Demokratija i demokratizacija

Master program pruža sveobuhvatan pregled ključnih problema savremene demokratije i demokratizacije. Program je kreiran da pokrije niz tema i problema vezanih za aktuelne procese demokratizacije, revolucionarne i kvazirevolucionarne promene, kao i   nedemokratske trendove i njihovu istoriju. Ovi problemi će biti razmatrani podjednako iz ugla empirijske, istorijske i normativne političke nauke u zavisnosti od individualnih  i istraživačkih preferencija studenata.  U fokusu studija je unapređivanje istraživačkih, akademskih i profesionalnih znanja i veština studenata koje će im omogućiti lakši nastavak poslediplomskih studija na domaćim i stranim univerzitetima ili unaprediti poslovnu karijeru u  državnim organima, političkim strankama, medijima, think-tank organizacijama, nevladinim organizacijama, regulatornim agencijama i privatnom sektoru.

Program traje dva semestra i student dobija zvanje Mastar politikolog –

Nastavnici na programu: Ilija Vujačić, Nebojša Vladisavljević, Dušan Pavlović, Ivana Spasić, Đorđe Pavićević, Marko Simendić, Jovan Teokarević, Vladimir Pavićević

Uslovi za upis: Program mogu da upišu svi studenti koji su ostvarili 240 bodova na završenim akreditanovim akademskim studijama. Kandidati se rangiraju na osnovu proseka sa završenih studija, dužine trajanja studija i intervjua pred komisijom. Na razgovoru sa kandidatima procenjivaće se akademsko i profesionalno iskustvo kandidata vezano za program, istraživačke namere i znanje stranih jezika

TERMIN PRIJEMNOG RAZGOVORA

____.oktobar 2019. godine u ___ časova

Komisija u sastavu:

  • Prof. dr Đorđe Pavićević
  • Prof. dr Nebojša Vladisavljević
  • Doc. dr Marko Simendić

Dodatne informacije: Đorđe Pavićević (djordje.pavicevic@fpn.bg.ac.rs ) i Nebojša Vladisavljević (n.vladisavljevic@fpn.bg.ac.rs).

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Normativni modeli demokratije 1 obavezan 2+1 6
Demokratizacija 1 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 1 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički i ustavni sistemi u Jugoistočnoj Evropi 1 izborni 3+1 10
Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti 1 izborni 2+1 6
Radikalna demokratija, postdemokratija i antidemokratske teorije 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Studijski istraživački rad 2 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se najmanje 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Multikulturalizam i demokratija 2 izborni 2+1 6
Revolucije 2 izborni 2+1 6
Ustavni dizajn u novim demokratijama i podeljenim društvima 2 izborni 2+1 6
Političke vrline i poroci 2 izborni 2+1 6
Teorija javnog izbora 2 izborni 2+1 6