Doktorske studije kulture i medija

Program doktorskih studija usklađen je sa pravilnikom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srbije. Ovaj program sastoji se iz dva modula: Teorije kulture i Mediji i komunikologija. Sačinjen je tako da omogućava da se jedan deo programa realizuje kao opšte obavezni, a drugi deo prema izboru kandidata.

Studijski program iskazan je preko četiri osnovne funkcije: teorijsko – istraživačke, pedagoške, naučno – istraživačke i posebnih pristupa za probleme iz oblasti kulture, komuniciranja, medija, novinarstva, roda i antropologije. Nastavni plan i program pojedinih kurseva rađen je prema savremenim međunarodnim standardima i usklađen sa tri programa sa evropskih univerziteta.

Sadržaj studija prati programsku orijentaciju prethodnih nivoa obrazovanja (osnovne i master studije), a zasnovan je na savremenim dostignućima nauke i dobre prakse u oblasti studija kulture i medija. Kandidati će u okviru ovih doktorskih studija imati priliku da izaberu one teorijske ili empirijske teme i probleme koji njima odgovaraju iz sledećih oblasti koje su obuhvaćene u okviru ponuđenih predmeta. Na primer, od teorijskih problema vezanih za kulturu i medije preko specifičnih oblasti kao što su: slika sveta u evropskoj kulturi, međukulturne studije vrednosti, istraživanje medija, javne sfere, medijskih politika, medijske regulative i novinarskih žanrova. Takođe, kandidatima se nudi da se opredele i za teme koje pripadaju teorijima komuniciranja kao i međukulturnom komuniciranju.

U okviru izbornih predmeta moguće je formulisati problem koji razmatra rod i rodne odnose. Studije nude i antropološke teme, posebno one koje proizilaze iz političke antropologije, istorijskog nasleđa i modernizacije na Balkanu. Drugim rečima, u okviru ovog programa studenti će moći da biraju, da istražuju teme koje su globalne, ali i nacionalne prirode u okvirima kulturologije, medija, komuniciranja, novinarstva, roda i kulturne, primenjene i političke antropologije.

Beograd, 03.09.2015.

Koordinator doktorskih studija kulturologije
– Studije kulture i medija
Prof. dr Snježana Milivojević

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorijsko-epistemološki i metodološki pristupi 1 obavezan 6+0 10
Tematski izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Studije kulture i medija 1 izborni 4+0 10
Politička i istorijska antropologija modernog Balkana 1 izborni 4+0 10
Medijski kontekst savremenih odnosa s javnošću i javni diskurs 1 izborni 4+0 10
Kultura izražavanja u postnovinarstvu 1 izborni 4+0 10
Filozofija religije 1 izborni 4+0 10
Javna sfera i mediji 1 izborni 4+0 10
Tematski izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička i istorijska antropologija modernog Balkana 1 izborni 4+0 10
Medijski kontekst savremenih odnosa s javnošću i javni diskurs 1 izborni 4+0 10
Javna sfera i mediji 1 izborni 4+0 10
Kultura izražavanja u postnovinarstvu 1 izborni 4+0 10
Filozofija religije 1 izborni 4+0 10
Ekološki rizici modernoga doba 1 izborni 4+0 10
Istraživanja strategija izbornih kampanja 1 izborni 4+0 10
Reprezentacija i političke institucije 1 izborni 4+0 10
Socijalni kapital, participacija i društvene promene 1 izborni 4+0 10
Studije kulture i medija 1 izborni 4+0 10
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački seminar (KM) 2 obavezan 4+0 10
Teorijsko-istraživački blok (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživanja političke kulture – teorijski i istraživački pristupi 2 izborni 4+0 10
Teorijsko-istraživački pristupi i metode u teorijama kulture i studijama medija 2 izborni 4+0 10
Koncepti i metodi u međunarodnim i evropskim studijama 2 izborni 4+0 10
Racionalni izbor 2 izborni 4+0 10
Kvantitativni i kvalitativni pristupi u socijalnim istraživanjima 2 izborni 4+0 10
Norma, tekst i kontekst 2 izborni 4+0 10
Način izrade metodološkog okvira istraživanja 2 izborni 4+0 10
Tematski izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorije i politike roda 2 izborni 4+0 10
Međukulturno komuniciranje, evropska medijska politika i regulativa 2 izborni 4+0 10
Istorija slike sveta i osnovnih fenomena evropske kulture 2 izborni 4+0 10
Otpadnici u modernoj političkoj misli 2 izborni 4+0 10
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Izrada i odbrana kritičkog pregleda literature o temi doktorske disertacije 3 obavezan 10
Izrada i javna odbrana nacrta prijave disertacije 3 obavezan 10
Doktorski seminar 3 obavezan 2+0 10
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad 4 obavezan 10
Objavljivanje jednog rada kao rezultata istraživanja 4 obavezan 10
Otvoreni doktorski seminar 4 obavezan 2+0 10
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Prijava doktorske disertacije 5 obavezan 25
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 5 obavezan 5
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 6 obavezan 25
Odbrana doktorske disertacije 6 obavezan 5