Političko nasilje i država

 

odul „Političko nasilje i država“ se po svom sadržaju nastavlja na diplomske studije na Fakultetu političkih nauka, omogućavajući onima koji ih završe, kao i studentima srodnih fakulteta društvenih nauka da nastave usavršavanje i specijalizuju svoje znanje u oblasti odnosa države i političkog nasilja. Studijski program sadrži predmete teorijsko-metodološkog, naučno-stručnog i stručno-aplikativnog karaktera, koji se odnose na sticanje naprednih znanja iz oblasti prooučavanja političkog nasilja i države. Program u okviru izučavanja svake discipline sadrži i produbljene teorijsko-metodološke osnove, ali i praktične aspekte istraživanja fenomena iz ove oblasti, najznačajnijih problema i mogućnosti razumevanja i prilagođavanja društvenim promenama koje se zbivaju u okvirima našeg i svetskog društva.
Predavači:

dr Dragan Simeunović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
dr Dragana Mitrović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
dr Zoran Krstić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
dr Zoran Stojiljković, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
dr Dušan Pavlović, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
dr Đorđe Pavićević, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
dr Radomir Milašinović, redovni profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu;
dr Zoran Keković, redovni profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu;
dr Ivana Damnjanović, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
Način polaganja prijemnog ispita:

Prijemni ispit polažu svi kandidati koji su završili Fakultet političkih nauka – svi smerovi, ili neki drugi fakultet društvenih nauka. Prijemni ispit je usmeni, i obuhvata razgovor svakog kandidata sa prijemnom komisijom. Razgovor se odnosi na znanja stečena u prethodnom školovanju, kao i na akademska interesovanja kandidata.

Konačna rang lista objavljuje se nakon obavljenih razgovora sa kandidatima.
Termini razgovora sa kandidatima: ____. oktobar 2018. u ____časova

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorija i praksa prevrata 1 obavezan 2+1 6
Demokratija i nasilje 1 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 1 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Regulacija ekstremno opasnih pojava 1 izborni 2+1 6
Politički sistemi Latinske Amerike 1 izborni 2+1 6
Upotreba Interneta u kriminalno-političke svrhe 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Terorizam i antiterorizam 2 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 2 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorija javnog izbora 2 izborni 2+1 6
Teorije i politike pravde 2 izborni 2+1 6
Geopolitika i geoekonomija 2 izborni 2+1 6
Konflikti i dijalog – civilno društvo, sindikati i strategije promena 2 izborni 2+1 6