Doktorske studije socijalne politike i socijalnog rada

Program doktorskih studija Socijalna politika i socijalni rad integrisan je sa programima ostalih smerova dokt. studija na FPN. Prve dve godine fokusirane su na proučavanje fundamentalnih teorijsko metodoloških i naučno stručnih disciplina, koje su u funkciji pripreme doktorskog istraživanja. Doktoranti imaju, pored obaveznih predmeta, i mogućnost izbora odredjenih nastavnih disciplina iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada prema svojim afinitetima i interesovanjima. Treća godina posvećena je neposrednoj realizaciji doktorske disertacije: prijava teme, istraživački rad, pisanje i odbrana rada.

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorijsko-epistemološki i metodološki pristupi 1 obavezan 6+0 10
Tematski izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Metodski kompleksi socijalnog rada 1 izborni 4+0 10
Politika proširenja Evropske unije u XXI veku 1 izborni 4+0 10
Ekološki rizici modernoga doba 1 izborni 4+0 10
Tematski izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Komparativna analiza socijalnih modela 1 izborni 4+0 10
Socijalni kapital, participacija i društvene promene 1 izborni 4+0 10
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački seminar 2 obavezan 4+0 10
Teorijsko-istraživački blok (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Racionalni izbor 2 izborni 4+0 10
Norma, tekst i kontekst 2 izborni 4+0 10
Način izrade metodološkog okvira istraživanja 2 izborni 4+0 10
Istraživanja političke kulture – teorijski i istraživački pristupi 2 izborni 4+0 10
Teorijsko-istraživački pristupi i metode u teorijama kulture i studijama medija 2 izborni 4+0 10
Koncepti i metodi u međunarodnim i evropskim studijama 2 izborni 4+0 10
Kvantitativni i kvalitativni pristupi u socijalnim istraživanjima 2 izborni 4+0 10
Tematski izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Obrazovna, zdravstvena i politika socijalne zaštite 2 izborni 4+0 10
Razvoj i ponašanje u socijalnom okruženju 2 izborni 4+0 10
Teorije i politike roda 2 izborni 4+0 10
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Izrada i odbrana kritičkog pregleda literature o temi doktorske disertacije 3 obavezan 10
Izrada i javna odbrana nacrta prijave disertacije 3 obavezan 10
Doktorski seminar 3 obavezan 2+0 10
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad 4 obavezan 10
Objavljivanje jednog rada kao rezultata istraživanja 4 obavezan 10
Otvoreni doktorski seminar 4 obavezan 2+0 10
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Prijava doktorske disertacije 5 obavezan 5
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 5 obavezan 25
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 6 obavezan 25
Odbrana doktorske disertacije 6 obavezan 5