Bojan Kovačević

vanredni profesor dr

Rođen u Beogradu.

Obrazovanje

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beograd, Srbija

Institut za federalizam, Pravni Fakultet, Univerzitet u Friburu, Švajcarska

 • Doktor političkih nauka 2011
  • Doktorsku disertaciju pod naslovom „Obeležja federalizma u sistemu upravljanja Evropske unije“, odbranio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 11.7.2011.
  • Kao stipendista Vlade Švajcarske i Univerziteta u Friburu od septembra 2008 do decembra 2009 radio na izradi doktorske disertacije na Institutu za federalizam u Friburu, Švajcarska

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

 • Magistar političkih nauka 2007
 • Poslediplomske magistarske studije „Evropske studije“ na Odeljenju na međunarodne odnose, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prosečna ocena 9,33
 • Magistrirao sa temom „Položaj i uloga regiona u političkom i ekonomskom sistemu Evropske unije“

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 • Master elektrotehnike i računarstva jul 2004
 • Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu u julu 2004.
 • Studirao od septembra 1999 do jula 2004, diplomirao sa prosečnom ocenom 9,14
 • Diplomski rad odbranio na temu „Jedno rešenje za upravljanje robotom putem mobilnog telefona“ sa ocenom 10
 • Nagrađen kao najbolji student u svojoj generaciji

 

 Prethodna zaposlenja

 • Fakultet političkih nauka

Vanredni profesor od 2017. godine

Docent od jula 2012. godine

Asistent od oktobra 2010. do jula 2012. godine

 • Od juna 2008. do oktobra 2012. istraživač na Institutu za evropske studije u Beogradu, kao stipendista Vlade Srbije

Predavanja po pozivu u inostranstvu

 • Department of International Relations, University of Malta, mart 2019.

 • Luiss School of Government, University Luis Guido Carli, Rome, Italy, novembar 2017.

 • Faculté de droit de l’Université de Fribourg, Suisse, maj 2009.

Najvažniji objavljeni radovi

Monografije

 • Temat posvećen knjizi u časopisu Srpskog filozofskog društva Theoria, Br. 2, 2018
  Federalizam i Evropa: debata o knjizi Bojana Kovačevića,  Europe’s Hidden Federalism, Routledge, 2017
  Alpar Lošonc, „Evropska unija i tehnokratsko starateljstvo”, str. 7-24.
  Milorad Stupar, „Prilog razumevanju krize nadnacionalne političke integracije”, str. 25-38.
  Dragutin Lalović, „Evropska federativna republika i Levijatan – prijatelji ili neprijatelji”, str. 39-52.
  Slobodan Samardžić „Od skrivenog federalizma do skrivenog hegemonizma:kriza vladajućeg modela evropske integracije i odgovori”, str. 63-82.
 • Skriveni federalizam. Federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija. Albatros plus, Beograd, 2013, sa predgovorom Tomasa Flajnera (400 str.). Knjiga se našla u najužem izboru za nagradu „Nikola Milošević“ koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti filozofije, teorije književnosti i umetnosti.
 • Mesto i uloga regiona u političkom i ekonomskom sistemu Evropske unije, Zavod za izdavanje udžbenika Beograd, 2009 (218 str.)

Najvažniji članci objavljeni u časopisima

 • Bojan Kovačević, „Problem izgradnje poretka složenih političkih zajednica u uporednom svetlu nastanka američke, nemačke i švajcarske federacije”, Kultura polisa, Br. 41, 2020.
 • Bojan Kovačević, „Izbori za Evropski parlament u vremenu ‘Žutih prsluka’ “, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, XIII, Specijalan broj, 2019.
 • Bojan Kovačević, „Politika i pozororište kao čuvari zajedničkog sveta”, Politička misao: časopis za politikologiju, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Vol.56, No. 2 , 2019.
 • “Subjective Universality of Great Novelists as an Artistic Measure of History’s Advance towards Actualising Kant’s Vision of Freedom”, Philosophy and society, Vol.29 No.4 (2018)
 • „Federalizam i izgradnja poretka – proces ili odluka”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br.  3/2018.
 • „Skriveni evropski federalizam u službi izgradnje poretka bez političke slobode”, Theoria, br. 2/2018.
 • Internal crisis of compound polities – understanding the EU’s crisis in the light of the Ex Yugoslav federation’s failure Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2016, Vol.18, No. 3.,(co-author Slobodan Samardžić), Thomson Reuters – SSCI list, 2015 impact factor 0,314
 • Emergent invisible power in EU federalism. Croatian political science review, 2015, No.4. (coauthor Slobodan Samardžić)
 • Da li je ujedinjenoj Evropi potreban Parlament, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2015, Br.13
 • Rast secesionizma u državama članicama EU kao nenameravana posledica evropskih integracija, Teme, 2014, Br. 4.
 • Tko je čuvar ustava u Evropskoj uniji, 2013, Politička misao, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Br.3
 • Šmitov izazov teoriji i praksi federalizma, Nova srpska politička misao, 2012, br.1-2
 • Teorijske dilema na putu izgradnje evropskog ustava u odsustvu evropskog kontinetalnog suverena, Anali, Pravni fakultet u Beogradu, 2010, br.2
 • Evropa regiona kao pokušaj prevazilaženja antinomije slobode i poretka – stvarnost ili utopija, Međunarodni problemi, 2008, br.1

Najvažniji radovi sa međunarodnih i nacionalnih konferencija

 • Bojan Kovačević, „Demokratija u kavezu – politička vizija zauzdavanja političkog Džemsa Medisona i Žana Monea”, u: Dušan Pavlović (ur.), Sukobi. Stabilnost. Demokratija?, Udruženje za političke nauke Srbije, Fakultet političkih nauka – Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2019.
 • Bojan Kovačević, „Populisti u Evropi kao gospodari i zakasneli čuvari ustava“, u: Biljana Đorđević (ur.) Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji, Udruženje za političke nauke Srbije, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2018.
 • Bojan Kovačević, „Skrivena evropska revolucija i njen zakasneli Berk“, u: Evropska unija – nove i stare dimenzije krize, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2017.
 • Bojan Kovačević, „Skrivena europska revolucija i pomaljanje kontinetalnog Levijatana?“, u: Tomislav Badovinac, Dragutin Lalović (urs.), Europski projekt – smisao, dometi, perspektive, Društvo ’Povijest bez mitova’, Zagreb, 2016.
 • Bojan Kovačević, „Narodi bivše Jugoslavije u ćelijama evropskog panoptikuma“, u: Milan Podunavac, Biljana Đorđević (urs.), Ustavi u vremenu krize – postjugoslovenska perspektiva, Fakultet političkih nauka i Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd, 2014.
 • Bojan Kovačević, „Nevidljivi tumač istine u Evropskoj uniji“, u: Slobodan Samardžić, Ivana Radić-Milosavljević (urs.), Evropski građanin u vremenu krize, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2013.
 • Bojan Kovačević, „Politizacija evropske integracije – prilika za političko jedinstvo ili pretnja opstanku?“, u: Slobodan Samardžić, Ivana Radić-Milosavljević (urs.), Kriza evropske unije. Šta donosi Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom, Službeni glasnik, Beograd, 2013.
 • Bojan Kovačević, „Od skrivenog federalizma do protoimperije – suočavanje sa sistemskom krizom Evropske unije”, u: Aleksandar Gajić, Milan Igrutinović (urs.), Kriza Evropske unije – okviri, dometi, trendovi, Institut za evropske studije, Beograd, 2013.
 • Slobodan Samardžić, Bojan Kovačević, „Evropska unija pred promenama – imperija ili diferencirana integracija: sa posebnim osvrtom na „slučaj Srbije” “, u: Radmila Nakarada, Dragan Živojinović (urs.) Srbija u evropskom i globalnom kontekstu, Čigoja štampa, Beograd, 2012.

Političko-književni eseji

Znanje stranih jezika

 • Francuski, italijanski i engleski C1 (tečno)
 • Nemački i španski B2 (srednji nivo)

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 • Srpsko udruženje za ustavno pravo

 

Nagrade, stipendije i priznanja

 • Knjiga „Skriveni federalizam. Federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija“ u najuži izbor za nagradu „Nikola Milošević“ (Radio Beograd 2) kao jedna od tri najbolje knjige iz oblasti filozofije, teorije književnosti i umetnosti za 2013. godinu
 • Objavljivanje i promociju knjige „Skriveni federalizam“ finansirala je Ambasada Švajcarske u Beogradu
 • Stipendija Vlade Švajcarske za istraživački boravak na Institutu za federalizam u Friburu za period od septembra 2008. do juna 2009. godine
 • Stipendija Univerziteta u Friburu za period od septembra 2009. do novembra 2009. godine
 • Stipendija Ministarstva nauke Vlade Republike Srbije za doktorante u periodu od juna 2008. do oktobra 2010. godine
 • Nagrada za najboljeg studenta u generaciji na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu

 

 

Predmeti koje predaje