Вести

, ,

Докторске студије II уписни рок, прелиминарне листе примљених кандидата

 

ПРЕЛИМИНАРНА И КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Прелиминарну ранг листу, утврђује комисија за пријем кандидата а потписује  декан, односно продекан за студије другог и трећег степена Факултета и објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на интернет страни и огласној табли  Факултету.

Жалба се подноси  комисији за пријем кандидата, преко стручног сарадника за студије трећег степена (katarina.petrovic@fpn.bg.ac.rs), која одлучује  по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

На одлуку из претходног става овог члана, кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношења решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује  коначну ранг листу свих каднидата са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним у конкурсу, за сваки студијски програм и доставља је Универзитету.

Коначну ранг листу објављује Универзитету у Београду, на сајту Универзитета.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Related Posts