Doktorske međunarodne i evropske studije

Studijski program ovih doktorskih studija se sastoji od dva izborna područja:  Međunarodna politika (koja obuhvata i kurseve o globalnim odnosima, međunarodnom pravu, međunarodnoj bezbednosti i studijama mira) i Evropskih studije. Smisao ovakve podele je da polaznicima omogući da se opredele za izučavanje jednog od dva najvažnija vida međunarodnog delovanja naše zemlje, kao i da se time zadovolje društvene potrebe za vrhunskim stručnjacima i naučnim radnicima koji mogu uspešno da obavljaju najsloženije poslove u tim oblastima društvenog života.

Tokom prve godine studija studentima je omogućeno da odaberu i neki od predmeta sa drugih doktorskih studija na Fakultetu, da bi time samostalno uticali na profilisanje svog konačnog znanja kombinovanjem užeg usmerenja sa onim naučnim disciplinama političkih nauka koje smatraju korisnim ili potrebnim za što kvalitetnije obavljanje poslova u praksi.

Smisao istraživačkog seminara, kurseva iz teorijsko-istraživačkih pristupa i doktorskog seminara je da polaznike ovog – najvišeg – oblika obrazovanja što potpunije i što konkretnije uputi u znanja i veštine potrebne za samostalni ili timski naučno-istraživački rad, prvenstveno u funkciji istraživanja i pisanja same doktorske teze kao rada kojim, ostvarujući prve doprinose nauci, dokazuju svoju osposobljenost za budući naučni i stručni rad.

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorijsko-epistemološki i metodološki pristupi 1 obavezan 6 10
Izborni blok 1 (bira se 1 od 3 predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Globalni odnosi na početku XXI veka 1 izborni 4 10
Rešavanje sukoba u post-hladnoratovskoj eri 1 izborni 4 10
Politika proširenja Evropske unije u XXI veku 1 izborni 4 10
Izborni blok 2 (jedan predmet sa drugih studijskih programa)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Predmet sa drugih studijskih programa 1 izborni 4 10
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački seminar (doktorske studije) 2 obavezan 4 10
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Globalno upravljanje 2 izborni 4 10
Sistem upravljanja u Evropskoj uniji 2 izborni 4 10
Vladavina prava na univerzalnom i regionalnom planu 2 izborni 4 10
Teorijsko-istraživački blok (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Koncepti i metodi u međunarodnim i evropskim studijama 2 izborni 4 10
Racionalni izbor 2 izborni 4 10
Norma, tekst i kontekst 2 izborni 4 10
Kvantitativni i kvalitativni pristupi u socijalnim istraživanjima 2 izborni 4 10
Istraživanja političke kulture – teorijski i istraživački pristupi 2 izborni 4 10
Teorijsko-istraživački pristupi i metode u teorijama kulture i studijama medija 2 izborni 4 10
Način izrade metodološkog okvira istraživanja 2 izborni 4 10
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Doktorski seminar 3 obavezan 2 10
Izrada i odbrana kritičkog pregleda literature o temi doktorske disertacije 3 obavezan 10
Izrada i javna odbrana nacrta prijave disertacije 3 obavezan 10
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad 4 obavezan 10
Objavljivanje jednog rada kao rezultata istraživanja 4 obavezan 10
Otvoreni doktorski seminar 4 obavezan 10
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Prijava doktorske disertacije 5 obavezan 25
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 5 obavezan 5
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 6 obavezan 25
Odbrana doktorske disertacije 6 obavezan 5