Вести

Увид јавности реферата и сажетка реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Јавна управа и јавне политике

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Јавна управа и јавне политике.

и
реферата су на увиду јавности на интернет страни Факултета, у трајању од 15 дана.

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

проф.др Драган Симић