Вести

,

Потребна документа за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије 2022/23. године

Уколико желе да се пријаве на више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист прилажу фотокопије следећих докумената.

 1. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена и уверење о положеним испитима;
 2. Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 3. Попуњену пријаву на конкурс (формулар) преузима се са сајта;
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс
  Цена пријаве на конкурс: 6000,00 динара
  Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070
 1. Фотокопију /очитану личну карту;
 2. Потписану изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима;
 3. Кадидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве на конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који није завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење 68/2015 и 87/2016) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковнх студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова) у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијског програма.

Факултет је дужан да провери податке високошколске исправе и уколико се утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном првом степену студија има недостатке, споводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Информације о студијским програмима, наставним плановима, силабусима предмета и потребном литературом за пријемни испит објављене су на сајту на страницама мастер студијских програма.

Све информације у вези са конкурсом за упис на мастер академске студије 2022/23. године налазе се на следећем линку: https://www.fpn.bg.ac.rs/56894

Related Posts