Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

Мастер програм  Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

Мастер програм Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике обезбеђује студентима проширивање знања и стицање вештина у области реформи јавног сектора, јавне управе и управљања, локалне самоуправе и јавних политика. Поред теоријских знања, намена овог програма је припрема полазника да својим знањима подигну демократске и развојне капацитете друштва.

Отуда стручњаци који заврше овај програм треба да буду:

а.  квалитетни аналитичари у истраживачким организацијама, у медијима, у НВО сектору, или партијама,

б. да буду одлични службеници и менаџери у органима власти, како у држави, покрајини, округу, тако и у локалној власти (у општинама и градовима),

ц. да буду обучени чланови политичких партија и политичари који ће помоћи да се друштво демократизује, да буде економски развијеније а у социјалном смислу да буде заједница задовољних грађана.

Природа и структура програма
Програм је по природи мултидисциплинаран и садржи знања из доста разноврсних области (политикологија, економија, социологија, право, менаџмент, урбане и друге политике). Програм је структуиран тако да има само две обавезне и једанаест изборних дисциплина од којих студент у току оба семестра бира њих пет (2+5).

Обавезне дисциплине су: а. Јавне услуге и локални економски развој и б. Нова јавна управа. Оне обухватају знања о савременим променама у процесу управљања, пружања услуга у држави и локалној самоуправи као и анализу реформи у целокупном јавном сектору.

Овај програм нуди већи број изборних дисциплина чијом комбинацијом студенти могу правити сопствену специјализацију према областима које их посебно занимају. Изборне дисциплине се могу према тематици груписати у системске, које продубљено обрађују неки од аспеката функционисања система и секторске, које отварају могућност студентима да продубљено анализирају најбитније аспекте неких од секторских политика.

а. Системске су: Анализа јавних политика, Јавне финансије, Одлучивање у јавном сектору, Цивилно друштво и синдикати, Управљање људским ресурсима и Етика јавног сектора.
б. Секторске јавне политике су: Образовна политика, Здравствена и социјална политика, Еколошка политика, Урбанизам, просторно планирање и стамбена политика и Политика правде.

Све поменуте дисциплине су међутим јако повезане, њихова материја обезбеђује теоријско разумевање начина функционисања савременог друштва (посебна анализа стања у Србији) и практично савладавање вештина доброг управљања.

Руководилац мастер студија Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике је проф. др Снежана Ђорђевић.


Примена знања

Очекује се да ће студенти са завршетком ових студија:

а. усвојити знања о савременим теоријским концептима јавне управе, локалне самоуправе и јавних политика,
б. развити менаџеријалне вештине (управљање пројектима, финансијама, буџетом, људским ресурсима и ИТ пакетима у управи) и вештине јавног одлучивања,
ц. да ће формирати способност самосталног критичког размишљања и поступања и
д. да ће усвојити демократске вредности и етику која је изузетно битна за функционсање свих нивоа власти и за пружање квалитетних и доступних услуга грађанима у свим областима.

Након завршетка ових студија студенти ће бити у стању да активно примењују стечена знања и вештине у процесима одлучивања, креирања јавних политика, припреми квалитетних развојних пројеката и пакета јавних услуга на свим нивоима власти (држава, локална самоуправа).

Овај програм се залаже за афирмацију, како демократских вредности, тако и вештина ефикасног и ефективног управљања и пружања јавних услуга. Имајући у виду проблеме са којима се бори савремено српско друштво (али и друга друштва у региону), студенти се охрабрују да буду заштитници јавног интереса, да се залажу за транспарентан и демократски начин рада, а против корупције и других видова патологије, да афирмишу укључивање грађана и цивилног друштва у процесе одлучивања као и да омогуће да се чује глас мањинских, а посебно потиснутих и осетљивих социјалних група.
Пријемни испит

Успешно праћење овог програма подразумева да су кандидати већ савладали извесна знања из ове области, те ће се зато на испиту за упис обавити интервју.

 

Термин пријемног испита је_____. октобар 2018. године у ___ часова.

 

Комисија у саставу

Проф. др Снежана Ђорђевић

Проф. др Дејан Миленковић

Проф. др Веран Станчетић

 

Е-маил контакт:

Проф. др Снежана Ђорђевић: snezana.djordjevic@fpn,bg.ac.rs или sneska152@gmail.com

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Локална самоуправа, јавне услуге и локални економски развој 1 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Здравствена и социјална политика 1 изборни 2+1 6
Образовна политика 1 изборни 2+1 6
Анализе јавних политика 1 изборни 2+1 6
Управљање људским ресурсима 1 изборни 2+1 6
Јавне финансије   1 изборни 2+1 6
Етика јавног сектора 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Нова јавна управа 2 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 изборни 2+1 6
Просторно планирање и стамбена политика 2 изборни 2+1 6
Еколошка политика Србије 2 изборни 2+1 6
Одлучивање у јавном сектору 2 изборни 2+1 6
Теорије и политике правде 2 изборни 2+1 6