Ekološka politika

Opis i režim studija:

Diplomske akademske studije Ekološka politika omogućavaju studentima da istraže veliki broj političkih pitanja koja su nastala kao posledica savremenih ekoloških problema. Sa stanovišta institucija, kako političke i ekonomske strukture reaguju na ekološke probleme, kao i kako bi njihovi odgovori i reakcije mogli da budu efikasniji u smislu zaštite životne sredine. Koncepcijski, kako različiti teoretičari, kao i različite teorije, razumevaju ekološku problematiku, kao i šta različite ideologije mogu da ponude ekološkoj politici. Sociološki, šta pokreće, održava i motiviše ekološke pokrete i druge političke organizacije koje se bave zaštitom životne sredine da pristupaju rešavanju ekoloških problema. Politički, kako se formuliše, kreira i ostvaruje ekološka politika na nacionalnom ali i na regionalnom i međunarodnom nivou.

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru pored obaveznih predmeta (Ekologija društvo i politika i Savremena ekološka politika i održivi razvoj) studenti mogu da biraju i sledeće discipline: Ekološka filozofija i etika, Ekološko pravo i ekološki standardi, Ekološki diverzitet, Analize javnih politika, Globalizacija i savremeno društvo. U drugom semestru  studenti, osim obaveznog predmeta Ekološka politika Srbije,slušaju i sledeće izborne predmete: Ekologija i ekonomija, Ekološka bezbednost, Politički život Srbije i Konflikti i političke strategije promena. Na kraju studija, student prijavljuje, radi na izradi master rada i javno brani master rad.

Spisak nastavnika:

Rukovodilac master studija Ekološka politika je prof. dr Darko Nadić, sekretar master studija Ekološka politika je Marko Vujić.

Predavači: prof. dr Vukašin Pavlović, prof. dr Darko Nadić, prof. dr Zoran Kinđić, prof. dr Dejan Milenković, prof. dr Ivica Radović, prof. dr Snežana Đorđević, prof. dr Slaviša Orlović, prof. dr Zoran Stojiljković, prof. dr Vera Arežina, prof. dr Petar Đukić, prof. dr Vesna Milojević, kao i stručni predavači iz Ministarstva za poljoprivredu i životnu sredinu Republike Srbije, Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije i Gradskog sekretarijata za životnu sredinu (Beograd).

Način polaganja prijemnog ispita, neophodna literatura i kontakt email adrese za dodatne informacije

Detaljnije i potpune informacije oko samog mastera, prijemnog ispita je moguće naći na web stranici Fakulteta političkih nauka i preko društvenih mreža

Prijemni ispit je u formi intervjua, odnosno, razgovora sa prijemnom komisijom. 

TERMINI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Prijavljeni kandidati biće lično obavešteni od strane rukovodioca master programa od svom terminu intervjua i to telefonskim putem i putem el-pošte.

Komisija u sastavu:

  • Prof. dr Darko Nadić
  • MA Marko Vujić

E-mail kontakti:

prof. dr Darko Nadić, e-mail: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

Marko Vujić, e-mail: marko.vujic@fpn.bg.ac.rs

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremene socioekološke teorije 1 obavezan 2+1 6
Savremena ekološka politika i održivi razvoj 1 obavezan 3 6
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Ekološka filozofija i etika 1 izborni 2+1 6
Ekološko pravo i ekološki standardi 1 izborni 2+1 6
Analize javnih politika 1 izborni 2+1 6
Globalizacija i savremeno društvo 1 izborni 2+1 6
Odnosi s javnošću u ekološkoj politici 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Izrada završnog rada 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Ekološka politika Srbije 2 obavezan 2+1 6
Izborni blok 2 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički život Srbije 2 izborni 2+1 6
Ekologija i ekonomija 2 izborni 3 6
Ekologija i društvo 2 izborni 1+2 6
Ekološki diverzitet 2 izborni 3 6
Ekološka bezbednost 2 izborni 2+1 6