga za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju – ishodi pilotiranja. Beograd: Fakultet političkih nauka univerziteta u Beogradu, Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu. ISBN 978-86-6425-037-5
 • Zegarac, N., Kišjuhas, A., Koprivica, I. (2016) Vodič za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti. [Guidebook to culturally competent practice in social care]. Novi Sad: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, ISBN 978-86-89563-07-8, COBISS.SR-ID 310905351
 • Zegarac, N., Kišjuhas, A., Koprivica, I. (2016) Pojmovnik kulturno kompetentne prakse. Novi Sad: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, ISBN 978-86-89563-08-5, COBISS.SR-ID 310902535 Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
 • Žegarac, N. (ur) (2016) Standardi za obrazovanje socijalnih radnika u Srbiji: Razvoj kompetencija za kvalitetnu profesionalnu praksu. Beograd: Fakultet političkih nauka. ISBN 978-86-6425-077-8
 • Žegarac, N. (2016) Social Service Workforce Mapping in Serbia. Child Hub.
 • Žegarac, N. (2016) Mapiranje praksi i radne snage u oblasti zaštite dece u Srbiji. Child Hub.
 • Žegarac, N. (2016). Od problema do prilika u vođenju slučaja: Priručnik za praktičare. Beograd: Fakultet političkih nauka, Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu.  ISBN 978-86-84031-93-0; COBISS.SR-ID 220832012 http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/08/prirucnik_vodjenje_slucaja.pdf
 • Žegarac, N. (2015). Od problema do prilika u vođenju slučaja: Priručnik za praktičare. Podgorica: UNDP. ISBN 978-9940-614-13-3; COBISS.CG-ID 28189968,
 • Žegarac, N. (2014) The Child’s Right to Quality Care: Review of the implementation of the United Nations guidelines for the alternative care of children in Western Balkan countries. Sarajevo: Save the children.
 • Žegarac, N. (2014) Pravo deteta na kvalitetno staranje. Analiza sprovodjenja smernica UN za alternativno staranje o deci u zemljama zapadnog Balkana. Sarajevo: Save the children. CIP:324.726:364.4-053.2. ISBN: 978-9958-0998-3-0.
 • Žegarac, N. i Todorović, J. (ur.) (2015) Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek. Niš: Univerzitet u Nišu.ISBN 978-86-7181-085-2; SR-ID 213902348.
 • Žegarac, N. (ed.) (2014) U lavirintu socijalne zaštite: pouke istraživanja o deci na porodičnom i rezidencijalnom smeštaju. Beograd: Fakultet političkih nauka. ISBN 978-86-84031-72-5. CIP 364.4-053.2(497.11) 364.5-053.2(497.11). SR-ID206609932.
 • Žegarac, N. Džamonja Ignjatović T. and Milanović, M. (2014) Kada nam nedelja dolazi sredom: Usluge za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. Beograd: Fakultet političkih nauka. ISBN 978-86-84031-70-1, CIP 364.4-053.2-056.26/.36, SR-ID205629964.
 • Išpanović-Radojković, V., Ignjatović, T., Vignjević Kalezić, A., Stevanović, I., Srna, J., Vujović, R., i Žegarac, N. (2011) Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja – Primena Opšteg protokola. Beograd: Centar za prava deteta, 99-141. ISBN 978-86-83109-49-4 COBISS.SR-ID 187409932.
 • Žegarac, N., Brkić, M. i Džamonja Ignjatović, T., (2010). Operativno planiranje u centrima za socijalni rad. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu. ISBN 978-86-88171-02-1. CIP 364-3:005.511.
 • Žegarac, N. i Džamonja Ignjatović, T. (2010). Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti – upitnici, skale i tehnike. (Assessment Istruments in Social Welfare – Questioniers, Scales and Techics). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 987-86-83797-75-2.
 • Džamonja Ignjatović, T. i Žegarac, N. (ur.) (2009) Teorijske osnove medijacije – Perspektive i doprinosi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 978-86-83797-72-1.
 • Žegarac, N. (2007). Deca govore – rizik od trgovine ljudima i rezilijentnost dece u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Save the children UK i Centar za prava deteta, ISBN 987-86-83939-21-3.
 • Žegarac, N. i Brkić, M. (2007) Razvoj lokalnih usluga – ka standardima kvaliteta. Beograd: Fond za socijalne inovacije i UNDP. ISBN 987-86-83939-21-3
 • Džamonja-Ignjatović, T. i Žegarac, N. (ur.) (2006). Medijacija – koncepti i konteksti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 86-83797-44-9.
 • Išpanović-Radojković, V., Ignjatović, T., Vujović, R., Sevanović, I., Srna, J. i Žegarac, N. (2006). Priručnik za primenu opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Centar za prava deteta. ISBN 86-83109-39-9.
 • Žegarac, N., Baucal, A. i Gvozden, U. (2005). Ničija deca-trgovina decom u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd, Centar za evaluaciju, testiranje i istraživanje, Save the children UK; ISBN 86-83939-15-4
 • Žegarac, N. (2004). Deca koja čekaju – izazovi i trendovi profesionalne prakse u zaštiti dece od zlostavljanja. Beograd, Save the children UK, Centar za prava deteta; ISBN 86-83939-12-X.
 • Žegarac, N., Mijanović, Lj., Obretković, M., Pejaković, Lj., Simonović, I. i Stevanović, I. (2001). Zaštita deteta od zlostavljanja – Priručnik za centre za socijalni rad i druge službe. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta. Ponovljeno izdanje 2004. godine. ISBN 86-831109-18-6.
Невенка Жегарац
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught