Studije mira

Silabus:

PROVERE ZNANJA, OCENJIVANJE I ZAVRŠNI ISPIT

Studenti polažu dva kolokvijuma od kojih svaki nosi po 20 bodova. (Da bi kolokvijum bio priznat tj. da bi se student oslobodio dela gradiva koji je njime pokriven neophodno je da osvoji minimum 12 bodova na svakom od dva kolokvijuma)

Aktivnost i prisustvo na vežbama nose 10 bodova.

Preostalih 50 bodova student ostvaruje na usmenom ispitu i to u sledećem rasporedu

ocena 6 – 26 bodova
ocena 7 – 32 boda
ocena 8 – 38 bodova
ocena 9 – 44 boda
ocena 10 – 50 bodova
Završna ocena se dobija sabiranjem bodova koje je student ostvario iz sva četiri segmenta (dva kolokvijuma, aktivnost i usmeni deo ispita).

Raspon bodova za završnu ocenu:

51 – 60 bodova – ocena 6
61 – 70 bodova – ocena 7
71 – 80 bodova –ocena 8
81 – 90 bodova – ocena 9
91 – 100 bodova – ocena 10

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 6 obavezan 3+2 6 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 4 izborni 2+1 5 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 6 obavezan 2+1 5 2015.
Informacije o predmetu