Politikološke studije religije

Opis i režim studija 

Master akademske studije Politikološke studije religije prve su studije takve vrste u Evropi.  Studenti će imati prilike da steknu teorijska i praktična znanja o sledećim temama: Šta je  džihad, kako nastaje, kako se vodi, kada i kako može i da li uopšte može da prestane; Šta je islamska država, kako nastaje, šta joj je ideološka osnova, gde su joj granice, ko joj čini bazu na Balkanu; Šta su verski fundamentalizam i terorizam; Kako različita religijska učenja utiču na ostvarivanje evropskih integracija; Kako religija utiče na socijalnu politiku, ekonomiju, proces demokratizacije, na međureligijski dijalog. Studenti će biti obučeni kako da analiziraju verske konflikte i da shvate ulogu religije u savremenim međunarodnim odnosima.

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru obavezan predmet je Politička učenja velikih religija, a u drugom Religija i socijalna politika. Pored toga studenti su obavezni da u svakom semestru slušaju i polože po tri predmeta po svome izboru. U izborne predmete spadaju: Konflikti i dijalog; Politički sistemi Latinske Amerike; Političke religije, Religija u funkciji rešavanja socijalnih problema u svetu; Geopolitika i geoekonomija; Analaiza verskih konflikata; Demokratizacija i religija; Ekonomske ideologije savremenih verskih sistema; Religije i savremeni svet; Religijski fundamentalizam i ekstremizam.

Na  kraju studija student je u obavezi da  prijavi, napiše i odbrani master rad.

Spisak nastavnika:

Rukovodilac master smera Politikološke studije religije je prof. dr Miroljub Jevtić.

Sekretar smera je doc.dr Marko Veković.

Predavači: prof. dr Miroljub Jevtić, prof. dr Dragoslav Kočović, prof. dr Dragan Veselinov, prof. dr Dragana Mitrović, prof. dr Zoran Stojiljković, prof. dr Zoran Krstić, prof. dr Ivan  Radosavljević, doc. dr Vera Arežina i doc.dr Marko Veković.

Način polaganja prijemnog ispita, neophodna literatura i kontakt email za dodatna obaveštenja:

Razgovor sa komisijom na osnovu knjige Miroljub Jevtić, Politikologija religije, Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, 2009.

Termin prijemnog razgovora je ___ oktobar 2019. godine u ____ časova

E-mejl kontakt:

Prof. dr Miroljub Jevtić, imejl: miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs
Doc.dr Marko Veković, imejl: marko.vekovic@fpn.bg.ac.rs

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička učenja velikih religija 1 obavezan 2+2 6
Studijski istraživački rad 1 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Religija i savremeni svet 1 izborni 2+1 6
Ekonomske ideologije savremenih verskih sistema 1 izborni 2+1 6
Analiza verskih konflikata 1 izborni 2+1 6
Politički sistemi Latinske Amerike 1 izborni 2+1 6
Političke religije 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Studijski istraživački rad 2 2 obavezan 4
Religija i socijalna politika 2 obavezan 2+1 6
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se najmanje 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Religija u funkciji razrešavanja socijalnih problema u svetu 2 izborni 2+1 6
Religijski fundamentalizam i ekstremizam 2 izborni 2+2 6
Demokratizacija i religija 2 izborni 2+1 6
Geopolitika i geoekonomija 2 izborni 2+1 6
Konflikti i dijalog – civilno društvo, sindikati i strategije promena 2 izborni 2+1 6