Ивана Радић Милосављевић

доцент др

Име и презиме

Др Ивана Радић Милосављевић

 

Контакт

ivana.radic@fpn.bg.ac.rs

Јове Илића 165, Београд

+381 11 3092 993

 

Образовање

 

 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (септембар 2018) – одбрањен докторат: „Европска унија у процесу политизације“.
 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (октобар 2004 – децембар 2013) – Магистарске студије, Европске студије (одбрањена теза: Неофункционализам у савременом промишљању европске интеграције)
 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (октобар 1998 – септембар 2004) – основне студије, смер међународни односи
 • Београдска отворена школа (октобар 2002 – мај 2003) – Диплома (Програм: ЕУ и Балкан)
 • Институт за федерализам, летња школа, Фрибур, Швајцарска (август – септембар 2007) – Diploma with distinction (Federalism, Constitutionalism, and Democratic Governance in Multicultural Societies)
 • ECPR (European Consortium for Political Research), Winter School in Methods and Techniques, Bamberg, Germany, 2017.

 

Радно искуство

 

 • Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
  • доцент у ужој научној области Европске студије, од 2019
  • Асистент у ужој научној области Европске студије, 2014-2019.
  • сарадник-демонстратор, истраживач приправник, 2008-2014.
 • Министарство за државну управу и локалну самоуправу, саветник за европске интеграције у сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте, Октобар 2008. – април 2009.
 • Министарство за Косово и Метохију, кабинет министра, саветник за европске интеграције, Мај 2007. – август 2008.
 • Кабинет председника Владе Републике Србије, саветник за европске интеграције, Јун 2006. – мај 2007.
 • Београдски центар за европске интеграције, сарадник на пројектима, Јун 2004 – децембар 2005.
 • Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), координатор пројеката и предавач (области: европске интеграције, децентрализација, избори, партиципација), 2003. – јун 2006.

 

Важнији објављени радови

 

 • 2019: Радић Милосављевић, Ивана, и Миловановић, Иван, „Избори за Европски парламент: од националних избора другог реда до европеизованог другоразредног такмичења”, Годишњак, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Година XIII, специјалан број, 2019, стр. 55-73, (у штампи)
 • 2019: Радић Милосављевић, Ивана, „Криза као фактор политизације у Европској унији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2019, Година 26, бр. 64, стр. 73-94, DOI: https://doi.org/10.22182/spm.6422019.3.
 • 2019: Радић Милосављевић, Ивана, „Проблеми односа Европске уније и држава кандидата за чланство и флексибилно приступање као могућ начин оживљавања политике проширења“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1/2019, LXXI, стр. 5-25, doi: DOI 10.2298/MEDJP190100SR.
 • 2017: „Сукоб стабилности и демократије у процесу европске интеграције Републике Србије“ у Демократски отпори нормализацији ауторитаризма, ур. Марко Симендић, Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука, Београд, стр. 257-271. (Зборник саопштења са међународне научне конференције). ISBN: 978-86-6425-039-9.
 • 2017: Комитет региона Европске уније и локална самоуправа у Србији: утицај процеса европских интеграција на локалну самоуправу у Србији у оквиру преговарачког поглавља 34, Стална конференција градова и општина, Београд.
 • 2017: „Change in the EU Accession Approach: A Case for a Flexible Membership“, саопштење са конференције Western Balkans between Internal Transitions and the European Integration Process, одржане на Централноевропском универзитету у Будимпешти (CEU) 24. априла 2017., објављено у EU Frontiers, Policy Brief no. 19, (доступно преко: https://publications.ceu.edu/node/45783)
 • 2016: Утицај усклађивања прописа у оквиру преговарачког поглавља 23 (Правосуђе и основна права) на локалну самоуправу у Републици Србији: полазна анализа и препоруке, Стална конференција градова и општина, Београд
 • 2016: Утицај кризе на политизацију питања проширења Европске уније, у Радић Милосављевић, Ивана и Самарџић, Слободан (ур.), Европска унија: нове и старе димензије кризе, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, у штампи
 • 2016: Улога неофункционализма у разумевању савремене европске интеграције, у Ковачевић, Бојан (ур), Зборник најбољих мастер радова о Европској унији, Информациони центар ЕУ у Београду
 • 2015: Избори за Европски парламент у време кризе: шта је другачије овог пута, Годишњак Факултета политичких наука, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 2015, Година IX, Број 13, Јун 2015
 • 2014 : Демократија као покретач европске интеграције, у Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана (ур.), Европски грађанин у времену кризе, Чигоја штампа, Београд
 • 2013: Неофункционалистичка логика развоја европске интеграције унутар економске и монетарне уније, у Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана, (ур.) Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању економском и монетарном унијом, Службени гласник, Београд.
 • 2012: Типичне надлежности региона: европска искуства у АГЕНДА, часопис за јавну управу и локалну самоуправу, бр. 5, Палго центар, Београд
 • 2008:   Члан тима преводилаца: D. Dinan, Ever Closer Union, Palgrave Macmillan, (Д. Динан, Све ближа Унија, Службени гласник, Београд, 2009)
 • 2007:   Члан тима преводилаца: S. Hix, The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, (С. Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007)
 • 2007:   “On the best possible state structure for Serbia”, чланак објављен у зборнику 2007 Students’ Best Papers, Institute of Federalism, Fribourg, Switzerland

Важнији истраживачки пројекти:

 

 • 2014 – 2017: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на пројекту: Innovating the European Studies at the University of Belgrade – Faculty of Political Sciences (IESFPS) (Jean Monnet Chair)
 • Јун – август 2013: Министарство омладине и спорта, израда експертске анализе спровођења Акционог плана Националне стратегије за младе
 • Април – јун 2013: УНДП, члан тима за израду методологије, анализе и препорука о комуникацији и учешћу грађана приликом вршења надзорне улоге локалних скупштина
 • 2012: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на пројекту “Развој програма обуке о јавним политикама ЕУ, израда методологије истраживања, упитника, извештаја о потребама за обукама државних службеника, НВО и бизнис сектора
 • 2011-2014: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на пројекту Jean Monnet Module – Constitutionalism in the EU

 

Чланство у стручним и академским удружењима/стипендије/друго:

 • Грант Владе Швајцарске за учешће у Summer School „Federalism, Constitutionalism, and Democratic Governance in Multicultural Societies“, Institute of Federalism, University of Fribourg, Switzerland (August – September 2007)
 • Грант ECPR за учешће у Winter School of Methods and Techniques, Bamberg, Germany (2017)
 • Члан Сталне групе о Европској унији (ECPR Standing Group on European Union)
 • Члан Међународног удружења за политичке науке (International Political Science Association, IPSA)
 • Члан Midwest Political Science Association (MPSA)

 

 

Предмети на којима предаје:

 1. Политички систем Европске уније, ОАС
 2. Политика проширења Европске уније ОАС
 3. Теорије европске интеграције, МАС
 4. Политичке странке у Европској унији, МАС
 5. Европска унија и Србија, МАС
 6. Јавна управа у Европској унији
Ивана Радић Милосављевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught