Uslovi upisa u školsku 2019/2020. godinu

RANGIRANJE STUDENATA ZA FINANSIRANJE IZ BUDŽETA

Studenti osnovnih akademskih studija mogu se u školskoj 2019/20. godini finansirati iz budžeta ukoliko su u prethodnoj školskoj godini ostvarili minimalni broj ESPB predviđen Zakonom o visokom obrazovanju (u školskoj 2018/19. godini najmanje 48 ESPB) i rangirali se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.

Rangiranje studenata za budžetsko finansiranje obuhvata sve studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se po formuli:

Prosečan broj ostvarenih ESPB po godini studiranja + 3 x prosečna ocena ostvarena tokom studiranja.

Prosečan broj ostvarenih ESPB tokom studiranja ne može biti veći od 60, a izračunava se tako što se ukupan broj ostvarenih ESPB tokom studiranja na FPN podeli sa brojem godina studiranja.

Ostvareni ESPB su ESPB ostvareni polaganjem ispita na studijskom programu na FPN.

Prosečna ocena tokom studiranja je prosečna ocena svih položenih ispita od upisa na FPN.

Broj budžetskih mesta na drugoj, trećoj i četvrtoj godini studiranja uvećan je u odnosu na prvu godinu osnovnih akademskih studija i iznosi:

godina studiranja OAS politikologije OA međunarodne studije OAS novinarstva OAS soc. politike i soc. rada
druga 42 42 60 36
treća 50 50 72 43
četvrta 52 60 72 52

Studenti koji se finansiraju iz budžeta mogu u tom statusu da imaju samo jedan studijski program na istom nivou studija. Studenti koji se ne rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta nastavljaju studije u statusu studenata koji se sami finansiraju.

BROJ ESPB KOJI STUDENTI MOGU DA UPIŠU

Budžetski studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka upisuju najmanje 60 ESPB, a samofinansirajući najmanje 37 ESPB, osim ukoliko im je do kraja studijskog programa ostalo manje od 60 ESPB, odnosno manje od 37 ESPB. Student koji studira uz rad može upisati najmanje 30 ESPB.

Studenti koji upisuju drugu, treću i četvrtu godinu studiranja mogu upisati u školskoj 2019/20. godini do 72 ESPB.

Studenti koji upisuju petu i više godine studiranja mogu upisati u školskoj 2019/20. godini do 90 ESPB.

Studentu koji upisuje četvrtu godinu osnovnih akademskih studija odobriće se, uz molbu, upis do 90 ESPB ukoliko mu je do završetka studija preostalo 90 ili manje ESPB.

Pri upisu druge i svake naredne školske godine studenti moraju prethodno da upišu sve predmete koje nisu položili tokom prethodnih godina studiranja.

ŠKOLARINA ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE

Studenti prvi put upisani pre 2017/18. godine
studijski program iznos cena po ESPB
OAS politikologije 91.700,00 1.528,33
OA međunarodne studije 99.700,00 1.661,66
OAS novinarstva 99.700,00 1.661,66
OAS soc. politike i soc. rada 91.700,00 1.528,33
Studenti prvi put upisani 2017/18. godine i kasnije
OAS politikologije 100.000,00 1.666,66
OA međunarodne studije 110.000,00 1.833,33
OAS novinarstva 110.000,00 1.833,33
OAS soc. politike i soc. rada 105.000,00 1.750,00
upis godine za strane državljane za sve studijske programe i sve godine prvog upisa 1.500,00 EUR* 25,00 EUR*

* u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije prvog dana školske godine

Samofinansirajući studenti koji upisuju drugu i više godine studiranja mogu uplatiti školarinu u tri jednake rate, i to:

  1. prvu ratu: pri upisu školske godine;
  2. drugu ratu: do 25. decembra 2019. godine;
  3. treću ratu: do 25. maja 2020. godine.

Školarina se obračunava pri upisu godine i inicijalno uključuje predmete iz oba semestra.

Ponovno slušanje predmeta iz letnjeg semestra se ne naplaćuje ukoliko student položi predmet pre početka letnjeg semestra. Ponovno upisani predmeti iz letnjeg semestra biće inicijalno uključeni u ukupan iznos školarine na početku školske godine, ali će školarina biti umanjena za cenu svakog takvog predmeta ukoliko ga student položi u januarskom ili februarskom ispitnom roku. U tom slučaju će iznos treće rate biti umanjen.

Fakultet političkih nauka omogućava umanjenje školarine samofinansirajućim studentima na osnovu ostvarenog akademskog uspeha, studentima sa hendikepom i studentima slabog materijalnog statusa. Detalji o uslovima za umanjenje školarine za samofinansirajuće studente biće naknadno dostupni.

PRESTANAK STATUSA STUDENTA

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom UB i Statutom UB – FPN, status studenta prestaje kada student ne upiše školsku godinu ili kada ne završi studije do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa. U rok za završetak studija ne računa se vreme mirovanja prava i obaveza, odobreno studentu u skladu sa statutom. Studenti koji ne upišu školsku 2019/20. godinu najkasnije do 30. novembra 2019. godine gube status studenta.