Докторске студије културе и медија

Програм докторских студија усклађен је са правилником Националног савета за високо образовање Србије. Овај програм састоји се из два модула: Теорије културе и Медији и комуникологија. Сачињен је тако да омогућава да се један део програма реализује као опште обавезни, а други део према избору кандидата.

Студијски програм исказан је преко четири основне функције: теоријско – истраживачке, педагошке, научно – истраживачке и посебних приступа за проблеме из области културе, комуницирања, медија, новинарства, рода и антропологије. Наставни план и програм појединих курсева рађен је према савременим међународним стандардима и усклађен са три програма са европских универзитета.

Садржај студија прати програмску оријентацију претходних нивоа образовања (основне и мастер студије), а заснован је на савременим достигнућима науке и добре праксе у области студија културе и медија. Кандидати ће у оквиру ових докторских студија имати прилику да изаберу оне теоријске или емпиријске теме и проблеме који њима одговарају из следећих области које су обухваћене у оквиру понуђених предмета. На пример, од теоријских проблема везаних за културу и медије преко специфичних области као што су: слика света у европској култури, међукултурне студије вредности, истраживање медија, јавне сфере, медијских политика, медијске регулативе и новинарских жанрова. Такође, кандидатима се нуди да се определе и за теме које припадају теоријима комуницирања као и међукултурном комуницирању.

У оквиру изборних предмета могуће је формулисати проблем који разматра род и родне односе. Студије нуде и антрополошке теме, посебно оне које произилазе из политичке антропологије, историјског наслеђа и модернизације на Балкану. Другим речима, у оквиру овог програма студенти ће моћи да бирају, да истражују теме које су глобалне, али и националне природе у оквирима културологије, медија, комуницирања, новинарства, рода и културне, примењене и политичке антропологије.

Београд, 03.09.2015.

Руководитељка:роф. др Сњежана Миливојевић

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теоријско-епистемолошки и методолошки приступи 1 обавезан 6+0 10
Тематски изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна сфера и медији 1 изборни 4+0 10
Политичка и историјска антропологија модерног Балкана 1 изборни 4+0 10
Медијски контекст савремених односа с јавношћу и јавни дискурс 1 изборни 4+0 10
Култура изражавања у постновинарству 1 изборни 4+0 10
Филозофија религије 1 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка и историјска антропологија модерног Балкана 1 изборни 4+0 10
Медијски контекст савремених односа с јавношћу и јавни дискурс 1 изборни 4+0 10
Јавна сфера и медији 1 изборни 4+0 10
Култура изражавања у постновинарству 1 изборни 4+0 10
Филозофија религије 1 изборни 4+0 10
Еколошки ризици модернога доба 1 изборни 4+0 10
Истраживања стратегија изборних кампања 1 изборни 4+0 10
Репрезентација и политичке институције 1 изборни 4+0 10
Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 1 изборни 4+0 10
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки семинар (КМ) 2 обавезан 4+0 10
Теоријско-истраживачки блок (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживања политичке културе – теоријски и истраживачки приступи 2 изборни 4+0 10
Теоријско-истраживачки приступи и методе у теоријама културе и студијама медија 2 изборни 4+0 10
Концепти и методи у међународним и европским студијама 2 изборни 4+0 10
Рационални избор 2 изборни 4+0 10
Квантитативни и квалитативни приступи у социјалним истраживањима 2 изборни 4+0 10
Норма, текст и контекст 2 изборни 4+0 10
Начин израде методолошког оквира истраживања 2 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студије културе и медија 2 изборни 4+0 10
Теорије и политике рода 2 изборни 4+0 10
Међукултурно комуницирање, европска медијска политика и регулатива 2 изборни 4+0 10
Историја слике света и основних феномена европске културе 2 изборни 4+0 10
Отпадници у модерној политичкој мисли 2 изборни 4+0 10
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Израда и одбрана критичког прегледа литературе о теми докторске дисертације 3 обавезан 10
Израда и јавна одбрана нацрта пријаве дисертације 3 обавезан 10
Докторски семинар 3 обавезан 2+0 10
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад 4 обавезан 10
Објављивање једног рада као резултата истраживања 4 обавезан 10
Отворени докторски семинар 4 обавезан 2+0 10
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пријава докторске дисертације 5 обавезан 25
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 5 обавезан 5
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 6 обавезан 25
Одбрана докторске дисертације 6 обавезан 5