Услови уписа у школску 2022/2023. годину

РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА

Студенти основних академских студија могу се у школској 2022/23. години финансирати из буџета уколико су у претходној школској години остварили минимални број ЕСПБ предвиђен Законом о високом образовању (у школској 2021/22. години најмање 48 ЕСПБ) и рангирали се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената за буџетско финансирање обухвата све студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се по формули:

Просечан број остварених ЕСПБ по години студирања + 3 x просечна оцена остварена током студирања.

Просечан број остварених ЕСПБ током студирања не може бити већи од 60, а израчунава се тако што се укупан број остварених ЕСПБ током студирања на ФПН подели са бројем година студирања.

Остварени ЕСПБ су ЕСПБ остварени полагањем испита на студијском програму на ФПН.

Просечна оцена током студирања је просечна оцена свих положених испита од уписа на ФПН.

Број буџетских места на другој, трећој и четвртој години студирања увећан је у односу на прву годину основних академских студија и износи:

година студирања ОАС политикологије ОА међународне студије ОАС новинарства ОАС соц. политике и соц. рада
друга 35 42 60 36
трећа 35 50 72 43
четврта 35 60 76 43

Студенти који се финансирају из буџета могу у том статусу да имају само један студијски програм на истом нивоу студија. Студенти који се не рангирају у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета настављају студије у статусу студената који се сами финансирају.

БРОЈ ЕСПБ КОЈИ СТУДЕНТИ МОГУ ДА УПИШУ

Буџетски студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука уписују најмање 60 ЕСПБ, а самофинансирајући најмање 37 ЕСПБ, осим уколико им је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ, односно мање од 37 ЕСПБ. Студент који студира уз рад може уписати најмање 30 ЕСПБ.

Студенти који уписују другу и трећу годину студирања могу уписати у школској 2022/23. години до 72 ЕСПБ.

Студенти који уписују четврту и више године студирања могу уписати у школској 2022/23. години до 90 ЕСПБ.

При упису друге и сваке наредне школске године студенти морају претходно да упишу све предмете које нису положили током претходних година студирања.

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

Студенти први пут уписани пре 2017/18. године
студијски програм износ цена по ЕСПБ
ОАС политикологије 91.700,00 1.528,33
ОА међународне студије 99.700,00 1.661,66
ОАС новинарства 99.700,00 1.661,66
ОАС соц. политике и соц. рада 91.700,00 1.528,33
Студенти први пут уписани 2017/18. године и касније
ОАС политикологије 100.000,00 1.666,66
ОА међународне студије 110.000,00 1.833,33
ОАС новинарства 110.000,00 1.833,33
ОАС соц. политике и соц. рада 105.000,00 1.750,00
упис године за стране држављане за све студијске програме и све године првог уписа 1.500,00 EUR* 25,00 EUR*

* у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије првог дана школске године

Самофинансирајући студенти који уписују другу и више године студирања могу уплатити школарину у три једнаке рате, и то:

  1. прву рату: при упису школске године (1/3 школарине);
  2. другу рату: до 31. децембра 2022. године (1/6 школарине);
  3. трећу рату: до 28. фебруара 2023. године (1/6 школарине);
  4. четврту рату: до 25. маја 2023. године (1/3 школарине).

Школарина се обрачунава при упису године и иницијално укључује предмете из оба семестра.

Поновно слушање предмета из летњег семестра се не наплаћује уколико студент положи предмет пре почетка летњег семестра. Поновно уписани предмети из летњег семестра биће иницијално укључени у укупан износ школарине на почетку школске године, али ће школарина бити умањена за цену сваког таквог предмета уколико га студент положи у јануарском или фебруарском испитном року. У том случају ће износ треће рате бити умањен.

Факултет политичких наука омогућава умањење школарине самофинансирајућим студентима на основу оствареног академског успеха, студентима са хендикепом и студентима слабог материјалног статуса. Детаљe о условима за умањење школарине за самофинансирајуће студенте можете видети на КРИТЕРИЈУМИ ЗА УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ.

 

ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА

У складу са Законом о високом образовању, Статутом УБ и Статутом УБ – ФПН, статус студента престаје када студент не упише школску годину или када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, а који се може на лични захтев студента продужити до највише троструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма. У рок за завршетак студија не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са статутом.  Студенти који не упишу школску 2022/23. годину најкасније до 30. новембра 2022. године губе статус студента.