Modul: evropske studije

Ovaj modul pruža studentima izučavanje Evropske unije u bitnim aspektima njenog organizovanja i funkcionisanja. On sadrži kurseve koji Evropsku uniju posmatraju iz perspektive istorijskih iskustava i idejnih osnova složenih političkih zajednica, razmatraju ustavnu prirodu EU, kao i njene pojedine javne politike, kao što je ekonomska i monetarna unija ili spoljna i bezbednosna politika. Ovaj modul, takođe, osposobljava studente za izučavanje uzroka i posledica savremene krize upravljanja u EU, tokova političkog organizovanja u EU, propituje njenu ulogu kao globalnog aktera i sagledava aktuelne odnose Srbije i EU.

Modul nudi uravnotežen odnos teorijskih i praktičnih predmeta što studentima omogućava da svoje znanje upotrebe na tržištu rada ali i u njihovom opredeljenju za bavljenje naukom u oblasti evropskih studija.

Nekoliko obaveznih i izbornih predmeta sa ovog master modula uvedeno je uz podršku Evropske komisije kroz program Erasmus+, Jean Monnet koji ima za cilj da podstakne razvoj kvalitetnih studija evropske integracije širom sveta.

Voditelj modula je prof. dr Slobodan Samardžić.

Studenti ovog modula imaju priliku da slušaju predavanja i učestvuju u diskusijama sa nekim od najeminentnijih profesora i nastavnika iz Srbije i inostranstva u oblastima evropskih studija, međunarodnog prava, ustavnog prava, teorije federalizma, političke ekonomije i dr. Među stalnim predavačima su:

 • Prof. dr Slobodan Samardžić, osnivač evropskih studija na Fakultetu političkih nauka i profesor sa Žan Mone titulom (Jean Monnet Professor),
 • Prof. dr Vesna Knežević Predić, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i direktorka Centra za javne politike Evropske unije,
 • Prof. dr Tanja Miščević, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka i šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora Srbije sa EU,
 • Prof. dr Maja Kovačević, vanredna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i nekadašnja Direktorka savezne kancelarije za pridruživanje EU,
 • Dr Bojan Kovačević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu
 • Doc. dr Zoran Čupić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu
 • Doc. dr Aleksandar Milošević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu;
 • Dr Ivana Radić Milosavljević, asistentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Nastava se izvodi na srpskom jeziku, osim kada gostuju inostrani predavači. Predavači koriste najnoviju literaturu i obrađuju aktuelne teme iz teorije i prakse evropskih integracija koristeći interaktivne metode nastave i moderne načine komunikacije sa studentima.

Studentima je na većem broju predmeta obezbeđen rider i drugi materijali za pripremu za predavanja, seminare i ispite.

Način polaganja prijemnog ispita:

Prijemni ispit polažu svi kandidati.

Prijemni ispit obuhvata razgovor svakog od kandidata sa prijemnom komisijom. Razgovor obuhvata pitanja vezana za znanja i iskustva kandidata iz oblasti evropskih studija i evropskih integracija. Prijemnu komisiju čine: prof. dr Slobodan Samardžić, vanr. prof. dr Maja Kovačević i prof. dr Bojan Kovačević.

Preporučena literatura:

 • Sajmon Hiks, Politički sistem Evropske unije, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
 • Evropska unija: nove i stare dimenzije krize, prir. Slobodan Samardžić i Ivana Radić Milosavljević, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2017.
 • Kriza Evropske unije, prir. Slobodan Samardžić i Ivana Radić Milosavljević, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
 • Evropski građanin u vremenu krize, prir. Slobodan Samardžić i Ivana Radić Milosavljević, FPN, Beograd, 2013. (ovaj zbornik možete dobiti na Fakultetu, soba 105/III)
 • Ugovor iz Lisabona – sigurna luka ili poček novog putovanja, prir. Tanja Miščević, Službeni glasnik, 2010.
 • Godišnjak, Godina IX • Broj 13 • Jun 2015. Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, str. 9 – 135, http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881

Prijemni ispit u vidu razgovora sa kandidatima obaviće se  __. oktobra 2019. godine u ___ časova

Privremena i konačna rang lista objavljuju se nakon obavljenih razgovora sa kandidatima.

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Složeni državni sistemi upravljanja 1 obavezan 2+1 6
Master seminar 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Identitet i politika 1 izborni 2+1 6
Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji 1 izborni 2+1 6
1 izborni 2+1 6
Srbija i evropska unija 1 izborni 2+1 6
1 izborni 2+1 6
1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Ustavna politika Evropske unije 2 obavezan 2+1 6
Ekonomska i monetarna unija 2 obavezan 2+1 6
Završni rad 2 obavezan 12
Izborni blok 2 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Institucionalno pravo Evropske unije 2 izborni 2+1 6
Evropska unija kao globalni akter 2 izborni 2+1 6
Upravljanje krizom u Evropskoj uniji 2 izborni 2+1 6
Multilateralna diplomatija 2 izborni 2 6
Istorija evropske kulture 2 izborni 3 6
Kulturna i medijska politika Evropske unije 2 izborni 2+1 6