Весна Кнежевић Предић

редовни професор др

Образовање 

 • Докторат 1996. Правни факултет, Нови сад
 • Магистратура 1991. Факултет политичких наука, Београд
 • Факултетска диплома 1984. Факултет политичких наука, Београд

Кретање у каријери

 • 1988. Факултет политичких наука, асистент приправник
 • 1992. Факултет политичких наука, асистент
 • 1997. Факултет политичких наука, доцент
 • 2002. Факултет политичких наука, ванредни професор

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству\

 • 1997-2002. Правни факултет, Ниш
 • 1997-1998. Правни факултет, Београд
 • 1998-2002. Алтернативна академска образовна мрежа
 • 2000-2001. Београдска отворена школа

Најважније објављене књиге

 1. Оглед о суверености: сувереност и Европска унија, Институт за политичке студије, Београд, Чигоја штампа, 2001, 412 стр., 342.31 339.923.061.1 (4) ИД=93364236
 2. Како делује правни поредак Европске уније, Центар за антиратну акцију, Београд, 2001, ISBN 86-82297-43-4 ИД 92457228

Учешће у истраживачким пројектима 

 • 1992. Југославија, Балкан и Европа у глобалним међународним односима
 • 2011-2015. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (руководилац пројекта)

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама 

 • Југословенско удружење за међународно право
 • Удружење за право Европске уније

Објављени чланци

 1. Међународноправни субјективитет Европске уније, Ревија за европско право, 1999, 1, 73-91;
 2. Prohibition of the Threat of Use of Force in the Jurisprudence of the International Court of Justice: From the “Corfy Channel Case” to “Nicaragua Case”, Yugoslav Review of International Law, 1999, 1-3, 54-80;
 3. Коментар случаја Босман, Ревија за европско право, 1999, 2-3, 105-129; Уговор као основ надлежности у споровима СР Југославије против држава чланица НАТО, “Југословенска криза: поуке за међународно право”, Правни факултет, Ниш, 1999, 139-156;
 4. Један прилог изучавању питања усклађивања права СР Југославије са правом ЕУ: о Суду правде Европских заједница и значају његове јуриспруденције, “Усклађивање права СР Југославије са правом Евопске уније”, Правни факултет, Ниш, 1999, 139-156
 5. Међународноправна заштита радника миграната, “Социјални рад и социјална политика”, Факултет политичких наука, Београд, 1998, 131-141;
 6. Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, Review on International  Affaires, 1070-1071, 23-26;
 7. Пракса Суда правде Европских заједница у материји остваривања права држављана држава чланица, “Физичка и правна лица”, Београд, 1998, 225-251;
 8. Пракса Суда правде Европских заједница у поступку оцене законитости комунитарних а ката, Правни живот, 1998, 12/ИВ, 605-716;
 9. Један оглед о правној природи међународног права: мирно решавање територијалних спорова, Југословенска ревија за међународно право, 1997, 2-3, 285-303;
 10. Социјална политика Европске уније, Зборник радова, Факултет политичких наука, Београд, 1997, 201-217;
 11. Суд правде Европских заједница и обликовање правног система Уније II, Правни живот, 1997, 12/ИВ, 695-716;
 12. Извори права Европске уније, “Право Европске уније”, Службени гласник, Београд, 1996, стр. 119-137;
 13. Оглед о суверености – држављанство Европске уније, Међународни проблеми, 1994, 4, 621-633;
 14. Суд правде Европских заједница и обликовање правног система Уније, Правни живот, 1996, 12/ИВ, стр. 851-869;
 15. Реформа Уједињених нација – дилеме око проширења Савета безбедности УН, Међународна политика, 1045, 1997, 42-45;
 16. Европски савет, Европска унија и све тешња унија народа Европе, Међународна политика, 1045, 1996, стр. 19-21
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught