Vesti

KALENDAR UPISA U ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

PRVI UPISNI ROK

 • Prijavljivanje kandidata: 24, 25. i 26. jun 2020. u periodu od 9 do 12 i od 13 do 15 časova

Raspored prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije 2020/21. godine.

 • Objavljivanje rang liste kandidata sa podacima o uspehu iz srednje škole 27. juna; žalbe na rang listu moguće je podneti do 28. juna 2020. u 14 časova putem imejla: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Liste prijavljenih kandidatkinja i kandidata sa podacima o uspehu iz srednje škole.

 • Polaganje prijemnog ispita: 29. jun 2020.

Raspored polaganja prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije.

1. OAS socijalne politike i socijalnog rada u 9 časova

2. OAS novinarstva u 12 časova

3. OAS politikologije i OA međunarodne studije u 15 časova

 • Objavljivanje preliminarne rang liste: 1. jul 2020.
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: 2. jul 2020.
 • Objavljivanje konačne rang liste: 3. jul 2020.
 • Upis primljenih kandidata: od 6. jula 2020. (raspored upisa primljenih kandidata po studijskim programima biće objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta uz konačnu rang listu).

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

 PODNOŠENJE DOKUMENATA NA KONKURS

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • Prijavu na konkurs (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • Originale svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (na uvid)
 • Original diplomu o stečenom srednjem obrazovanju (na uvid)
 • Overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole i overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju
 • Original priznanicu o uplati za polaganje prijemnog ispita na jednom studijskom programu u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta: 840-1838666-35; model: 97; poziv na broj: 52080 (svrha uplate: prijava na konkurs za upis na OAS; primalac: UB – Fakultet političkih nauka)
 • Potpisanu Izjavu o korišćenju podataka (obrazac izjave kandidati će moći da preuzmu u skriptarnici fakulteta)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (samo za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji)

Dodatno: Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/20. godine dostavljaju i izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (obrasce svih izjava kandidati će moći da preuzmu u skriptarnici fakulteta).

Detaljnije informacije u vezi sa prijavom specifičnih kategorija kandidata (afirmativne mere, upis stranih državljana, prethodni status budžetskog studenta, itd).

Za sve dodatne informacije u vezi sa upisom studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2020/2021. možete se obratiti studentskoj službi Fakulteta političkih nauka (i) svakog radnog dana od 11 do 13 časova, kancelarija br. 4.

Kontakt osobe: Jasminka Dozet, 011/3092 903, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs i Kristina Šmidling, 011/3092 904, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs