Критеријуми за умањење школарине

УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ У АКАДЕМСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

 1. Стипендисти Факултета

Сви самофинансирајући студенти основних академских студија који су у претходној школској години остварили 60 и више ЕСПБ са просечном оценом 8,00 или вишом за испите положене у току школске 2022/23. године, школску 2023/24. годину уписују у статусу самофинансирајућих студената који су у целости ослобођени плаћања школарине о трошку Факултета.

 1. Умањење дела школарине

Факултет ће ослободити плаћања дела школарине за предмете уписане у школској 2023/24. години до 180 самофинансирајућих студената друге, треће и четврте године студирања основних академских студија који се пласирају у оквиру јединствене ранг листе. Сви самофинансирајући студенти који уписују другу, трећу и четврту годину студија, без обзира на студијски програм, рангирају се на јединственој ранг листи уколико нису стипендисти Факултета и ако остваре 48 ЕСПБ и укупан број бодова од 6,4 по новој формули за рангирање.

Студенти ће бити ослобођени плаћања дела школарине по следећој скали:

место на ранг листи проценат умањења школарине
од 1. до 20. 90%
од 21. до 40. 80%
од 41. до 60. 70%
од 61. до 80. 60%
од 81. до 100. 50%
од 101. до 120. 40%
од 121. до 140. 30%
од 141. до 160. 20%
од 161. до 180. 10%

СТУДЕНТИ СА ХЕНДИКЕПОМ

 Самофинансирајући студенти са хендикепом основних академских студија Факултета политичких наука ослобођени су плаћања школарине за све предмете које упишу у академској 2023/24. години. Студенти који право на умањење школарине по овом основу први пут користе при упису 2022/23. године треба да поднесу молбу приликом уписа и приложе одговарајућу документацију. Студенти који су током основних академских студија користили ово право треба да поднесу само молбу при упису 2023/24. године.

Студенти са хендикепом су:

 • студенти који су корисници колица или се отежано крећу;
 • студенти са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди);
 • студенти са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви);
 • студенти који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…);
 • студенти који имају тешкоће у говору;
 • студенти са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења…);
 • студенти са психолошким или менталним тешкоћама.

Студенти који право на умањење школарине по овом основу први пут користе при упису 2023/24. прилажу Факултету:

 • (1) Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и (2) мишљење надлежне комисије Универзитета у Београду којим се утврђује статус кандидата/студента за упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.

СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Студенти основних академских студија Факултета политичких наука припадници ромске националне мањине ослобођени су плаћања школарине, на свим годинама студирања, уколико се нису пласирали у оквиру буџетске квоте, за све предмете које упишу у школској 2023/24. години. Студенти припадници ромске националне мањине прилажу Факултету препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке биће објављен на сајту Факултета).

СТУДЕНТИ СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАТУСА

Студенти слабог материјалног статуса ослобођени су школарине у школској 2023/24. години, делимично или у целости, уколико испуњавају неки од следећих услова:

услов проценат умањења
немају једног живог родитеља* 33%
родитељ је корисник накнаде за туђу негу и помоћ* 33%
родитељ је корисник накнаде за туђу негу и помоћ по увећаном износу* 50%
родитељ је ратни војни инвалид* 100%
примају новчану социјалну помоћ, односно родитељи примају новчану социјалну помоћ 100%

* Студенти који су током основних академских студија већ приложили потребну документацију, треба да поднесу само молбу при упису 2023/24. године.

Студенти слабог материјалног статуса који не припадају ниједној од наведених категорија, односно они чији је материјални статус такав да је им је неопходно додатно умањење школарине, могу упутити молбу за умањење или ослобађање школарине комисији коју образује Савет Факултета. Фотокопије документације којом се доказује да је студент слабог материјалног статуса и да испуњава услове за умањење или ослобађање школарине потребно је доставити у канцеларију бр. 3 најкасније до 31. октобра 2023. године. Савет ће подносиоцима молби умањити школарине до укупног износа средстава опредељених за ову намену за 2023/24. годину.

При одлучивању ће комисија узети у обзир имовно стање студента и његове породице и просечан приход по члану домаћинства, посебно уколико је износ испод званичне линије сиромаштва, као и следеће критеријуме:

 • подносилац молбе је дете без родитељског старања;
 • подносилац молбе живи у једнородитељској породици;
 • подносиоцу молбе је током студирања одобрено мировање статуса студента из финансијских разлога.

Уколико постоје расположива средства, не дискриминишући остале подносиоце молби за умањење школарине, комисија ће узети у обзир и следеће критеријуме:

 • родитељи или старатељи подносиоца молбе нису завршили студије на факултету или вишој школи;
 • родитељи или старатељи подносиоца молбе нису завршили студије на факултету или вишој школи, а брат или сестра су студенти;
 • подносилац молбе нема пребивалиште у Београду.

При разматрању молби, комисија ће размотрити и друге елементе којима се може утврдити социјални статус студента и његове породице, о чему ће известити Савет Факултета.