Вести

,

Упис у школску 2019/20. годину – општи услови конкурса и календар активности

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука у Београду ће у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години примати 500 студенaта: 150 буџетских и 350 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИН.
Основне академске студије политикологије 35 65
Основне академске међународне студије 35 105
Основне академске студије новинарства 50 110
Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

30 70
УКУПНО 150 350

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Више детаља о упису на основне академске студије на факултете Универзитета у Београду можете видети на

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит који се састоји од јединственог теста знања за сваки студијски програм од 60 питања.

Сваки тачан одговор се бодује једним бодом.

Тест за студијске програме Основних академских студија политикологије и Основних академских међународних студија садржи:

 • 30 питања из предмета ИСТОРИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија новинарства садржи:

 • 30 питања из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада садржи:

 • 30 питања из предмета ПСИХОЛОГИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић – Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Љиљана Николић, Босиљка Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.

Живојин Станојчић, Љубомир Поповић – Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.

Иво Тартаља – Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.

Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица – Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета који се полаже на пријемном испиту може се признати максималан број бодова из тог предмета.

ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

Висина школарине за држављане Републике Србије:

Међународне студије и Новинарство …………………………………………………. 110.000,00 динара

Политикологија ………………………………………………………………………………….   100.000,00 динара

Социјална политика и социјални рад ………………………………………………….. 105.000,00 динара

Висина школарине за стране држављане је 1.500,00 евра у динарскоој противвредности.

 

КАЛЕНДАР УПИСА 2019/20. – КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата:

19. јун 2019. од 14 до 16 часова (амфитеатар и слушаоница 1)

– 20. и 21. јун 2019. од 10 до 13 часова (амфитеатар и слушаоница 1)

 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 22. јуна; жалбе на ранг листу могуће је поднети до 23. јуна 2019. у 12 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
 • Полагање пријемног испита: 24. јун 2019.
 • Објављивање резултата: 26. јун 2019. на прелиминарној ранг листи;
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 27. јун 2019.
 • Објављивање коначне ранг листе: 29. јун 2019.
 • Упис примљених кандидата: од 2. јула 2019. (распоред уписа примљених кандидата по студијским програмима биће објављен на огласној табли и сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

 

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета)
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид)
 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид)
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6.000 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080 (сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука)
 • Потписану Изјаву о коришћењу података

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 24. јуна 2019. године

 1. Студијски програми: Основне академске студије политикологије и Основне академске међународне студије – понедељак, 24. јун 2019. у 9 часова;
 2. Студијски програм: Основне академске студије новинарства – понедељак, 24. јун 2019. у 12 часова;
 3. Студијски програм: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада – понедељак, 24. јун 2019. у 15 часова.

На полагање пријемног испита обавезно понети важећу личну карту или пасош, потврду о пријему докумената за упис и хемијску оловку.

Долазак на пријемни испит је најкасније 10 минута пре почетка испита.

За све додатне информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020. можете се обратити студентској служби Факултета политичких наука сваког радног дана од 11 до 13 часова, шалтер 4.

Контакт особе: Јасминка Дозет, 011/3092 903, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs и Кристина Шмидлинг, 011/3092 904, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs