Студије мира

Силабус:

ПРОВЕРЕ ЗНАЊА, ОЦЕЊИВАЊЕ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

Студенти полажу два колоквијума од којих сваки носи по 20 бодова. (Да би колоквијум био признат тј. да би се студент ослободио дела градива који је њиме покривен неопходно је да освоји минимум 12 бодова на сваком од два колоквијума)

Активност и присуство на вежбама носе 10 бодова.

Преосталих 50 бодова студент остварује на усменом испиту и то у следећем распореду

оцена 6 – 26 бодова
оцена 7 – 32 бода
оцена 8 – 38 бодова
оцена 9 – 44 бода
оцена 10 – 50 бодова
Завршна оцена се добија сабирањем бодова које је студент остварио из сва четири сегмента (два колоквијума, активност и усмени део испита).

Распон бодова за завршну оцену:

51 – 60 бодова – оцена 6
61 – 70 бодова – оцена 7
71 – 80 бодова –оцена 8
81 – 90 бодова – оцена 9
91 – 100 бодова – оцена 10

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије међународне политике 6 обавезан 3+2 6 2009.
Основне академске студије политикологије 4 изборни 2+1 5 2015.
Основне академске међународне студије 6 обавезан 2+1 5 2015.

Related Courses