Јелена Лончар

доцент др

Образовање

 • Докторат, Универзитет у Јорку (University of York), Велика Британија; докторска дисертација: Конструисање мањинског представљања: емпиријско-теоријска студија (Constructing Minority Representation: Empirical-Theoretical Study), менторке: Проф Др Нина Касперсен (Prof. dr Nina Caspersen), др Моника Брито Виера (Dr Monica Brito Vieira)
 • Истраживачке мастер студије, Универзитет у Јорку (University of York), Велика Британија; смер: истраживачки мастер из области политике (Master by Research in Politics); дисертација: Политичко представљање националних мањина: студија случаја мањинских партија у Србији (Political Representation of Minorities: A Case Study of Minority Parties in Serbia), менторка: др Одра Мичел (Dr Audra Mitchell)
 • Мастер студије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, смер: Политичка аналитика и менаџемент; мастер рад: Демократски потенцијали глобалног цивилног друштва, ментор: проф. др Вукашин Павловић
 • Основне студије – 2004-2008. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, смер: Међународни односи; дипломски рад: Концепти меке моћи у савременој политичкој социологији, ментор: проф. др Вукашин Павловић.

Кретање у каријери

 • 2019. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, доценткиња
 • 2010-2019. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, асистенткиња
 • 2009-2010. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, сарадница у настави

Важнији објављени радови

 • Lončar, Jelena (2019). Voices of the Serb Minority in the Assembly of Kosovo. In Gëzim Visoka and Vjosa Musliu (eds.) Unravelling Liberal Interventionism: Local Critiques of Statebuilding in Kosovo. London: Routledge, pp. 117-132.
 • Lončar, Jelena (2019). Cultural Heritage in Kosovo. In Aleksandar Pavlović, Gazela Pudar Draško, Rigels Halili (eds.). Rethinking Serbian-Albanian Relations: Figuring out the Enemy. London: Routledge, pp. 180-197.
 • Lončar, Jelena (2018). Accountability of Minority Representation: Methodological Advancements. Nationalities Papers, 46:2, pp. 202-218.
 • Cianetti, Licia and Jelena Lončar (2018). Representation of Minorities: Perspectives and Challenges. Nationalities Papers, 46:2, pp. 197-201.
 • Башић, Горан, Љубица Ђорђевић, Јелена Лончар и Наташа Миљковић (2018), Учешће националних мањина у друштвеном и политичком животу Србије. Београд: Центар за истраживање етницитета.
 • Ferrara, Alessandro, Marjan Ivković, Srdjan Prodanović, Jelena Lončar and Bojana Simeunović (2017). Liberalism between Politics and Epistemology: A Discussion of Alessandro Ferrara’s The Democratic Horizon: Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism. Political Studies Review, 15:3, pp. 368-390.
 • Lončar, Jelena (2016). State-Building and Local Resistance in Kosovo: Minority Exclusion through Inclusive Legislation. Communist and Post-Communist Studies. 49:3, pp. 279-290.
 • Lončar, Jelena (2016). Electoral Accountability and Substantive Representation of National Minorities: The Case of Serbia, East European Politics and Societies and Cultures, 30:4, pp. 703-724.
 • Лончар, Јелена (2016). Анализа институционалних и културолошких фактора, У: Становчић В. и Башић, Г. (ур.). Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона, Београд: Српска академија наука и уметности, стр. 257-275.
 • Лончар, Јелена и Бобан Стојановић (2016), Утицај изборног система на изборне стратегије кандидата и понашање посланика у Србији. У: Стојиљковић, З. и Спасојевић, Д. (ур.), Бирачи, партије и избори – како демократизовати партије у Црној Гори и Србији?, Факултет политичких наука УБ, ЦеМИ, стр. 77 – 95.
 • Lončar, Jelena and Boban Stojanović (2015). Electoral Campaigns in Serbia from 2000 to 2014. In  Stojiljković, Z., Spasojević, D. and Lončar J. (eds.), How to Make Intraparty Democracy Possible? Institutional Factors and Internal Dynamics of Intra-Party Relations. Belgrade: Čigoja, pp. 87-110.
 • Lončar, Jelena (2015). Power-sharing in Kosovo: effects of ethnic quotas and minority veto. In Teokarevic, J., Baliqi B., Surlić S. (ed.), Perspectives of a Multiethnic Society in Kosovo. Belgrade: YIHR, pp. 359-373.
 • Стојиљковић, Зоран, Душан Спасојевић и Јелена Лончар (2015).  Да ли је популизам неизбежан састојак политике у Србији, у: Кнежевић Предић, Весна (ур.). Политучки идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту. Београд: Факултет политичких наука, стр. 37-51.
 • Стојиљковић, Зоран, Душан Спасојевић и Јелена Лончар (2013), Изборна понуда и идеолошко профилисање странака у Србији, Српска политичка мисао Бр. 2/2013, Вол 40, стр. 135-150.
 • Лончар, Јелена и Душан Спасојевић (2013). Однос власти и опозиције у Скупштини Републике Србије, у: Орловић Славиша (ур.) Искушења парламентаризма, стр. 157-167.
 • Лончар, Јелена (2013). Инклузија структурно дискриминисаних група: о дескриптивној и суштинској представљености. Политички живот Бр. 7/2013, стр. 65-75.
 • Лончар, Јелена (2011). Разумевање глобалног цивилног друштва, Годишњак Факултета политичких наука, Бр. 5, стр. 171-187.
 • Лончар, Јелена (2011). Улога цивилног друштва у јавној делиберацији. Политички живот, Бр. 2/2011
 • Лончар, Јелена (2011). Изборна формула и репрезентација мањина, у: Стојиљковић, Зоран & Спасојевић, Душан (ур.), Препоруке за измену изборног законодавства у Србији, Београд: НДИ, стр. 137-151.

Важнији истраживачки пројекти

 • 2011-2019: Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 • 2014- 2016: Balkan Comparative Electoral Study, пројекат финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу у оквиру Регионалног програма за унапређење истраживања (РРПП).
 • 2014- 2016: Figuring out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations, пројекат финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу у оквиру Регионалног програма за унапређење истраживања (РРПП).
 • 2014 -2016: Јачање надзорне улоге и јавности рада Народне скупштине Републике Србије, пројекат спроводи УНДП, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).
 • 2012: Comparative Analysis of Democratic Performances of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Parliaments, пројекат финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу у оквиру Регионалног програма за унапређење истраживања (РРПП).
 • 2011-2012: Евалуација рада националних савета националних мањина, Центар за регионализам, Фонд за отворено друштво и Министарство за људска и мањинска права
 • 2011: Јачање одговорности Народне скупштине Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој (УНДП).
 • 2010-2011: Израда Стратегије за подршку развоју цивилног друштва у Београду, ProConcept.
 • 2010-2011: Одрживи развој у Србији: компарација британског и нашег модела и утицај на универзитетско образовање у области заштите животне средине, Министарство животне средине и просторног планирања.

Чланство у професионалним (стручним) удружењима и уређивачким одборима

 • Чланица Удружење за политичке науке Србије, 2011 –
 • Уредница чаописа Ethnopolitics Papers, 2015-2017
 • Communications Officer, Ethnopolitics group у оквиру међународног удружења за политичке студије Political Studies Association, 2016-2017
 • Чланица Међународног удружења за политичке науке (International Political Science Association), 2014-2015

Стипендије и студијски боравци

 • The Transatlantic Inclusion Leaders Network, German Marshall Fund, 2019.
 • Overseas Research Scholarship, University of York, 2013-2017
 • Civil Society Scholar Award, 2014-2015
 • Supplementary Grant, GSGP, Open Society Foundation, 2013-2014
 • Scholarship of the Fund for Young Talents of the Republic of Serbia „Dositeja“ , 2013-2014
 • Chevening Scholarship, FCO, UK, 2012-2013
 • Scholarship of the Fund for Young Talents of the Republic of Serbia „Dositeja“, 2012-2013
 • DAAD Intensivsprachkursstipendium, Berlin, 2012
Информације

Предмети које предаје