Jasna Veljković

vanredni profesor dr

Obrazovanje

Osnovne studije:

 • Filozofski fakultet,Univerzitet u Beogradu,grupa za psihologiju.

1976-1984.g.

 • Zvanje:dipl.psiholog
 • Naslov diplomskog rada:Transvestitizam i transseksualizam Mentor:prof. Dr Milan Popović
Specijalističke studije:

 • 1989-1992.Specijalistički ispit položila 1992.g, na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje: specijalista medicinske psihologije.
Magistarske studije :

 • 1993- 1998   Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Psihoterapije.
 • Akademsko zvanje: magistar medicinskih nauka za oblast psihoterapije.

 

Doktorske studije:

 • 2007  Univerzitetu u Beogradu, Institut za Multidisciplinarne studije.
 • Doktorsku tezu odbranila 2007.godine, iz naučne oblasti-psihoterapije.
 • Naslov doktorske teze:“Psihodrama kao  integrativni pristup u poboljšanju kvaliteta življenja psihotične populacije i opšte populacije pod rizikom“.
 • Akademsko zvanje: doktora nauka za užu multidisciplinarnu  oblast-psihoterapije(oblasti:kliničke psihologije i psihijatrije).

 

Prethodna zaposlenja:

 • 1985-1986 psiholog u Udruženim Osnovnim školama «25 maj» u S. Palanci.
 • 1986-1988 psiholog-volonter u Institutu za Mentalno zdravlje u Beogradu.
 • 1988-1989 psiholog u Osnovnoj školi za autističnu i MNR decu»Antun Skala» u Beogradu.
 • 1989-2006 psiholog u Specijalnoj bolnici za neuropsihijatrijske bolesti:»Dr Laza Lazarević».
 • 2006-2008 psiholog u Savetovalištu za brak i porodicu Gradskog Centra za Socijalni rad u Beogradu.
 • 2008-2009 nastavnik na Višoj školi za Primenjenu psihologiju u Beogradu.Prvi put izabrana u zvanje docenta.
 • 2009 izabrana u zvanju docenta na Akademiji Lepih Umetnosti u Beogradu, a za oblast Psihologije.Predavala predmete:Psihologija komunikacije i Psihologija umetnosti školske:2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, do oktobra 2012.
 • Od 2009/2010 i dalje je angažovana po Ugovoru, na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne gore u Nikšiću, u zvanju docenta na specijalističkim studijama psihologije.
 • 2012(od 1.01),zaposlena u stalnom radnom odnosu na Viskoj Medicinskoj Školi Strukovnih studija u Ćupriji,birana u zvanje profesora na predmetu Medicinska Psihologija.
 • 2013 i dalje, zaposlena u zvanju docenta na Fakultetu Političkih Nauka u Beogradu, na katedri za Socijalni rad i socijalnu politiku, na osnovnim i master studijama.

Važniji objavljeni radovi:

 • Đurić  Z, Veljković  J. (2004).Rat i mi. Časopis za  Grupnu psihoterapiju i Psihodramu.  I / 1: 7-23.
 • Veljković J,Đurić Z. (2005) Primena psihodrame u radu sa psihotičnim pacijentima . U : Paunović V… (Ed). Šizofrenija na razmeđu milenijuma.Beograd. Medicinski fakultet:373-385.
 • Veljkovic J. Djuric Z.(2005).The Group as a Safety  Belt.TELE, The Bulletin  of the British  Psychodrama Association, Nov.2005.
 • Яsna Velьkovič .(2010).Psihodrama v rabote s psihotikami. www.psihodrama.ru. Perevod s serbskogo: Sergeй Kulakov
 • Veljkovic J.(2011). Follow-up Study of the effects of psychodrama on patients suffering from psychosis.pp.6-28. The British Journal of Psychodrama and Sociodrama. Vol.26,issues:1-2
 • Veljković J..(2015).Primena psihodrame u integraciji selfa kod adolescenata.Časopis Sociologija. Vol.LVII,No2: 314-330.
 • Veljković, J., Čolaković R.. (2015). Psihodrama, put ka razvijanju slobodne i kreativne ličnosti.Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Filozofski fakultet Pale. . P. 939-949.
 • Veljković J.(2016). Sociodrama i globalna ekonomska i politička kriza. Zadužbina Andrejević. U: Srpska nauka danas. Vol 1.No.1 .90-98
 • Djurić Z, Veljković J.,Tomić M.(2006). Psychodrama-A Begginer’s Guide. Jessica Kingsely Publisher.London and Philadelphia.
 • Veljković J. (2014). Psihodrama i promena . Zadužbina Andrejević.Beograd.

Istraživački projekti:

 • Istraživačka studija o mentalnom zdravlji ratnih izbeglica sa područja bivše Jugoslavije.Institut za neuropsihijatrijske bolesti“Dr Laza Lazarević“1993-1999 .
 • Istraživački projekat na temu :Evaluacije efekata primene psihodrame na psihotične pacijente. 2000-2007.
 • Istraživački projekat o efektima psihološkog tretmana hranitelja . 2006-2007
 • Istraživački projekt: Predbračno savetovanje i buduće bračne uloge. of premarital 2006-2008.
 • Istraživački projekat:Primena grupnog rada u socijalnom kontekstu.2008-2011.
 • TEMPUS  research  project : LINKAGES between competencIes and study programs  at ba, ma & phd levels, 2013-2016

 Članstvo u profesionalnim i stručnim udruženjima:

 • i dalje predsednik Udruženja za psihoterapiju parova i porodica Srbije
 • 2009 i dalje , član Udruženja EMDR terapeuta Srbije(terapija traume i traumatskih stanja).
 • kodirektor BPC-a (Beogradskog  Psihodramskog Centra) , koji je član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije.
 • 2005 i dalje trener i supervizor SPA Moreno,srpske asocijacije za edukaciju iz psihodrame.
 • 2009 dalje, član Nadzornog odbora SDPS-a (Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije).
 • I dalje član IAGP-a, sekcije za psihodramu (Internacionalna asocijacija za Grupnu Psihoterapiju).
 • I dalje član FEPTA(Federacije Evropskih Trening Asocijacija Psihodrame).
 • 1998 i dalje.,član EAP-a (Evropska Asocijacija za Psihoterapiju)
 • 1995 glavni i odgovorni urednik  „Psiholoških novina“, Društva Psihologa Srbije.
 • 1993-2004., član  Upravnog odbora Udruženja Psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije.
 • 1991-1995,član redakcije „Psiholoških novina“, Društva psihologa Srbije.
 • 1991-1996 član Izvršnog odbora Društva Psihologa Srbije
 • Od 1985. I dalje član Društva Psihologa Srbije.

Nagrade i priznanja

 • 2004: nagrada Društva psihologa Srbije «Živorad-Žiža Vasić», za popularizaciju psihologije kao nauke u medijima ,nagradu koja se može dedeliti pojedincu samo jednom u životu.

Predmeti koje predaje