Darko Nadić

redovni profesor dr

Obrazovanje 

 • Doktorat Fakulteta političkih nauka u Beogradu, 1999.
 • Magistratura Fakulteta političkih nauka u Beogradu, 1993.
 • Diploma Fakulteta političkih nauka u Beogradu, 1988.

Predmeti na kojima je angažovan

 • Socijalna i politička ekologija
 • Savremena ekološka politika
 • Ekološka politika Srbije
 • Ekološka politika, javne politike i usluge

Kretanje u karijeri

 • 2012 – do sada: Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka
 • 2004 – 2012: Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka
 • 1999 – 2004: Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
 • 1993 – 1999: Asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
 • 1989 – 1993: Asistent pripravnik na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • Elektrotehnički fakultet u Beogradu, od 1999. godine,  na predmetima: Opšta sociologijaUvod u menadžment
 • Učiteljski fakultet u Beogradu, od 2003. do 2009. godine, na predmetu Socijalna ekologija

 

 

Učešće u istraživačkim projektima 

 • Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (broj projekta: 179076)
 • Civilno društvo i religija (broj projekta: 179008)

 

Knjige, monografije, skripte

 • Ogledi iz političke ekologije, Čigoja štampa, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012. (str. 273),  (ISBN 978-86-7558-909-9 COBISS.SR-ID190677772)
 • Ekologizam i ekološke stranke, Službeni glasnik, Beograd, 2007. (str. 124),  ISBN 978-86-7549-698-4
 • Misao o radu dr Dragoljuba Jovanovića, Beograd, 2006. (str. 242) ISBN 86-907339-1-4
 • Ekološka politika Evropske unije, (skripta) (str. 50), Beograd, 2005.
 • Partije Zelenih u Evropi, Beograd, 2004.  (str. 247), ISBN 86-907339-0-6
 • Ekološka politika Evropske Unije, 2005. (skripta)

 

Radovi u zbornicima

 • Darko Nadić, David Storey, Analiza medijske zastupljenosti  teme osiromašenog uranijuma u srpskoj i američkoj štampi posle 2000. godine, Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Međunarodni tematski zbornik, knjiga 4, Beograd, 2010. str. 671-687 (ISBN 978-86-80237-53-2, ISBN 978-86-80273-49-5)
 • Sociopolitikološki aspekti primene principa predostrožnosti u sprečavanju rizika u društvu i životnoj sredini, Zbornik radova, XV naučni skup, „Čovek i radna sredina – upravljanje vanrednim situacijama”, Niš, 2007, str. 87-97, (ISBN978-86-80261-84-3 COBISS.SR-ID144851724)
 • Pojam i ideologija ekoterorizma, Zbornik radova, Suzbijanje kriminala i evropske integracije, Kriminalističko policijska akademija i Hanns Seidel Stiftung Tara/Beograd,  2010, str. 113-121 (ISBN 978-86-7020-167-5;UDC 343.85(082); 351.74(082); 343.85:327.39 (4) (082); COBISS.SR-ID 1024067753)
 • Mesto i uloga obrazovanja za održivi razvoj u obrazovanju politikologa, Univerzitet i održivi razvoj (prir. V. Pavlović), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Centar  za ekološku politiku i održivi razvoj, Beograd, 2011., str. 113-125 (502.131.1(082) 378.147:502/504(497.11)(082) ISBN 978-86-84031-50-3 (FPN) COBISS.SR-ID 184946700)
 • Darko Nadić, Dragana Repak, Ekološka politika Srbije, Zbornik radova Javne Politike Srbije (Prir. Milan Podunavac), Fondacija Heinrich Boll Stiftung, Beograd, 2011., str. 107-135, (321.022::351/354(497.11)(082) 316.334 (497.11)(082) ISBN 978-86-86793-09-06 COBISS.SR-ID 187529484)
 • Ekološka organizacija PETA (People for ethical treatment of animals). Od ekološkog terorizma do ekološke korporacije, Zbornik radova, Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje, Beograd, 2011., str. 419-429 (341.456(082) 343.85:343.9(082)ISBN 978-86-7020-199-6)
 • Klimatske promene i politika Sjedinjenih Američkih Država, Pravni i ekonomski izazovi Klimatskih promena, Zbornik radova, prir. Stevan Lilic, Pravni Fakultet, Univerziteta. u Beogradu, Beograd, 2011., str. 110-125, (349.6:551.583(082) 316..334.5(082) 504.7(082) ISBN 978-86-7630-338-0 COBISS.SR-ID 187240972)
 • Darko Nadić, Srđan Milašinović, Koncept nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije, Tematski zbornik radova, Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta V, Kriminalističko-policijska  akademija, Beograd, 2010. , str. 59-79 (343.85(082) 343.9.02(082) ISBN 978-86-7020-176-7 COBISS.SR-ID 180176140)
 • Ekološka politika Srbije i izazovi evropskih integracija, Zbornik radova, Ekološki izazovi Srbije, European Palic Film Festival, Otvoreni univerzitet Subotica, Subotica, 2010., str. 24-35 (502/504(497.11)(082) ISBN 978-86-87613-18-1 COBISS.SR-ID 254021895)
 • Želimir Kešetović, Srđan Milašinović, Darko Nadić, Krizni menadžment kao akademska disciplina u Srbiji, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Bezbednost u postmodernom ambijentu: zbornik radova. Knj. 6,  Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – Cesna B., Beograd, 2009., str. 65-80 (UDK 327.56:351.88(082) ISBN 978-86-85985-06- 5 COBISS:SR-ID 171893772)
 • Stanje čovekove životne sredine u Jugoslaviji (socijalno-ekološki pristup), u zborniku radova, Agresija NATO na Jugoslaviju. Sedam godina posle, Beogradski Forum, Beograd, 2006. str. 177-185
 • Ekološko obrazovanje politikologa, Zbornik radova, Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja, Fakultet zaštite na radu i Meždunarodnij nezavisimij ekologo političeskij universitet Moskva-Niš, 2005. str. 467-474
 • Partije Zelenih kao predmet proučavanja socijalne ekologije, u Zborniku radova, Ekologičeskaja kuljtura i obrazovanie. Opiti Rosii i Serbii, Redakcija: S.N. Glazačev, D.Ž. Markovič, Moskva-Beograd, 2006.

radovi u časopisima

 • Environmental Policy of Serbia and Challenges of Accession to Europe, Anali Hrvatskog politološkog društva 2012, godište IX, Zagreb, 2013.  str. 317-335
 • Komparativna analiza nacionalnih strategija održivog razvoja Republike Srbije, Crne Gore i Hrvatske, TEME 2/2012, Niš, 2012
 • Značaj jačanja demokratskog i političkog kapaciteta u ekološkoj politici Srbije, Sociologija, Vol. LIV (2012), N° 1, Beograd, 2012., str. 71-86, (UDK: 330.34.2:001.892(497.11)  DOI: 10.2298/SOC1201071N ISSN: 0038-0318)
 • Uroš Šuvaković, Darko Nadić, Zaštita životne sredine i održivi razvoj kao programska opredeljenja političkih partija u Srbiji, Ecologica, Beograd, br. 65, godina XIX, Beograd, 2012. str. 81-87 (UDC: 502.34:330.11/.13(497.11) ISSN 0354-3285)
 • Uroš Šuvaković, Darko Nadić, Patriotizam kao vrednost kod studenata krajem prve decenije 21. veka, Srpska akademija obrazovanja, Godišnjak SAO za 2010. godinu, Beograd, 2011., str. 859-870 (UDK: 37.014)
 • Darko Nadić, Uroš Šuvaković, Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije. Politička vizija ili utopija, Ecologica, No.62, XVIII, Beograd, 2011., str. 161-167 (330.34.2:001.892(497.11) UDC:502 ISSN 0354-3285)
 • Princip predostrožnosti kao bazični princip ekološke politike, Godišnjak FPN, Godina II, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2008. vol. 2, br. 2. Beograd, 2008., str. 159-170 (UDC 502.1 ISSN  1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604)
 • Održivi razvoj i principi održivog razvoja u strateškim dokumentima Republike Srbije, Godišnjak FPN, Godina V, Broj 6 , Beograd, 2011. str. 213-225, (UDC 502.131.1(497.11)“2008/2011“330.34) ISSN :1820-6700 COBISS.SR-ID:145774604)
 • Darko Nadić, Srđan Milašinović, Politička ekologija energetske bezbednosti, NBP – Žurnal ѕa kriminalistiku i pravo, br. 3, 2010. vol. 14, br. 3, Beograd, 2010., str. 133-151 (UDK: 351:502.13/.14 330.524:620.92   342.98 ISSN 0354-8872 COBISS.SR-ID 125217799)
 • Politička ekologija. Prilog zasnivanju politikološke discipline, Godišnjak FPN, godina IV. br. 4, Beograd, 2010., Beograd, 2010., str. 175-193, (UDC 512.11 32:502/504 ISSN  1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604)
 • Milašinović Srđan, Kešetović Želimir, Nadić Darko, Moć i nemoć kriznog menadžmenta u součavanju sa modernim krizama, Megatrend Revija. Međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju Vol. 7 (2), 2010. Beograd, 2010. str. 273-291 (UDK 05.334 ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 116780812)
 • Darko Nadić, Uroš Šuvaković, Politika i biodiverzitet, Ecologica, Beograd, Br. 59, Godina XVII, 2010, Beograd, 2010., str. 457-462 (UDK:316.334:502.7 UDC:502 ISSN 0354-3285)
 • Teorija ekološke modernizacije, Godišnjak FPN, godina III, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009. vol. 3, br. 3, Beograd, 2009., str. 257-272 (UDC 502.11 316.42 ISSN  1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604)
 • Darko Nadić, Teorija ekološke modernizacije kao rezultat shvatanja ekoloških problema u uslovima globalizacije, Ecologica,  Beograd, br. 55, godina XVI, 2009. Beograd, 2009. str. 451-457, (UDC: 502.31.001.76:316.32  UDC 502 ISSN 0354-3285)
 • Ideologija partija Zelenih, TEME, Niš, 3/2006. juli-septembar 2006. , str. 441-455
 • Depleted Uranium in NATO attack on Yugoslavia: Political Backgrounds and Circumstances, Zbornik radova, Facts on Depleted Uranium, Res Publica, Prague, 2002. str. 73-85
 • Dragoljub Jovanović o socijalnom vaspitanju i socijalnom radu, Zbornik smera ѕa socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2002.
 • A Sociological approach to investigating the environment in Yugoslavia after NATO attack, Riyos Pastis, Athens, May 1st, 2001.
 • Kontroverze o ekološkom aspektu klimatskih promena (Amerika protiv globalnog zagrevanja), Smisao, Beograd, br. 11-12/2000.
 • Ekologičeskoe obrazovanie v Jugoslavii, napravljenija i problemi, Zbornik radova, Ekologičeskaja  kuljtura i obrazovanie: opiti Rosii i Jugoslavii, Meždunarodnaja akademija nauk (Rosijskaja sekcija), Redakcija S.N. Glazočeva, V.M. Daniljina, Moskva, 1998. str. 406-414
 • Osnovnie napravlenija i problemi osušćestvlenija ekologičeskogo obrazovanija, Zbornik radova, Učenie zapiski-naučno-teoretičeskij sbornik, 3/1998. Izdanie Moskovskogo gasudarstvenovo Socialjnogo Universiteta, Moskva, Izdateljstvo Sojuz, 1998. str. 21-25
 • Eko menadžment u preduzećima, Direktor, Beograd, 4-5/1995, str. 21-22
 • Socijalna ekologija i društvene promene, Nova Misao, Beograd, I/12, 1994. str. 374-377
 • Ekološka politika i osnovna pitanja društvenog razvoja, Zbornik radova, Perspektive levice, Beograd, 1994. str. 84-94

prikazi

 • Obrazovanje za budućnost, prikaz knjige, Dr Danilo Ž. Marković, Obrazovanje za budućnost, IRO prosveta, Niš, 1989., Pedagogija, Beograd, 3/1989, str. 356-357
 • Sociologija, prikaz knjige Sociologija, Dr Danilo Ž. Marković, dr  Ljubiša Krstić, dr Boško Prokić, dr Ljiljana T. Slović, IRO Naučna knjiga, Beograd, Narodne novine, Niš, 16,17. septembar, 1989. str. 11
 • O ekološkoj revoluciji, prikaz knjige, “State of the world 1992.”, “Lester R. Brown et. al. “W.W.Norton & Worldwatch Books”, New York, 1992., TEME; Niš, 3-4/1992. str. 343-347
 • Socijalna ekologija, Prikaz knjige Socijalna ekologija, Dr Danilo Ž. Marković, Naše Stvaranje, Leskovac, 1-2/1994. str. 155-158
 • Darko Nadić, Ratko Drndarević, Ekološka kultura i obrazovanje, prikaz knjige, Ekološka kultura i obrazovanje. iskustvo Rusije i Jugoslavije, Međunarodna akademija nauka (Ruska sekcija), redakcija S.N. Glazočeva i V.M. Daniljina, D.Ž. Markovića, Moskva 1998, Ecologica, Beograd, 3/1999. str. 78-86
 • Politika i životna sredina, prikaz knjige: Tim Forsyth, Critical Political Ecology. The Politics of Environmental Science, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2005., TEME; Niš, 3/2006. juli-septembar 2006. str. 503-504

prevodi

 • Endrju Dobson, Globalizacija i životna sredina. Od lokalnog jezika do globalne gramatike (u originalu: Andrew Dobson, Globalisation and Environment. From Local language To Global Grammar), TEME, Niš 3/2006. juli-septembar 2006. ,str. 387-404
Informacije

Predmeti koje predaje