Вести

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног ванредног професора за ужу научну област Медијске студије и новинарство

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног ванредног професора за ужу научну област Медијске студије и новинарство.
2. Избор ванредног професора врши се на одређено време од 5 (пет) година.
3. Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18.-др.закон и 73/18.), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање ванредног професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192. од 01.07.2016.г., 195. од 22.09.2016.г.,бр. 197. од 20.03.2017.г., бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године).
4. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010
5. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс је објављен 10. априла 2019. године у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 824 од 10.04.2019. године.

Related Posts