Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike

Master program  Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike

Master program Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike obezbeđuje studentima proširivanje znanja i sticanje veština u oblasti reformi javnog sektora, javne uprave i upravljanja, lokalne samouprave i javnih politika. Pored teorijskih znanja, namena ovog programa je priprema polaznika da svojim znanjima podignu demokratske i razvojne kapacitete društva.

Otuda stručnjaci koji završe ovaj program treba da budu:

a.  kvalitetni analitičari u istraživačkim organizacijama, u medijima, u NVO sektoru, ili partijama,

b. da budu odlični službenici i menadžeri u organima vlasti, kako u državi, pokrajini, okrugu, tako i u lokalnoj vlasti (u opštinama i gradovima),

c. da budu obučeni članovi političkih partija i političari koji će pomoći da se društvo demokratizuje, da bude ekonomski razvijenije a u socijalnom smislu da bude zajednica zadovoljnih građana.

Priroda i struktura programa
Program je po prirodi multidisciplinaran i sadrži znanja iz dosta raznovrsnih oblasti (politikologija, ekonomija, sociologija, pravo, menadžment, urbane i druge politike). Program je struktuiran tako da ima samo dve obavezne i jedanaest izbornih disciplina od kojih student u toku oba semestra bira njih pet (2+5).

Obavezne discipline su: a. Javne usluge i lokalni ekonomski razvoj i b. Nova javna uprava. One obuhvataju znanja o savremenim promenama u procesu upravljanja, pružanja usluga u državi i lokalnoj samoupravi kao i analizu reformi u celokupnom javnom sektoru.

Ovaj program nudi veći broj izbornih disciplina čijom kombinacijom studenti mogu praviti sopstvenu specijalizaciju prema oblastima koje ih posebno zanimaju. Izborne discipline se mogu prema tematici grupisati u sistemske, koje produbljeno obrađuju neki od aspekata funkcionisanja sistema i sektorske, koje otvaraju mogućnost studentima da produbljeno analiziraju najbitnije aspekte nekih od sektorskih politika.

a. Sistemske su: Analiza javnih politika, Javne finansije, Odlučivanje u javnom sektoru, Civilno društvo i sindikati, Upravljanje ljudskim resursima i Etika javnog sektora.
b. Sektorske javne politike su: Obrazovna politika, Zdravstvena i socijalna politika, Ekološka politika, Urbanizam, prostorno planiranje i stambena politika i Politika pravde.

Sve pomenute discipline su međutim jako povezane, njihova materija obezbeđuje teorijsko razumevanje načina funkcionisanja savremenog društva (posebna analiza stanja u Srbiji) i praktično savladavanje veština dobrog upravljanja.

Rukovodilac master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike je prof. dr Snežana Đorđević.


Primena znanja

Očekuje se da će studenti sa završetkom ovih studija:

a. usvojiti znanja o savremenim teorijskim konceptima javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika,
b. razviti menadžerijalne veštine (upravljanje projektima, finansijama, budžetom, ljudskim resursima i IT paketima u upravi) i veštine javnog odlučivanja,
c. da će formirati sposobnost samostalnog kritičkog razmišljanja i postupanja i
d. da će usvojiti demokratske vrednosti i etiku koja je izuzetno bitna za funkcionsanje svih nivoa vlasti i za pružanje kvalitetnih i dostupnih usluga građanima u svim oblastima.

Nakon završetka ovih studija studenti će biti u stanju da aktivno primenjuju stečena znanja i veštine u procesima odlučivanja, kreiranja javnih politika, pripremi kvalitetnih razvojnih projekata i paketa javnih usluga na svim nivoima vlasti (država, lokalna samouprava).

Ovaj program se zalaže za afirmaciju, kako demokratskih vrednosti, tako i veština efikasnog i efektivnog upravljanja i pružanja javnih usluga. Imajući u vidu probleme sa kojima se bori savremeno srpsko društvo (ali i druga društva u regionu), studenti se ohrabruju da budu zaštitnici javnog interesa, da se zalažu za transparentan i demokratski način rada, a protiv korupcije i drugih vidova patologije, da afirmišu uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja kao i da omoguće da se čuje glas manjinskih, a posebno potisnutih i osetljivih socijalnih grupa.
Prijemni ispit

Uspešno praćenje ovog programa podrazumeva da su kandidati već savladali izvesna znanja iz ove oblasti, te će se zato na ispitu za upis obaviti intervju.

 

Termin prijemnog ispita je_____. oktobar 2018. godine u ___ časova.

 

Komisija u sastavu

Prof. dr Snežana Đorđević

Prof. dr Dejan Milenković

Prof. dr Veran Stančetić

 

E-mail kontakt:

Prof. dr Snežana Đorđević: snezana.djordjevic@fpn,bg.ac.rs ili sneska152@gmail.com

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Lokalna samouprava, javne usluge i lokalni ekonomski razvoj 1 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 1 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Zdravstvena i socijalna politika 1 izborni 2+1 6
Obrazovna politika 1 izborni 2+1 6
Analize javnih politika 1 izborni 2+1 6
Upravljanje ljudskim resursima 1 izborni 2+1 6
Javne finansije   1 izborni 2+1 6
Etika javnog sektora 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Nova javna uprava 2 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 2 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Konflikti i dijalog – civilno društvo, sindikati i strategije promena 2 izborni 2+1 6
Prostorno planiranje i stambena politika 2 izborni 2+1 6
Ekološka politika Srbije 2 izborni 2+1 6
Odlučivanje u javnom sektoru 2 izborni 2+1 6
Teorije i politike pravde 2 izborni 2+1 6