Сузана Михајловић Бабић

доцент др

ОБРАЗОВАЊЕ

 

2014 – 2020, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, докторске студије политикологије – социјалне политике и социјалног рада, наслов тезе: „Ефекти програма подршке корисницима минималног прихода у Граду Београду – импликације на креирање социјалне политике“.

2012 – 2014, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, мастер академске студије на студијском програму Социјална политика, наслов тезе: „Отворени метод координације у социјалној политици Европске уније“.

2008 – 2012,  Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, основне академске студије социјалне политике и социјалног рада.

 

ЗАПОСЛЕЊЕ

 

Март 2015. – тренутно

Послодавац:   Универзитет у Београду – Факултет политичких наука

Предмети: Системи социјалне сигурности, Социјална политика Србије, Доктрине социјалне политике, Савремени социјални проблеми, Социјална политика Европске уније, Упоредна социјална политика.

 

УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

 

Јун 2018. – тренутно, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Факултет политичких наука, „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ (број пројекта: 179076).

Октобар 2015. – Септембар 2016, УНИЦЕФ и Факултет политичких наука, “Праћење исхода услуга у заједници за угрожене породице и децу у сукобу са законом”.

Током 2014,  Пројекат Темпус IV програм Европске уније, “Унапређење факултетског образовања у областима креирања социјалне политике и пружања социјалних услуга”.

Октобар 2012. – Мај 2013, Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ),  Министарство просвете и науке Републике Србије, Министарство омладине и спорта Републике Србије, “Професионална оријентацију на прелазу у средњу школу”.

Март 2012. – Мај 2012, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, УНИЦЕФ и Европска унија, истраживање “Праћење узрока, процеса доношења одлука и исхода за децу у систему социјалне заштите” у оквиру пројекта „Развој услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице”.

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 

 • Михајловић, С. (2014), Развој хранитељства у Србији – трансформација законодавства и унапређење праксе, Социјална мисао, 82: 81-93.
 • Михајловић Бабић, С. (2014), Реформе пензијских система у Европској унији – примена Отвореног метода координације, Социјална политика, 3: 29-49.
 • Михајловић Бабић, С. (2015), Комунитарна политика запослености Европске уније – примена Отвореног метода координације, Годишњак Факултета политичких наука, 13(IX): 239-256.
 • Михајловић Бабић, С. (2015), Подршка минималном дохотку у Србији: адекватност новчане социјалне помоћи, Годишњак Факултета политичких наука, 14(X): 167-183.
 • Михајловић Бабић, С., Деспотовић, М. (2016), Приступ особа са инвалидитетом високом образовању на Универзитету у Београду, Социјална мисао, 91(XXIII): 89-106.
 • Михајловић Бабић, С. (2016), Изградња европског социјалног модела – координација националних социјалних политика у Европској унији, Синтезис, 1(VII): 91-112.
 • Михајловић Бабић, С. (2016). Социјална агенда Европске уније – примена Отвореног метода координације у политици социјалне укључености, Социјална политика, 1: 99-120.
 • Михајловић Бабић, С. (2017), Трендови редистрибуције благостања у европским државама благостања, Српска политичка мисао, 1(55): 141-156.
 • Михајловић Бабић, С. (2017), Антипотчињавајућа пракса у остваривању права на новчану социјалну помоћ – препреке и могућности, Годишњак Факултета политичких наука, 17(X): 151-170.
 • Ђаковић, М., Деспотовић, М., Михајловић Бабић, С. (2017), Изазови у обезбеђивању услуге приватног домског смештаја за старе у Србији, Геронтологија, 1(45): 73-87.
 • Михајловић Бабић, С. (2018), Изазови у приступу социјалним бенефицијама у Европи – феномен Non-take-up-а, Друштвене и хуманистичке студије, 1(4): 39-56.
 • Михајловић Бабић, С. (2018), Политике активације у функцији неолиберализације социјалних права у Европи након економске кризе, Српска политичка мисао, (1)59: 59-73.
 • Јелић, М., Михајловић Бабић, С. (2018), Инклузивна улога цивилног сектора у пружању услуга особама са инвалидитетом у Републици Србији, Мегатренд ревија, 15(2): 233-254.
 • Танасијевић Ј., Михајловић Бабић, С. (2018). Новчане накнаде за сиромашне породице са децом у Европи и Републици Србији – карактеристике и исходи програма дечијих додатака. Годишњак Факултета политичких наука, 19(XII): 89-105.
 • Пантелић, М., Михајловић Бабић, С., Лакићевић, М. (2018). Редефинисање савремене социјалне политике – заокрет ка концепту социјалног улагања. Социјалне студије. 1(1): 57-73.
 • Михајловић Бабић, С., Деспотовић М., Ђаковић, М. (2019). Изазови за професију социјалног рада након економске кризе у Републици Србији. Друштвене и хуманистичке студије, 7: 349-366.
 • Михајловић Бабић, С., Деспотовић М., Ђаковић, М. (2019). Процена изазова за професију социјалног рада од стране социјалних радника у Републици Србији. Социјална политика, 1/2019, 54(1): 29-50.
 • Михајловић Бабић С., Пантелић М. (2019). Социјалне реформе у посткомунистичким државама – три деценије транзиције социјалног модела у Републици Србији. Српска политичка мисао, 64(2): 325-343.
 • Перишић, Н., Михајловић Бабић, С. (2019). Ефекти реформи у области рада у Србији. Социјална политика, 2/2019, 54(2): 27-53.
 • Михајловић Бабић, С., Милошевић, Н. (2019). Социјално искључивање држављана трећих земаља са европских тржишта рада. Социјална политика, 3/2019, 54(3): 83-101.

 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Активно знање енглеског језика – Б2 ниво

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА

Креирање, имплементација и исходи програма социјалне заштите у Републици Србији и Европи, са посебним фокусом на програме подршке минималном приходу, сиромаштво и социјално искључивање.

Сузана Михајловић Бабић
Stay in Touch